គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព Xiaomi

គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ។

សូមចំណាយពេលបន្តិច ដើម្បីយល់ដឹងពីខ្លួនអ្នកអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើង និងអនុញ្ញាតឱ្យយើងខ្ញុំបានដឹង ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរណាមួយ។

អំពីយើងខ្ញុំ

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (ដែលសំដៅទៅលើអង្គភាព Xiaomi ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតរបស់សាជីវកម្ម Xiaomi; សូមចុច ទីនេះ និងស្វែងរក "របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលថ្មីៗ" សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត) នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Xiaomi គ្រុប (តទៅនេះហៅថា “Xiaomi” “យើង” “របស់យើង” ឬ “យើងខ្ញុំ”) សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពឯកជនរបស់អ្នក។ គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងចិត្ត ហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលថាលោកអ្នកមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងការអនុវត្តប្រើប្រាស់របស់យើង នៅខណៈពេលមានការធានាថានៅទីបំផុតលោកអ្នកមានការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលបានផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន Xiaomi ។

អំពីគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព

លើកលែងតែផលិតផលឬសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន Xiaomi ជាក់លាក់ ដែលផ្តល់ជូនគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពឯករាជ្យនោះ គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះគ្រប់ឧបករណ៍ វិបសាយ ឬកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ទាំងអស់ ដែលជាឯកសារគោលឬតំណភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះពន្យល់ពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Xiaomi ប្រមូល ប្រើប្រាស់ បង្ហាញឱ្យដឹង ដំណើរការ និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលលោកអ្នកផ្តល់ជូនយើងខ្ញុំ ឬដែលយើងខ្ញុំប្រមូលពីលោកអ្នកនៅពេលលោកអ្នកប្រើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង ដែលមានទីតាំងនៅវិបសាយ (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), និងកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននៅក្នុងឧបករណ៍ចល័តរបស់យើង។ ប្រសិនបើផលិតផលក្រុមហ៊ុន Xiaomi ផ្តល់ជូនគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពដាច់ដោយឡែកនោះ គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពដាច់ដោយឡែកនេះ នឹងទទួលបានកម្មវិធីអាទិភាពនៅខណៈពេលដែលអ្វីដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ជាពិសេសនឹងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ លើសពីនេះទៀតរបៀបដែលផលិតផលនិងសេវាកម្មជាក់លាក់ ប្រមូលនិងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក៏អាចប្រែប្រួលដោយអាស្រ័យលើម៉ូដែល កម្មវិធីកំណែថ្មីនៃសេវាកម្ម ឬតំបន់ផងដែរ។ អ្នកគួរតែយោងទៅលើគោលការណ៍ឯកជនភាពដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។

ក្រោមគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" មានន័យថាព័ត៌មានដែលអាចប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីព័ត៌មាននោះតែមួយ ឬពីព័ត៌មាននោះដែលបានរួមបញ្ចូលជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុន Xiaomi មានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ចំពោះបុគ្គលនោះ លើកលែងតែតាមរបៀបផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ជូនយ៉ាងជាក់លាក់ដោយច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ យើងខ្ញុំនឹងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយស្របតាមគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព។ នៅពេលដែលបរិបទត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក៏ត្រូវបញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

របៀបដែលយើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នក

ទីបំផុតអ្វីៗដែលយើងខ្ញុំចង់បានគឺជាចំណុចល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើទាំងអស់របស់យើង។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភណាមួយចំពោះការអនុវត្តដោះស្រាយទិន្នន័យរបស់យើងដូចដែលបានធ្វើសង្ខេបជូននៅក្នុងគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ សូមទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែល https://privacy.mi.com/support ដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភជាក់លាក់របស់អ្នក។ យើងខ្ញុំនឹងសប្បាយរីករាយរង់ចាំស្តាប់ពីលោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិឯកជនភាពឬទិន្នន័យដែលមិនបានដោះស្រាយដែលយើងខ្ញុំមិនបានដោះស្រាយដោយពេញចិត្តនោះ សូមទាក់ទងមកអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដំណោះស្រាយជម្លោះភាគីទីបីដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើង (ដោយឥតគិតថ្លៃ) តាមវិបសាយ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request​ ​។ សូមមើល “ទាក់ទងយើងខ្ញុំ” ខាងក្រោមផងដែរ។

alt

1​ តើព័ត៌មានអ្វីដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន ហើយថាតើយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដោយរបៀបណា?

1.1 តើព័ត៌មានអ្វីដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន

ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មរបស់យើងដល់លោកអ្នក យើងខ្ញុំនឹងស្នើឱ្យលោកអ្នកផ្តល់ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មទាំងនោះជូនលោកអ្នក។ យើងនឹងប្រមូលតែព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់និងស្របច្បាប់ហើយត្រូវធានាថាព័ត៌មានមិនត្រូវបានដំណើរការបន្ថែមទៀតតាមរបៀបដែលមិនត្រូវគ្នានឹងគោលបំណងទាំងនោះ។ លោកអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាតើត្រូវផ្តល់ជូន ឬមិនផ្តល់ជូនព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានស្នើសុំ ប៉ុន្តែករណីភាគច្រើន ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនផ្តល់ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងខ្ញុំប្រហែលមិនអាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង ឬឆ្លើយតបសំណួររបស់អ្នកឡើយ។

អាស្រ័យលើសេវាកម្មដែលលោកអ្នកជ្រើសរើស យើងខ្ញុំអាចប្រមូលព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

1.1.1 ព័ត៌មានដែលលោកអ្នកផ្តល់ជូនយើងខ្ញុំ៖

យើងខ្ញុំអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលលោកអ្នកផ្តល់ជូនយើងខ្ញុំ ដែលចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្មដែលលោកអ្នកជ្រើសរើស។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចផ្តល់នូវឈ្មោះរបស់អ្នកលេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល អាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូន ការបញ្ជាទិញ ពត៌មានលំអិតវិក័យប័ត្ រលេខគណនីធនាគារ ឈ្មោះអ្នកកាន់គណនី លេខកាតឥណទាន និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មលក់រាយ mi.com; អ្នកអាចធ្វើសមកាលកម្មវត្ថុធាតុដើម ឬទិន្នន័យ ប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្ម Xiaomi Cloud; អ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានយេនឌ័រព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសន្តិសុខរបស់អ្នក និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកបង្កើតគណនី។ អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវឈ្មោះហៅក្រៅអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរូបថត វីដេអូ ឬព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ។ អ្នកអាចផ្តល់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងជាមួយយើងមាតិការបស់យើង ឬទីផ្សាររបស់យើងឬឈ្នះរង្វាន់។

1.1.2 ព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបានពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក

• ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ឬស៊ីម SIM។ ឧទាហរណ៍លេខ IMEI, លេខOAID, លេខ GAID, លេខ IMSI, អាសយដ្ឋាន MAC, លេខស៊េរី, កម្មវិធីកំណែថ្មី MIUI និងប្រភេទ, កម្មវិធីកំណែថ្មី ROM, កម្មវិធីកំណែថ្មី Android, Android ID, Space ID, អ្នកប្រតិបត្តិការស៊ីមកាត SIM និងតំបន់បណ្តាញតាមទីតាំង ព័ត៌មានបង្ហាញអេក្រង់ ព័ត៌មានបន្ទះចុចឧបករណ៍ ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ និងឈ្មោះម៉ូដែល ពេលវេលាដំណើរការឧបករណ៍ ប្រតិបត្តិករបណ្តាញ ប្រភេទតភ្ជាប់ ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីផ្នែករឹងសំខាន់ៗ ឆានែលលក់ និងព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ (ដូចជា CPU, ការផ្ទុកទិន្នន័យ ការប្រើប្រាស់ថ្ម ភាពច្បាស់បង្ហាញលើអេក្រង់ និងសីតុណ្ហភាពឧបករណ៍ ម៉ូដែលកែវថតរូបរបស់កាមេរ៉ា ចំនួនដងនៃការដោះសោអេក្រង់) ។

• ព័ត៌មានជាក់លាក់ចំពោះលោកអ្នកដែលអាចផ្តល់ជូនដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបី និងដៃគូជំនួញ យើងខ្ញុំអាចប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ដូចជាលេខសម្គាល់ ID ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក ដែលផ្តល់ជូនដោយអ្នកផ្តល់ សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូជំនួញ។

• ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសុំរបស់អ្នក រាប់បញ្ចូលទាំងគ្រឿងសម្គាល់ពិសេសសម្រាប់កម្មវិធី (ឧទាហរណ៍លេខ VAID, លេខ OAID, លេខ AAID, លេខសម្គាល់) ព័ត៌មានមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីដូចជាបញ្ជីពាក្យសុំព័ត៌មានលេខសម្គាល់ពាក្យសុំកំណែ SDK ការកំណត់បច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធការកំណត់កម្មវិធី (តំបន់ភាសាតំបន់ពេលវេលា ពុម្ពអក្សរ) ពេលវេលាដែលកម្មវិធីចូល/ចេញពីផ្ទៃខាងមុខនិងកំណត់ត្រាស្ថានភាពកម្មវិធី (ឧទាហរណ៍ការទាញយកដំឡើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលុប) ។

• ព័ត៌មានដែលបានបង្កើតនៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្ម MIUI ដូចជាផ្លាកសញ្ញារបស់អ្នកការវាយតំលៃព័ត៌មានចូលនិងកំណត់ត្រារកមើលនៅក្នុង Mi Community ។ សាររបស់អ្នកនៅក្នុង Mi Community (អាចមើលបានតែទាំងភាគីផ្ញើនិងទទួល) ។ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាក់សម្លេងឡើងវិញរបស់អ្នកនិងសំណួរស្វែងរកនៅក្នុងសេវាកម្មតន្រ្តី។ ការចូលចិត្តមតិយោបល់ចំណូលចិត្តការចែករំលែកសំណួរស្វែងរកនៅក្នុងសេវាកម្មប្រធានបទរបស់អ្នក។ ភាសាប្រព័ន្ធ, ប្រទេសនិងតំបន់, ស្ថានភាពបណ្តាញ, បញ្ជីនៃកម្មវិធីនៅក្នុងឈ្លាំងកម្មវិធី App Vault; ព័ត៌មានប្រើប្រាស់របស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងតំបន់អាយភីអ្នកផ្តល់មាតិកាដែលពាក់ព័ន្ធការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងរូបភាពប្រេកង់ការមើលរូបភាពរបៀបរកមើលរូបភាពរយៈពេលរកមើលការចុចនិងការបង្ហាញអត្ថបទការជាវនៅក្នុងក្រវ៉ាត់បង្វិលរូបផ្ទៃអេក្រង់។

• ព័ត៌មានអំពីទីតាំង (សម្រាប់តែសេវាកម្ម/មុខងារជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ)៖ ប្រភេទព័ត៌មានជាច្រើននៅតាមទីតាំងត្រឹមត្រូវឬប្រហាក់ប្រហែលរបស់អ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើសេវាកម្មដែលទាក់ទងទៅនឹងទីតាំង (កម្មវិធីរុករក កម្មវិធីអាកាសធាតុ និងកម្មវិធីដែលមានមុខងារទីតាំងឧបករណ៍)។ ឧទាហរណ៍តំបន់ លេខកូដប្រទេស លេខកូដទីក្រុង កូដបណ្តាញឧបករណ៍ចល័ត លេខកូដប្រទេសនៃទូរស័ព្ទចល័ត អត្តសញ្ញាណសម្គាល់ឧបករណ៍ចល័ត ព័ត៌មានអំពីរយៈបណ្តោយនិងរយៈទទឹង សំណុំកំណត់ម៉ោងប្រចាំតំបន់ (time zone settings), សំណុំកំណត់ភាសា (language settings)។ លោកអ្នកអាចបិទព័ត៌មានទីតាំងនៃកម្មវិធីនីមួយៗរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយនៅក្នុងសំណុំកំណត់ទូរស័ព្ទ (phone settings) (សំណុំកំណត់ Settings - ការអនុញ្ញាត Permissions)។

•​ ព័ត៌មានកំណត់ហេតុ៖ ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មុខងារ កម្មវិធី និងវិបសាយជាក់លាក់របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ខូឃី (cookies) និងបច្ចេកវិទ្យាកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សេង អាសយដ្ឋាន IP បណ្តាញស្នើសុំព័ត៌មាន ប្រវត្តិសារបណ្តោះអាសន្ន កំណត់ហេតុប្រព័ន្ធស្តង់ដារ ព័ត៌មានអំពីការគាំង ព័ត៌មានកំណត់ហេតុផ្សេងទៀត ដែលបានបង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនានា (ដូចជាពេលវេលាចុះឈ្មោះ ពេលវេលាចូលប្រើពេលវេលាសកម្មភាព ជាដើម) ។

• ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត៖ គុណសម្បត្តិលក្ខណៈបរិស្ថាន (ECV) (ឧទាហរណ៍គុណសម្បត្តិដែលបានបង្កើតឡើងពីលេខសម្គាល់គណនី Mi Account ID, លេខសម្គាល់ ID ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទ លេខសម្គាល់វ៉ាយហ្វាយ Wi-Fi ID និងព័ត៌មានទីតាំង)។

1.1.3 ព័ត៌មានពីប្រភពភាគីទីបី

នៅពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ យើងខ្ញុំនឹងប្រមូលព័ត៌មានអំពីលោកអ្នកពីប្រភពភាគីទីបី។ ឧទាហរណ៍

• សម្រាប់សេវាកម្មមួយចំនួនដែលអាចរួមបញ្ចូលប្រតិបត្តិការគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកនោះ យើងខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ជូន (ដូចជាលេខទូរស័ព្ទ) តាមរយៈប្រភពភាគីទីបីដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់គោលបំណងការពារសុវត្ថិភាពនិងអំពើក្លែងបន្លំ។

• យើងខ្ញុំអាចទទួលនិមិត្តសញ្ញាកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលបានកំណត់ (ដូចជា IMEI/OAID/GAID ពីអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម) ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជូនដល់លោកអ្នក;

• យើងក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ដូចជាលេខសម្គាល់ ID គណនី ឈ្មោះហៅក្រៅ អាវ៉ាតា និងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលពីសេវាកម្មបណ្តាញសង្គមរបស់ភាគីទីបី (ឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នកប្រើគណនីបណ្តាញសង្គម ដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្ម Xiaomi) ។

• ព័ត៌មានអំពីលោកអ្នកដែលអ្នកដទៃទៀតបានផ្តល់ជូនយើងខ្ញុំ (ឧទហរណ៍ អាសយដ្ឋានប្រគល់ទំនិញរបស់អ្នកដែលអ្នកប្រើផ្សេងទៀតអាចផ្តល់ជូនយើងខ្ញុំនៅពេលពួកគេទិញផលិតផលសម្រាប់លោកអ្នកតាមរយៈសេវាកម្ម mi.com)។

1.1.4 ព័ត៌មានដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ

យើងខ្ញុំក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានប្រភេទផ្សេងទៀតផងដែរ ដែលមិនភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលទៅបុគ្គលណាម្នាក់ ហើយដែលមិនត្រូវបានកំណត់ថាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្របតាមច្បាប់មូលដ្ឋានដែលត្រូវអនុវត្តឡើយ។ ព័ត៌មានបែបនេះត្រូវបានគេហៅថាព័ត៌មានដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងនឹងអាចប្រមូលប្រើប្រាស់ផ្ទេរ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ នេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល និងវិធីដែលយើងអាចប្រើវាតាមទម្រង់សរុបដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន៖

• យើងអាចរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យស្ថិតិដែលបានបង្កើត នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់មួយ (ឧ។ ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ដែលមិនអាចសម្គាល់បានព្រឹត្តិការណ៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ព្រឹត្តិការណ៍ចូលប្រើទំព័រ ព្រឹត្តិការណ៍ពេលវេលាចូលមើលទំព័រ និងព្រឹត្តិការណ៍សម័យ);

• ទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យបណ្តាញ (ឧទាហរណ៍ ពេលវេលាស្នើសុំ ចំនួននៃការស្នើសុំ ឬការស្នើសុំកំហុស។ ល។ )

• ព្រឹត្តិការណ៍គាំងកម្មវិធី (ឧ។ ការបង្កើតការចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីកម្មវិធីគាំង។ ល។ ) ។

គោលបំណងសម្រាប់ការប្រមូលបែបនេះ គឺដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសេវាកម្មនានាដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនលោកអ្នក។ ប្រភេទនិងចំនួនព័ត៌មានដែលបានប្រមូល អាស្រ័យលើរបៀបដែលលោកអ្នកប្រើផលិតផល និង/ឬ សេវាកម្មរបស់យើង។

យើងខ្ញុំប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានបែបនេះ ដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនថែមទៀត និងយល់ដឹងអំពីផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះ។ ឧទាហរណ៍ យើងគ្រាន់តែត្រូវការចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលសកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ។ ហើយយើងមិនចាំបាច់ដឹងនៅថ្ងៃនោះថានរណាសកម្មទេ ដូច្នេះទិន្នន័យសរុបគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការវិភាគស្ថិតិ។ យើងនឹងព្យាយាមបំបែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីព័ត៌មានដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ហើយធានាថាទិន្នន័យពីរប្រភេទត្រូវបានប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើយើងបញ្ចូលព័ត៌មានដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនព័ត៌មាន រួមបញ្ចូលគ្នាបែបនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដរាបណាវានៅតែរួមបញ្ចូលគ្នា។

1.2 របៀបដែលយើងខ្ញុំប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន

គោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន គឺដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវផលិតផល និង/ឬ សេវាកម្មនានា និងដើម្បីធានាថាយើងខ្ញុំគោរពតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងតម្រូវការទាមទារទាក់ទឹងនឹងនិយតកម្មផ្សេងទៀតដែលត្រូវអនុវត្ត។ ការណ៍នេះទាក់ទងនឹង៖

• ការផ្តល់ជូន ដំណើរការ ការថែរក្សា ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង និងការអភិវឌ្ឍផលិតផល និង/ឬ សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់លោកអ្នក ដូចជាការប្រគល់ទំនិញ ការធ្វើឱ្យដំណើរការសកម្ម ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ដំណើរការក្រោយការលក់ ការគាំទ្រអតិថិជន និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

• ការអនុវត្តនិងថែរក្សាការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់គោលបំណងទប់ស្កាត់ការបាត់បង់និងការក្លែងបន្លំ ដូចជាការជួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់។ យើងខ្ញុំប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ តែក្នុងករណីមានការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌពីរខាងក្រោម៖ វាជាការចាំបាច់ណាស់; ហើយទិន្នន័យដែលបានប្រើសម្រាប់ការវាយតម្លៃនេះ គឺស្របតាមផលប្រយោជន៍ដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មនានា។

• ដោះស្រាយសំណួរ ឬសំណូមពររបស់អ្នកអំពីឧបករណ៍និងសេវាកម្ម ដូចជាការឆ្លើយសំណួររបស់អតិថិជន, ផ្ញើការជូនដំណឹងប្រព័ន្ធ និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ ការចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់) ។

• អនុវត្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធដូចជាការផ្តល់សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្សព្វផ្សាយនិងបច្ចុប្បន្នភាព។ ប្រសិនបើអ្នកលែងចង់ទទួលបានប្រភេទផ្សព្វផ្សាយជាក់លាក់ខ្លះអ្នកអាចដកខ្លួនចេញដោយវិធីសាស្ត្រដែលមានក្នុងសារ (ដូចជាតំណភ្ជាប់ដែលឈប់នៅខាងក្រោមសារ) លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ សូមមើល “សិទ្ធិរបស់អ្នក” ខាងក្រោមផងដែរ។

• គោលបំណងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ដូចជាការវិភាគទិន្នន័យ ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍព័ត៌មានស្ថិតិដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ការសិក្សាអំពីម៉ាស៊ីន ឬការបណ្តុះបណ្តាលអំពីវិធីដោះស្រាយគំរូ ត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីដំណើរការពារអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកណាម្នាក់ពីការបង្ហាញឱ្យដឹងព័ត៌មាន។

• ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងការអនុវត្តឧបករណ៍របស់អ្នក ដូចជាការវិភាគការប្រើអង្គចងចាំឬការប្រើប្រាស់ CPU នៃកម្មវិធីរបស់អ្នក។

• ការផ្ទុកនិងការរក្សាទុកព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងលោកអ្នកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកិច្ចការជំនួញរបស់យើង (ដូចជាស្ថិតិជំនួញ) ឬ សម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង។

• ដំណើរការដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi (នៅក្នុងយុត្តាធិការដែលអាចអនុវត្តបានឧទាហរណ៍ក្រោម GDPR) ។ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់រួមមានជួយឱ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពនិងផ្តល់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ ការពារសន្តិសុខប្រព័ន្ធធុរកិច្ចផលិតផលសេវាកម្មនិងអតិថិជនរបស់យើង (រាប់បញ្ចូលទាំងការការពារការបាត់បង់និងគោលបំណងប្រឆាំងការក្លែងបន្លំ) ។ ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង អនុវត្តតាមគោលនយោបាយនិងដំណើរការផ្ទៃក្នុង។ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ ឧទាហរណ៍ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសេវាកម្មរបស់យើងនិងជួយយើងឱ្យយល់ពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់យើងយើងអាចកត់ត្រាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកព័ត៌មានកំណត់ហេតុការគាំងការប្រើប្រាស់ទូទៅទិន្នន័យប្រតិបត្តិការនិងប្រភព។ នៃកម្មវិធី; ដើម្បីការពារអ្នកលក់ដែលមិនមានការអនុញ្ញាតឱ្យដោះសោឧបករណ៍យើងអាចប្រមូលគណនី Mi លេខស៊េរី និងអាសយដ្ឋាន IP របស់កុំព្យូទ័រដំណើរការ លេខស៊េរី និងព័ត៌មានឧបករណ៍នៃទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

• ការផ្តល់ជូនសេវាកម្មមូលដ្ឋាន ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ដូចជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Notes នៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។

• គោលបំណងផ្សេងទៀតដោយមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

ហើយនេះជាឧទាហរណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបដែលយើងខ្ញុំប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក (ដែលអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)៖

• ការធ្វើឱ្យដំណើរការសកម្ម និងការចុះឈ្មោះផលិតផលឬសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលបានទិញសម្រាប់លោកអ្នក។

• ការបង្កើតនិងការរក្សាទុកគណនី Mi Account របស់អ្នក។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាននៅពេលលោកអ្នកបង្កើតគណនី Mi Account នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តរបស់យើង ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតគណនី Mi Account និងគេហទំព័រកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់លោកអ្នក។

• ដំណើរការសម្រាប់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញតាមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដំណើរការសម្រាប់ការបញ្ជាទិញ និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលរួមមានការគាំទ្រអតិថិជន និងការប្រគល់ជូនទំនិញឡើងវិញ។ លើសពីនេះទៀតលេខបញ្ជាទិញនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីពិនិត្យមើលការបញ្ជាទិញជាមួយដៃគូប្រគល់ទំនិញ ក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់កញ្ចប់ទំនិញផងដែរ។ ព័ត៌មានអំពីអ្នកទទួល ដែលរួមមានឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងប្រគល់ទំនិញ។ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានតាមដានកញ្ចប់ទំនិញ។ បញ្ជីទំនិញដែលបានទិញ ត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះពុម្ពឬការព្រីនចេញវិក្កយបត្រ និងអាចឱ្យអតិថិជនមើលឃើញទំនិញណាមួយដែលមាននៅក្នុងកញ្ចប់។

• ចូលរួមក្នុងសហគមន៍ Mi (Mi Community) ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងសហគមន៍ Mi ឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន Xiaomi ផ្សេងទៀត អាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបង្ហាញគេហទំព័រកម្រងព័ត៌មាន ការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត និងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ Mi ។

• ការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម MIUI ផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖ (ឧបករណ៍ ឬព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងស៊ីមកាត SIM ដែលរួមមានលេខ GAID, លេខ IMEI, លេខ IMSI, លេខទូរស័ព្ទ, លេខសម្គាល់ ID ឧបករណ៍, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឧបករណ៍, អាសយដ្ឋាន MAC, ប្រភេទឧបករណ៍, ប្រព័ន្ធនិងព័ត៌មានអំពីការអនុវត្ត និងព័ត៌មានទីតាំង ដូចជាលេខកូដប្រទេសនៃឧបករណ៍ចល័ត, លេខកូដបណ្តាញឧបករណ៍ចល័ត, លេខកូដតំបន់សម្រាប់ទីតាំង និងអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ចល័ត) ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឱ្យសេវាកម្ម MIUI ដំណើរការសកម្ម។

• ការវិនិច្ឆ័យលើការខកខានធ្វើឱ្យដំណើរការសកម្ម។ ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងទីតាំងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីចូលដំណើរការពីការខកខានធ្វើឱ្យស៊ីមកាត SIM ដំណើរការសកម្ម (ឧទាហរណ៍ការចូលប្រើសេវាកម្មសារខ្លីៗ (SMS) និងការខកខានមិនដំណើរការបណ្តាញ) ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រតិបត្តិករបណ្តាញនៃសេវាកម្ម និងដើម្បីជូនដំណឹងទៅប្រតិបត្តិករបណ្តាញនៃការខកខានមិនដំណើរការបណ្តាញនោះ។

• ការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម MIUI ផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម MIUI ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តមុខងារនៃសេវាកម្មនោះ នៅខណៈពេលផ្តល់ជូនការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសេវាកម្ម ឧទហរណ៍ការទាញយកឬដោនឡូត ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការចុះឈ្មោះ អនុវត្តឬការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម MIUI ។ ឧទាហរណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយហាងលក់ទំនិញ Themes អាចផ្តល់ជូនសេវាកម្មណែនាំអំពីប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើការទាញយកឬដោនឡូត និងប្រវត្តិរុករករបស់អ្នក។

• ការស្វែងរកឧបករណ៍របស់អ្នក។ ប្រសិនបើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានបាត់បង់ ឬត្រូវចោរលួចនោះ លក្ខណៈពិសេសនៃឧបករណ៍កម្មវិធីស្វែងរក Find device របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចជួយលោកអ្នកស្វែងរកនិងការពារទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ លោកអ្នកអាចកំណត់ទីតាំងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅលើផែនទីមួយដោយប្រើព័ត៌មានទីតាំងដែលផ្តល់ដោយទូរស័ព្ទរបស់អ្នក សូម លុបចោលព័ត៌មានក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ឬចាក់សោទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ នៅពេលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកយ៉ាងសកម្មនោះ ព័ត៌មានទីតាំងត្រូវបានចាប់យកពីឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក; ចំពោះស្ថានភាពខ្លះព័ត៌មាននេះទទួលបានពីអង់តែនឧបករណ៍ទូរស័ព្ទចល័ត ឬពីទីតាំងផ្តល់អ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ។ លោកអ្នកអាចបើកឬបិទដំណើរការមុខងារពិសេសនេះ នៅពេលណាមួយនៅក្នុងសំណុំកំណត់ទូរស័ព្ទ (phone settings) (សំណុំកំណត់ Settings - គណនី Mi Mi Account - Xiaomi Cloud - ស្វែងរកឧបករណ៍ Find Device) ។

• ការកត់ត្រាព័ត៌មានទីតាំងនៅក្នុងរូបថត។ លោកអ្នកអាចកត់ត្រាព័ត៌មានទីតាំងរបស់អ្នកនៅពេលថតរូប។ ព័ត៌មាននេះអាចមើលឃើញនៅក្នុងថតផ្ទុករូបថតរបស់អ្នក ហើយទីតាំងនឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងព័ត៌មានកម្មសិទ្ធិនៃរូបថតរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនត្រូវការថតទីតាំងរបស់អ្នកនៅពេលថតរូបទេ លោកអ្នកអាចបិទវាបានគ្រប់ពេលនៅក្នុងសំណុំកំណត់កាមេរ៉ា (camera settings) នៃឧបករណ៍នេះ។

• ការផ្តល់មុខងារផ្ញើសារ (ឧទហរណ៍ Mi Talk, Mi Message) ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកទាញយកឬដោនឡូត និងប្រើប្រាស់ Mi Talk នោះ ព័ត៌មានដែលបានប្រមូលដោយ Mi Talk អាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណើរការសេវាកម្មនេះ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកទទួលសារ។ លើសពីនេះទៀតប្រវត្តិសន្ទនាត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ភាពងាយស្រួលស្វែងរកការផ្ទុកប្រវត្តិសន្ទនាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បានបញ្ចូលកម្មវិធីឡើងវិញ ឬសម្រាប់ការធ្វើសមកាលកម្មឧបករណ៍ទាំងអស់។ ព័ត៌មាន (លេខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ញើរនិងអ្នកទទួល និងលេខសម្គាល់សារកម្មវិធី Mi Message IDs) អាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សារកម្មវិធី Mi Message សម្រាប់ការធ្វើឱ្យដំណើរការសកម្មចំពោះសេវាកម្មនេះ និងអាចធ្វើឱ្យដំណើរការសេវាកម្មចំពោះមុខងារ ដែលរួមមានដំណើរការបញ្ជូនសារ។

• ការផ្តល់ជូនសេវាកម្មដែលផ្អែកលើទីតាំង។ នៅអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម MIUI នោះ យើងខ្ញុំ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបី និងដៃគូជំនួញ ក៏អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទីតាំងផងដែរ (សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល “របៀបដែលយើងខ្ញុំចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសាធារណៈ” ដូចខាងក្រោម) ដើម្បីបម្រើលោកអ្នកនូវកម្មវិធីកំណែថ្មីនៃសេវាកម្មដែលត្រឹមត្រូវ និងផ្តល់ជូនព័ត៌មានលម្អិតត្រឹមត្រូវអំពីទីតាំងនោះសម្រាប់បទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងល្អបំផុត ឧទាហរណ៍ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអាកាសធាតុ ការចូលប្រើទីតាំង (ជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធកម្មវិធី Android) លោកអ្នកអាចបិទសេវាកម្មទីតាំងនៅក្នុងការកំណត់ (settings) ឬបិទការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទីតាំងនៃកម្មវិធីមួយនៅពេលណាក៏បាន។

• ការកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈទិន្នន័យផ្នែករឹងនិងការវិភាគផ្នែកទន់។ លក្ខណៈពិសេសនៃជម្រើសមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធីបទពិសោធន៍អ្នកប្រើអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន Xiaomi វិភាគទិន្នន័យអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើទូរស័ព្ទចល័តសេវាកម្ម MIUI និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសើរឡើង ដូចជាការផ្ញើរបាយការណ៍គាំងជាដើម។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏នឹងធ្វើការវិភាគផ្នែករឹងនិងសូហ្វវែរដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត។

• ការអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលសុវត្ថិភាព។ ព័ត៌មានដែលបានប្រមូល អាចប្រើសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងមុខងាររក្សាទុកប្រព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីសុវត្ថិភាព ដូចជាស្កេនសុវត្ថិភាព (Security app), កម្មវិធីសន្សំសំចៃថ្ម (Battery saver), បញ្ជីខ្មៅ (Blocklist), កម្មវិធីសម្អាត Cleaner ជាដើម។ មុខងារមួយចំនួនទាំងនេះត្រូវបានដំណើរការដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបី និង/ឬ ដៃគូជំនួញ (សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល “របៀបដែលយើងខ្ញុំចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសាធារណៈ” ដូចខាងក្រោម)។ ព័ត៌មាន (ដែលមិនមែនជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាបញ្ជីនិយមន័យមេរោគ) ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់មុខងារស្កេនការពារសុវត្ថិភាព (Security scan)។

• ផ្តល់សេវាកម្មរុញទាន់ពេល។ ID គណនី Mi, GAID, FCM token, Android ID, និងលេខសម្គាល់ ID លំហ (តែលើឧបករណ៍ Xiaomi ដែលមានមុខងារលំហទី ២ ប៉ុណ្ណោះ) ក៏នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មជម្រុញទាន់ពេលរបស់ Xiaomi និងសេវាកម្ម Mi Notification ដើម្បីវាយតំលៃការអនុវត្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងផ្ញើការជូនដំណឹងពី MIUI អំពី បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីឬការប្រកាសផលិតផលថ្មីៗរួមទាំងព័ត៌មានអំពីការលក់និងការផ្សព្វផ្សាយ។ ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មខាងលើសម្រាប់អ្នកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី (លេខសម្គាល់កំណែជំនាន់កម្មវិធី ឈ្មោះកញ្ចប់កម្មវិធី) និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ (ម៉ូដែល ម៉ាក) នឹងត្រូវបានប្រមូលផងដែរ។ យើងខ្ញុំអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវសារខ្លីៗនៃកម្មវីធីប៉បអាប់លើឧបរកណ៍ចល័ត (មិនថាតាមរយៈការផ្ញើសារនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង តាមអ៊ីម៉ែល ឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតទេ) ដែលផ្តល់ជូនឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង និង/ឬ ផលិតផលនិងសេវាកម្មភាគីទីបីដែលបានជ្រើសរើស។ នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែតាមការយល់ព្រមរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលតំរូវតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីការទទួលបានព័ត៌មានទីផ្សារពីពួកយើងនិងភាគីទីបីនៅពេលណាមួយដោយផ្លាស់ប្តូរចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងការកំណត់ ឬគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី/គេហទំព័រភាគីទីបីដោយប្រើជម្រុញសារទាន់ពេលរបស់ Xiaomi ។ សូមមើល “សិទ្ធិរបស់អ្នក” ខាងក្រោមផងដែរ។

• ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ប្រើប្រាស់គុណសម្បត្តិរបស់ ECV ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងជៀសវាងការចូលប្រើដែលគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាត។

• ប្រមូលមតិយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់។ មតិយោបល់ដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ជូននោះ គឺមានតម្លៃក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុន Xiaomi រៀបចំការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងចំពោះសេវាកម្មរបស់យើង។ ដើម្បីតាមដានលើមតិយោបល់ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ជូននោះ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចទាក់ទងជាមួយលោកអ្នកដោយប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ជូន ហើយរក្សាកំណត់ត្រានៃការឆ្លើយឆ្លងនេះសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសេវាកម្ម។

• ការផ្ញើលិខិតជូនដំណឹង។ យើងខ្ញុំអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកម្តងម្កាល ដើម្បីផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងសំខាន់ៗ ដូចជាលិខិតជូនដំណឹងអំពីការទិញនិងការផ្លាស់ប្តូរនានាអំពីការកំណត់ពេលវេលា លក្ខខណ្ឌ និងគោលនយោបាយរបស់យើង។ ដោយសារព័ត៌មានបែបនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុន Xiaomi នោះ មិនត្រូវបានគេណែនាំថាលោកអ្នកត្រូវបដិសេធមិនទទួលយកព័ត៌មានបែបនេះទេ។

• ការអនុវត្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលទៅចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់ ការប្រកួតប្រជែង ការផ្សព្វផ្សាយស្រដៀងគ្នាតាមរយៈវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នោះ យើងខ្ញុំអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកអ្នកផ្តល់ជូន ដើម្បីផ្ញើរង្វាន់ទាំងនេះជូនទៅលោកអ្នក។

• ការផ្តល់សេវាកម្មនិងមាតិកាផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកយើងប្រើអត្ដសញ្ញាណពិសេសខុសពីឈ្មោះ អ៊ីមែល ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផ្ទាល់ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលសេវាកម្មនិងសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

យើងខ្ញុំអាចបញ្ចូលព័ត៌មាននេះជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀត (រួមមានព័ត៌មានសេវាកម្មឬឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នាទូទៅ ដូចជាកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទចល័ត ទូរទស្សន៍ទំនើប (smart TVs), និងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ផ្សេងទៀត) ដើម្បីផ្តល់ជូននិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផល សេវាកម្ម ខ្លឹមសារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។

ឧទាហរណ៍យើងខ្ញុំអាចប្រើព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនី Mi Account របស់អ្នកនៅគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលលោកអ្នកប្រើនោះ តម្រូវឱ្យមានគណនី Mi Account ។ លើសពីនេះទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានបទពិសោធន៍ល្អប្រសើរឡើង និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសេវាកម្មរបស់យើងដោយស្របតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ និង (កន្លែងដែលត្រូវការ) ដោយមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងខ្ញុំអាចជ្រើសរើសព័ត៌មានពីផលិតផល សេវាកម្ម ឬបរិក្ខារផ្សេងៗពីលោកអ្នកឬពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអ្នក ដើម្បីបង្កើតស្លាក ដើម្បីផ្តល់ជូនយោបល់ឬការណែនាំ ខ្លឹមសារតាមតម្រូវចិត្តអតិថិជន និងលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន។

សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើសកម្មភាព ការប្រើប្រាស់ និងចំណូលចិត្តដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងបង្កើតប្រវត្តិរូបដោយវិភាគព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនិងផ្នែកអគារ (បង្កើតក្រុមដែលមានលក្ខណៈចែករំលែកជាក់លាក់) និងដោយដាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅជាផ្នែកមួយឬច្រើន។ ការផ្សព្វផ្សាយដែលបានគោលដៅ​ ត្រូវបានធ្វើឡើងតែតាមការយល់ព្រមរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលតំរូវតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ លោកអ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធមិនទទួលយកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ហើយអាចបដិសេធមិនផ្តល់ជូនកម្រងព័ត៌មាន ដែលរួមមានការអនុវត្តគោលបំណងទីផ្សារដោយផ្ទាល់នៅពេលណាក៏បាន។

ហើយដោយយោងទៅតាមមូលហេតុនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាខាងលើនេះ និងតម្រូវការទាមទារផ្នែកច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនោះ យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវយន្តការត្រួតពិនិត្យជាក់លាក់សម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នាបែបនេះ។ លោកអ្នកមានសិទ្ធិមិនទទួលយកកិច្ចការទីផ្សារដោយផ្ទាល់ពីយើងខ្ញុំ និងការសម្រេចចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាដើម។ ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះអ្នកអាចបើកឬបិទវានៅពេលណាមួយនៅក្នុង សំណុំកំណត់(សំណុំកំណត់ > ពាក្យសម្ងាត់ & សន្តិសុខ > ឯកជនភាព > សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ ឬ សំណុំកំណត់ > ពាក្យសម្ងាត់ & សន្តិសុខ > សន្តិសុខប្រព័ន្ធ > សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ), ឬលោកអ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈ https://privacy.mi.com/support, ឬយោងទៅលើយន្តការត្រួតពិនិត្យដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ផលិតផលនីមួយៗ។ សូមមើល “សិទ្ធិរបស់អ្នក” ខាងក្រោមផងដែរ។

2 កម្មវិធីខូឃី (Cookies) និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត

បច្ចេកវិទ្យានានាដូចជាកម្មវិធីខូឃី (cookies), web beacons និង pixel tags ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូជំនួញរបស់យើង (សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល “របៀបដែលយើងខ្ញុំចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសាធារណៈ” ដូចខាងក្រោម) ។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់វិភាគនិន្នា ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ ការតាមដានចលនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់វិបសាយ និងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រអំពីមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងជាមូលដ្ឋានទាំងមូល។ យើងខ្ញុំអាចទទួលបានរបាយការណ៍ដោយផ្អែកលើការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗ ក៏ដូចជាមូលដ្ឋានរួមគ្នាផងដែរ។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះជួយយើងខ្ញុំឱ្យយល់ដឹងអំពីឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើកាន់តែប្រសើរឡើងនោះ សូមប្រាប់យើងខ្ញុំពីផ្នែកណាខ្លះនៃវិបសាយរបស់យើង ដែលអតិថិជនបានចូលមើល ក៏ដូចជាជួយសម្រួលនិងវាស់វែងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការស្វែងរកវិបសាយផងដែរ។

• ឯកសារកំណត់ហេតុ៖ តាមវិបសាយត្រឹមត្រូវភាគច្រើន យើងខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ ហើយទុកវានៅក្នុងឯកសារកំណត់ហេតុ។ ព័ត៌មាននេះអាចរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិត (IP), ប្រភេទកម្មវិធីរុករក, ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត (ISP), គេហទំព័រយោង/ចេញ, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ, ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ/ម៉ោង និង/ឬ ទិន្នន័យនៃការចុចតំណភ្ជាប់វិបសាយ។ យើងខ្ញុំមិនភ្ជាប់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលយើងខ្ញុំប្រមូលអំពីលោកអ្នកឡើយ។

• អង្គផ្ទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ - HTML5/Flash: យើងប្រើប្រាស់អង្គផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងស្រុក(LSOs) ដូចជា HTML5 ឬ Flash ដើម្បីផ្ទុកមាតិកា និងចំណង់ចំណូលចិត្ត។ គីទីបីដែលយើងខ្ញុំធ្វើជាដៃគូ ដើម្បីផ្តល់ជូនលក្ខណៈជាក់លាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើសកម្មភាពរុករកតាមវិបសាយរបស់អ្នកនោះ ក៏ប្រើប្រាស់កម្មវិធី HTML5 ឬខូឃី (Flash cookies) ដើម្បីប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានផងដែរ។ កម្មវិធីរុករកជាច្រើនអាចផ្តល់ជូនវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ពួកគេសម្រាប់ការដកចេញកម្មវិធី HTML5 LSOs ។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងខូឃីស៍ សូម ចុចទីនេះ

• ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខូឃី Cookie ៖ យើងខ្ញុំជាដៃគូជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូជំនួញរបស់យើង (សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល “របៀបដែលយើងខ្ញុំចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសាធារណៈ” ដូចខាងក្រោម) ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងអាចប្រើខូឃី Cookie ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងចំណាប់អារម្មណ៍តាមអ៊ិនធរណេតរបស់អ្នក ហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតទៅនឹងទម្រង់និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ យើងខ្ញុំនឹងទទួលបានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ជាមុនរបស់អ្នក ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់មុនពេលផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះដល់លោកអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់អោយព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ អ្នកអាចបដិសេធជ្រើសយកដោយផ្លាស់ប្តូរសំណុំកំណត់ខូឃីស៍របស់អ្នកបាន។ https://preferences-mgr.truste.com​។

• ការវិភាគទិន្ន័យទូរស័ព្ទ: នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយចំនួនរបស់យើងយើងប្រើខូឃីវិភាគ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ខូឃីស៍ Cookie ទាំងនេះប្រមូលព័ត៌មាន ដូចជាលោកអ្នកប្រើកម្មវិធីនេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ការប្រើប្រាស់រួមគ្នា ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ និងកន្លែងដែលមានបញ្ហាគាំងកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។ យើងខ្ញុំមិនភ្ជាប់ព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្នែកទន់សម្រាប់ការវិភាគទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលលោកអ្នកដាក់ជូនពិនិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីឧបករណ៍ចល័តឡើយ។

3​​ របៀបដែលយើងខ្ញុំចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសាធារណៈ

3.1 ការចែករំលែក

យើងខ្ញុំមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយទៅភាគីទីបីឡើយ។

ជួនកាលយើងខ្ញុំអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបី (ដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោម) ដើម្បីផ្តល់ជូនឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងដែលរួមមានការផ្តល់ជូនផលិតផលឬសេវាកម្មនានាដោយផ្អែកលើតម្រូវការទាមទាររបស់អ្នក។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចែករំលែកទិន្នន័យត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម។

3.1.1 ការចែករំលែកព័ត៌មានដែលលោកអ្នកជ្រើសរើស ឬស្នើសុំយ៉ាងសកម្ម

ដោយការយល់ព្រមជាក់លាក់របស់អ្នក ឬតាមសំណើរបស់អ្នក យើងខ្ញុំនឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមវិសាលភាពនៃការយល់ព្រម/សំណើរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីជាក់លាក់ ដែលលោកអ្នកបានកំណត់។ ឧទាហរណ៍នៅពេលលោកអ្នកប្រើគណនី Mi Account ដើម្បីចូលប្រើវិបសាយឬកម្មវិធីភាគីទីបី។

3.1.2 ការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយក្រុមរបស់យើង

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការកិច្ចការជំនួញប្រកបដោយជោគជ័យ និងដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវមុខងារទាំងអស់នៃផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងនោះ យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកម្តងម្កាលទៅសាខាក្រុមហ៊ុន Xiaomi ផ្សេងទៀត។

3.1.3 ការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃក្រុមរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបណ្តាក្រុមនៃក្រុមហ៊ុននានា ដែលបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូអេកូឡូស៊ី Mi Ecosystem ។ ក្រុមហ៊ុនMi Ecosystem គឺជាអង្គភាពឯករាជ្យ ដែលបានវិនិយោគនិងបានទទួលការគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុន Xiaomi ហើយជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅក្រុមហ៊ុន Mi Ecosystem ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នក និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដ៏គួរឱ្យរំភើប (ទាំងកម្មវិធីផ្នែករឹង និងកម្មវិធីផ្នែកទន់) ពីក្រុមហ៊ុន Mi Ecosystem ។ ផលិតផលឬសេវាកម្មមួយចំនួនទាំងនេះ នឹងនៅតែស្ថិតនៅក្រោមម៉ាករបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នៅខណៈពេលផលិតផលឬសេវាកម្មមួយចំនួនទៀតអាចប្រើប្រាស់ម៉ាកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន Mi Ecosystem អាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយក្រុមហ៊ុន Xiaomi ម្តងម្កាល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មនានាដែលសិ្ថតក្រោមម៉ាករបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ជាមួយក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មនៃកម្មវិធីផ្នែករឹងនិងកម្មវិធីផ្នែកទន់ ដែលនាំមកនូវមុខងារនិងបទពិសោធអ្នកប្រើប្រាស់ល្អប្រសើរជាងមុន។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នឹងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងនិងវិធានការបច្ចេកទេសសមស្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលត្រូវរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការបម្លែងកូដព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។

3.1.4 ការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូជំនួញ

ដើម្បីជួយយើងខ្ញុំឱ្យផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មនានាដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ក្នុងករណីត្រូវការចាំបាច់យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូជំនួញរបស់យើង។

នេះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មចែកចាយ មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ កន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យអ្នកផ្តល់សេវាអតិថិជនអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទីផ្សារនិងដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ ភាគីទីបីទាំងនេះអាចដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន Xiaomi ឬសម្រាប់គោលបំណងមួយឬច្រើននៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងខ្ញុំធានាថាការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មនានាដល់លោកអ្នកគឺសម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់ ផ្នែកច្បាប់ ចាំបាច់ ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នឹងធ្វើការពិនិត្យអង្កេតកិច្ចការជំនួញនិងមានកិច្ចសន្យាដែលស្ថិតក្នុងដំណើរការ ដើម្បីធានាថាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។ វាអាចមានឱកាសនានាដែលថាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបី មានដំណើរការទិន្នន័យភាគីទីបីរបស់ខ្លួន។

ដើម្បីផ្តល់ជូនការវាស់វែងការអនុវត្ត ការវិភាគ និងសេវាកម្មជំនួញផ្សេងទៀតនោះ យើងខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មាន (មិនមែនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន) ជាមួយភាគីទីបី (ដូចជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវិបសាយរបស់យើង) តាមទម្រង់រួមគ្នាផងដែរ។ យើងខ្ញុំប្រើព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំមាន ដើម្បីជួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងដៃគូជំនួញផ្សេងទៀត វាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនិងទំហំអាចផ្សព្វផ្សាយដល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ និងស្វែងយល់ពីប្រភេទអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ពួកគេ និងរបៀបដែលអតិថិជនធ្វើទំនាក់ទំនងតាមវិបសាយ កម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ យើងខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកនិន្នាការប្រើប្រាស់ទូទៅនៃសេវាកម្មរបស់យើងជាមួយពួកគេផងដែរ ដូចជាចំនួនអតិថិជននៅក្នុងក្រុមអតិថិជនជាក់លាក់ដែលទិញផលិតផលជាក់លាក់ ឬចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជាក់លាក់។

3.1.5 ផ្សេងៗ

ដោយយោងតាមម្រូវការទាមទារផ្នែកច្បាប់ នីតិវិធីច្បាប់ បណ្តឹងវិវាទ និង/ឬ សំណើពីទីភ្នាក់ងារសាធារណៈនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនោះ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចត្រូវការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើការបង្ហាញព័ត៌មាននេះ ត្រូវការចាំបាច់ឬសមស្របសម្រាប់សុវត្ថិភាពថ្នាក់ជាតិ ការអនុវត្តច្បាប់ ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ជាសាធារណៈនោះ យើងខ្ញុំក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីលោកអ្នកផងដែរ។

ដើម្បីអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើង ឬការពារអាជីវកម្ម សិទ្ធិ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬផលិតផលរបស់យើង ឬដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ឬប្រសិនបើការបង្ហាញព័ត៌មាននេះត្រូវការចាំបាច់ដោយសមហេតុផលសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោមនេះ (ការរកឃើញ ការការពារ និងការដោះស្រាយបញ្ហាក្លែងបន្លំ ការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាត ការរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌ ឬគោលនយោបាយរបស់យើង ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬខុសច្បាប់) នោះ យើងខ្ញុំក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីលោកអ្នកផងដែរ។ (ក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចប្រមូល ប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើវាមានវិសាលភាពត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យដែលត្រូវអនុវត្ត)។ ការណ៍នេះអាចរួមបញ្ចូលការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅទីភ្នាក់ងារសាធារណៈ ឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល; ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយភាគីទីបីអំពីភាពអាចទុកចិត្តបាននៃគណនីរបស់អ្នក ដើម្បីការពារពីការក្លែងបន្លំ ការរំលោភបំពាន និងអាកប្បកិរិយាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។

លើសពីនេះទៀត យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយ៖

•​ គណនេយ្យករ អ្នកត្រួតពិនិត្យបញ្ជី មេធាវី ឬទីប្រឹក្សាដែលស្រដៀងគ្នារបស់យើង នៅពេលយើងខ្ញុំស្នើសុំពួកគេផ្តល់ជូនយើងខ្ញុំនូវការណែនាំផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ; និង

• វិនិយោគិន និងភាគីទីបីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ប្រសិនបើមានការលក់ជាក់ស្តែងឬសក្តានុពល ឬប្រតិបត្តិការសាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងអង្គភាពមួយនៅក្រុមហ៊ុន Xiaomi Group; និង

• ភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលមានលំអិតនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះឬត្រូវបានជូនដំណឹងទៅអ្នក រួមទាំងប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីអ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះទាក់ទងនឹងការបង្ហាញជាក់លាក់។

3.2 ផ្ទេរ

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នឹងមិនផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅភាគីណាមួយឡើយ លើកលែងតែក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

• ក្នុងករណីដែលយើងខ្ញុំបានទទួលការយល់ព្រមជាក់លាក់របស់អ្នក។

• ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Xiaomi ចូលរួមនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នា ការទិញឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬផ្នែកទាំងអស់របស់វាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងភាពជាម្ចាស់ការប្រើប្រាស់និងជម្រើសណាមួយដែលអ្នកអាចមានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយអ៊ីម៉ែល និង/ឬដោយប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងលេចធ្លោនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬមធ្យោបាយសមរម្យផ្សេងទៀត;

• ក្នុងកាលៈទេសៈដែលបានពន្យល់នៅក្នុងគោលការណ៍​​ឯកជនភាពនេះ ឬត្រូវបានជូនដំណឹងដល់អ្នក។

3.3 ការបង្ហាញព័ត៌មានជាសាធារណៈ

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសាធារណៈនៅក្រោមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោមៈ

• កន្លែងដែលយើងត្រូវប្រកាសអ្នកឈ្នះនៃការផ្សព្វផ្សាយ ការប្រកួតប្រជែង ឬការសាយភាយ ក្នុងករណីដែលយើងគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានកំណត់;

• កន្លែងដែលយើងទទួលបានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នក ឬអ្នកបានបង្ហាញព័ត៌មានតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើង ដូចជានៅលើទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬវេទិកាសាធារណៈ។ និង

• ការបង្ហាញព័ត៌មានជាសាធារណៈដោយផ្អែកលើច្បាប់ឬប្រវត្តិដែលសមហេតុផល៖ ដែលរួមមានច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិនីតិវិធីច្បាប់ បណ្តឹងវិវាទ ឬតាមសំណើរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលដែលមានសមត្ថកិច្ច។

4 របៀបដែលយើងខ្ញុំរក្សាទុក និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

4.1 ការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi

យើងខ្ញុំប្តេជ្ញារក្សាការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ ដើម្បីការពារការចូលប្រើប្រាស់ដែលគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាត ការបង្ហាញព័ត៌មាន ឬហានិភ័យស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតនោះ យើងខ្ញុំបានកំណត់ដំណើរការនីតិវិធីជាក់ស្តែង អេឡិចត្រូនិចនិងគ្រប់គ្រងដែលទាមទារដោយច្បាប់ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងការពារព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបានតាមឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក និងតាមវិបសាយក្រុមហ៊ុន Xiaomi ។ យើងខ្ញុំនឹងធានាថា យើងខ្ញុំការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។

ឧទាហរណ៍នៅពេលលោកអ្នកចូលដំណើរការគណនី Mi Account របស់អ្នក លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រើកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរដំណាក់កាលរបស់យើង ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបានល្អប្រសើរជាងមុន ហើយយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះ។ នៅពេលដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកំពុងបញ្ជូនរវាងឧបករណ៍ Xiaomi របស់អ្នកនិងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងយើងត្រូវប្រាកដថាទិន្នន័យត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបដោយប្រើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនស្រទាប់សុវត្ថិភាព (TLS) និងក្បួនដោះស្រាយការអ៊ិនគ្រីបសមរម្យ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេសុវត្ថិភាព ហើយត្រូវបានការពារនៅកន្លែងដែលត្រួតពិនិត្យ។ យើងខ្ញុំចាត់ថ្នាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើសារៈសំខាន់និងភាពសម្ងាត់ ហើយធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានកម្រិតសុវត្ថិភាពដែលបានទាមទារ។ យើងខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងចូលប្រើប្រាស់ពិសេសសម្រាប់ការផ្ទុកទិន្នន័យដែលមានមូលដ្ឋានកម្មវិធីខ្លោត (cloud-based data storage) ហើយយើងខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់នូវការប្រមូល ការរក្សាទុក និងការអនុវត្តដំណើរការព័ត៌មានរបស់យើង ដែលរួមមានវិធានការសុវត្ថិភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីការពារទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់និងការប្រើប្រាស់ដែលគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាត។

យើងខ្ញុំធ្វើការពិនិត្យអង្កេតកិច្ចការជំនួញចំពោះដៃគូជំនួញនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបី ដើម្បីធានាថាពួកគេអាចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងខ្ញុំក៏ពិនិត្យមើលថាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសមស្រប ត្រូវបានរក្សាដោយភាគីទីបីទាំងនេះ តាមរយៈការកំណត់ដំណើរការលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាសមរម្យផងដែរហើយក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តការពិនិត្យបញ្ជីនិងការវាយតម្លៃ។ លៃ។ លើសពីនេះទៀតបុគ្គលិកនិងអ្នកទាំងនោះដែលជាដៃគូជំនួញរបស់យើង និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ត្រូវបានកំណត់កាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចសន្យានៃការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

យើងខ្ញុំរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការការពារសុវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិឯកជនភាព និងការធ្វើតេស្តដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកយើង។ យើងខ្ញុំនឹងអនុវត្តគ្រប់ជំហានដែលអាចអនុវត្តនិងស្របតាមច្បាប់ទាំងអស់ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏លោកអ្នកត្រូវយល់ដឹងថាការប្រើអ៊ីនធឺណិតមិនមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងឡើយ ហើយសម្រាប់ហេតុផលនេះយើងខ្ញុំមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពឬភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយក្នុងករណីបានផ្ទេរពីលោកអ្នកឬជូនទៅលោកអ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។

យើងខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យដែលត្រូវអនុវត្ត ដែលរួមបញ្ចូលក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីជូនដំណឹងអំ ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិអនុញ្ញាតគ្រប់គ្រងការពារទិន្នន័យនិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលពីបុគ្គលណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ។

គោលការណ៍និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយយោងទៅលើស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយឆ្លងកាត់ការធ្វើសវនកម្មរបស់ភាគីទីបីជាទៀងទាត់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការណ៍សន្តិសុខ។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO/IEC 27001:2013 សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មាន (ISMS) ។ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi និង Mi Home IoT ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO/IEC 27701:2019 សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (PIMS) ។ MIUI ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្ ISO/IEC 27018:2019 សម្រាប់ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៃ Cloud សាធារណៈ។

4.2 អ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបាន

លោកអ្នកអាចកំណត់លេខសម្ងាត់តែមួយគត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដោយមិនបញ្ចេញឱ្យដឹងលេខសម្ងាត់ចូលប្រើ ឬព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកទៅនរណាម្នាក់ (លុះត្រាតែបុគ្គលបែបនេះទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីលោកអ្នក) ក្នុងករណីមានការលេចធ្លាយលេខសម្ងាត់នៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នកនៅក្រុមហ៊ុន Xiaomi ។ ក្នុងករណីអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននោះ សូមកុំបង្ហាញលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលលោកអ្នកបានទទួលទៅនរណាម្នាក់ (រួមបញ្ចូលអ្នកទាំងនោះដែលអះអាងថាជាសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi)។ ក្នុងករណីលោកអ្នកចុះឈ្មោះចូលប្រើ (log in) ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើគណនី Mi Account នៅក្នុងគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Xiaomi ជាពិសេសនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ឬនៅស្ថានីយអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈនោះ ជានិច្ចកាលលោកអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះចេញ (log out) នៅពេលបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi មិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការបែកធ្លាយផ្នែកការពារសុវត្ថិភាពដែលបង្កឡើងដោយភាគីទីបីដែលចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសារតែការខកខានរបស់អ្នកចំពោះការរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាលក្ខណៈឯកជន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅពេលខាងមុខនេះលោកអ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំភ្លាមៗផងដែរ ប្រសិនបើមានការប្រើគណនីរបស់អ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតណាមួយដោយអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀត ឬការរំលោភបំពានផ្នែកការពារសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត។ ជំនួយរបស់អ្នកនឹងជួយយើងខ្ញុំការពារសិទ្ធិឯកជនភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

4.3 ការចូលប្រើតាមលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក

កម្មវិធីរបស់យើងអាចចូលប្រើតាមលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក ដូចជាការបើកដំណើរការអ៊ីម៉ែលដើម្បីប្រើទំនាក់ទំនង ការផ្ទុកសារ SMS និងស្ថានភាពបណ្តាញ Wi-Fi ជាដើម។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីនានាដំណើរការនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក និងអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីនានា។ លោកអ្នកអាចដកសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយក៏បាន ដោយបិទដំណើរការវាតាមស្ថានភាពឧបករណ៍ ឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល https://privacy.mi.com/support

4.4 គោលការណ៍ស្តីពីការរក្សាទុកព័ត៌មាន

យើងខ្ញុំរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេលដែលចាំបាច់ សម្រាប់គោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មានដែលបានពិពណ៌នាក្នុងគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ឬគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពដាច់ដោយឡែកណាមួយដែលបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬតាមតម្រូវការទាមទារដោយច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ រយៈពេលរក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬគេហទំព័រផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ។ យើងខ្ញុំនឹងឈប់រក្សាទុក និងលុបចោល ឬទុកជាអនាមិកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលគោលបំណងនៃការប្រមូលត្រូវបានបំពេញ ឬបន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ពីសំណើរបស់អ្នក ដើម្បីលុបចោល ឬបន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំបញ្ឈប់ដំណើរការផលិតផលឬសេវាកម្មដែលស្របគ្នានេះ។ តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងបានចង្អុលបង្ហាញថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលយើងរក្សាទុកជាធម្មតាប្រភេទប្រភេទ ឬធាតុនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅពេលសម្រេចចិត្តលើរយៈពេលនៃការឃាត់ទាំងនេះយើងបានពិចារណាលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

• ចំនួន, ធម្មជាតិ, និងភាពប្រែប្រួលនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

• ហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬការបង្ហាញ

• គោលបំណងដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវការទិន្នន័យជាក់លាក់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងទាំងនេះ

• តើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរយៈពេលប៉ុន្មានទំនងជានៅតែមានភាពត្រឹមត្រូវនិងទាន់សម័យ

• សម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងទាមទារផ្នែកច្បាប់នាពេលអនាគត

• រាល់តម្រូវការផ្នែកច្បាប់គណនេយ្យរបាយការណ៍ ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលបញ្ជាក់ពីរយៈពេលដែលត្រូវរក្សាទុកកំណត់ត្រា។

ផ្អែកលើយុត្តាធិការរបស់អ្នក អាចមានការលើកលែងចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកំពុងដំណើរការដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬគោលបំណងស្ថិតិ។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នឹងបន្តរក្សាព័ត៌មានប្រភេទនេះមានរយៈពេលយូរជាងរយៈពេលរក្សាទុកតាមស្តង់ដារ ដែលចំបាច់និងបានអនុញ្ញាតដោយផ្អែកលើច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត ឬសំណើរបស់អ្នក ទោះបីជាដំណើរការទិន្នន័យបន្ថែមមិនទាក់ទងនឹងគោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មានតាមប្រភេពដើមក៏ដោយ។

5 សិទ្ធិរបស់អ្នក

ការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

5.1 ការត្រួតពិនិត្យសំណុំកំណត់ (Settings)

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ទទួលស្គាល់ថាការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពមានខុសៗគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលទៀត។ ដូច្នេះយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនឧទាហរណ៍អំពីវិធីនានាដែលក្រុមហ៊ុន Xiaomi រៀបចំឱ្យដំណើរការបានសម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងចំពោះការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការបង្ហាញ ឬដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងគ្រប់គ្រងសំណុំកំណត់សិទ្ធិឯកជនភាព (privacy settings) របស់អ្នក៖

• បើក/បិទដំណើរការកម្មវិធីបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ និងមុខងារចូលដំណើរការនៅទីតាំង;

• ចុះឈ្មោះចូលប្រើ (Log in) ឬ ចុះឈ្មោះចេញប្រើ (Log out) ពីគណនី Mi Account;

•​ បើក/បិទដំណើរការកម្មវិធីមុខងារធ្វើសមកាលកម្មខ្លោត (Xiaomi Cloud sync); និង

• លុបចោលព័ត៌មានណាមួយដែលបានផ្ទុកនៅក្នុង Xiaomi Cloud តាមវិបសាយ https://i.mi.com;

• បើក/បិទដំណើរការសេវាកម្មនិងមុខងារផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ លោកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតច្រើនថែមទៀត ដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុវត្ថិភាពឧបករណ៍របស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីការពារសុវត្ថិភាព MIUI ផងដែរ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានយល់ព្រមកាលពីមុនជាមួយយើងខ្ញុំដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងនានាខាងលើនោះ លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយក៏បាន ដោយសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំតាម https://privacy.mi.com/support

5.2 សិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ដោយផ្អែកលើច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការកែតម្រូវលុបចោល (និងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀត) ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានទាក់ទងនឹងអ្នក (តទៅនេះជាការស្នើសុំ) ។ សិទ្ធិទាំងនេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការលើកលែង និងការលើកលែងជាក់លាក់ក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

លោកអ្នកក៏អាចចូលប្រើនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ នៅក្នុងគណនី Mi Account របស់អ្នកតាមវិបសាយ https://account.xiaomi.com ឬតាមការចូលប្រើក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ https://privacy.mi.com/support

វានឹងជួយយើងឱ្យដំណើរការសំណើរបស់អ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ប្រសិនបើវាត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ

(1) ការស្នើសុំត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈបណ្តាញស្នើសុំផ្តាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលបានរៀបរាប់លម្អិតខាងលើនិងសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់អ្នក សំណើរបស់អ្នកគួរតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ (លើកលែងតែច្បាប់ក្នុងតំបន់ទទួលស្គាល់ការស្នើសុំផ្ទាល់មាត់) ។

(2) អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនិងធានាថា អ្នកជាប្រធានបទទិន្នន័យ ឬត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមអ្នកទិន្នន័យ។

នៅពេលយើងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់អ្នកអាចដំណើរការបាននោះ យើងខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកតាមពេលវេលាកំណត់ណាមួយដែលមានចែងនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យដែលត្រូវអនុវត្តរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានលម្អិត៖

• លោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ តម្លាភាព និងអាចងាយយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងសិទ្ធិរបស់អ្នក។ ហើយនេះជាមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មាននៅក្នុងគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ។

• ដោយផ្អែកលើតម្រូវការទាមទារដោយច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនោះ ឯកសារថតចម្លងមួយច្បាប់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងខ្ញុំបានប្រមូលនិងបានដំណើរការនោះ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនលោកអ្នកតាមសំណើរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ចំពោះសំណើបន្ថែមណាមួយសម្រាប់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនោះ យើងខ្ញុំអាចគិតកម្រៃសមរម្យដោយផ្អែកលើថ្លៃចំណាយរដ្ឋបាលជាក់ស្តែងដោយយោងទៅតាមច្បាប់ ហើយប្រសិនបើត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

• ប្រសិនបើព័ត៌មានណាមួយដែលយើងខ្ញុំកំពុងរក្សាទុកអំពីលោកអ្នកមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញនោះ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានកែតម្រូវ ឬបានបំពេញដោយផ្អែកលើគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់។

• ដោយផ្អែកលើតម្រូវការទាមទារនៃច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនោះ លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំលុបចោលឬដកចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមិនមានហេតុផលតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបន្តរក្សាទុកប្រើប្រាស់វា។ យើងខ្ញុំត្រូវគិតពិចារណាលើមូលដ្ឋានដែលទាក់ទងនឹងការស្នើសុំលុបចោលរបស់អ្នក និងចាត់វិធានការសមហេតុផល ដែលរួមមានវិធានការបច្ចេកទេសផងដែរ។ សូមកត់សម្គាល់ថា យើងប្រហែលជាមិនអាចយកពត៌មានចេញពីប្រព័ន្ធបម្រុងទុកបានភ្លាមៗទេ ដោយសារតែច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន និង/ឬ កំរិតបច្ចេកវិជ្ជា។ ប្រសិនបើការណ៍នេះជាករណីដែលយើងខ្ញុំនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព ហើយញែកវាចេញពីដំណើរការណាមួយបន្ថែមទៀត រហូតដល់មានការបម្រុងទុកនេះ អាចលុបចោលឬកំណត់ជាអនាមិក។

• លោកអ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់ទៅនឹងប្រភេទដំណើរការជាក់លាក់ ដែលរួមមានការដំណើរការសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់ (រួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្រងព័ត៌មានផងដែរ) និងស្ថិតក្រោមស្ថានភាពជាក់លាក់មួយដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ (រួមទាំងការរៀបចំកម្រងព័ត៌មានផងដែរ) គឺជាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង។

ជាពិសេសនៅក្រោមច្បាប់នៃយុត្តាធិការមួយចំនួន៖

• លោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានពីយើងខ្ញុំចំពោះការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងខ្ញុំត្រូវគិតពិចារណាលើមូលដ្ឋានដែលទាក់ទងនឹងការស្នើសុំកំណត់លក្ខខណ្ឌរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើមូលដ្ឋានត្រូវអនុវត្តចំពោះ GDPR នោះ យើងខ្ញុំត្រូវដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រោមស្ថានភាពដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុង GDPR តែប៉ុណ្ណោះ និងជូនដំណឹងលោកអ្នកមុនពេលកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃដំណើរការត្រូវបានដកចេញ។

• លោកអ្នកមានសិទ្ធិមិនត្រូវកំណត់តាមការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកលើដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិតែមួយគត់ ដែលរួមមានការរៀបចំកម្រងព័ត៌មាន ដែលបង្កើតកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអ្នក ឬមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងស្រដៀងគ្នាចំពោះលោកអ្នក។

• លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមទម្រង់ដែលប្រើជាទូទៅ ដែលបានរៀបចំគ្រោងទុក ហើយបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្សេងទៀត (ភាពអាចចល័តទិន្នន័យបាន) ។

យើងមានសិទ្ធិបដិសេធក្នុងការដំណើរការសំណើរឺអនុវត្តតាមផ្នែកខ្លះជាមួយនឹងការស្នើសុំដែលមានការលើកលែង ឬយើងមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នោះក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ដូចជាប្រសិនបើការស្នើសុំនោះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ ឬហួសហេតុពេក ឬវាទាមទារការបង្ហាញ ព័ត៌មានអំពីភាគីទីបី។ ក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ យើងអាចគិតថ្លៃសេវាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ ប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថា ទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃការស្នើសុំលុបចោលព័ត៌មានអាចបណ្តាលឱ្យយើងអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់ការបង្កើត ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ ឬហេតុផលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានវាក៏អាចត្រូវបានបដិសេធផងដែរ។

5.3 ការដកចេញការយល់ព្រម

លោកអ្នកអាចដកចេញការយល់ព្រមរបស់អ្នកដែលបានផ្តល់ជូនយើងខ្ញុំសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយតាមរយៈការដាក់សំណើ ដែលរួមមានការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និង/ឬ ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាកម្មសិទ្ធិ ឬការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ ដោយយ៉ោងតាមសេវាកម្មជាក់លាក់ដែលអ្នកកំពុងប្រើអ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដោយទាក់ទងយើងតាមរយៈ https://privacy.mi.com/support ។ យើងខ្ញុំនឹងដំណើរការសំណើរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលសមស្របមួយ ដោយគិតចាប់ពីពេលដែលសំណើនេះបានធ្វើឡើង ហើយបន្ទាប់មកមិនប្រមូល ប្រើ និង/ឬ បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក តាមសំណើរបស់អ្នក។

អាស្រ័យលើវិសាលភាពនៃការដកចេញការយល់ព្រមរបស់អ្នក សូមកត់សម្គាល់ថាលោកអ្នកប្រហែលជាមិនអាចបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ឡើយ។ ការដកចេញការយល់ព្រមឬការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នក នឹងមិនមានប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃដំណើរការរបស់យើង ដែលបានអនុវត្តដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរហូតដល់ចំណុចនៃការដកចេញនេះ។

5.4 ការបោះបង់ឬលុបចោលសេវាកម្មឬគណនី

ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបចោលផលិតផល ឬសេវាកម្មជាក់លាក់អ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈ https://privacy.mi.com/support

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់លុបចោលគណនី Mi Account សូមកត់សម្គាល់ថាការលុបចោលនេះ នឹងការពារលោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មយ៉ាងពេញលេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ។ ការលប់ចោលអាចត្រូវបានរារាំង ឬពន្យារពេលតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើនៅតែមានលុយដែលនៅសល់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក ដូចជាសេវាកម្មសមាជិកនៃ Mi Music ដែលមិនបានបង់ប្រាក់, អត្ថបទខ្លីៗដែលបង់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Themes Store ឬប្រាក់កម្ចីដែលមិនបង់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Mi Finance របស់អ្នក ជាដើម យើងខ្ញុំមិនអាចគាំទ្រសំណើរបស់អ្នកបានភ្លាមៗឡើយ។

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះចូលប្រើ (log in) នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Xiaomi តាមរយៈគណនីភាគីទីបីនោះ លោកអ្នកត្រូវការស្នើសុំលុបចោលគណនីនេះពីភាគីទីបី។

6 របៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរជាសកល

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដំណើរការនិងគាំទ្រព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងគ្រប់គ្រងជាសកល។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Xiaomi មានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសចិន ឥណ្ឌា សហរដ្ឋអាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ រុស្ស៊ី និងសិង្ហបុរី។ សម្រាប់គោលបំណងដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនោះ ព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទាំងនេះដោយអនុលោមតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។

យើងខ្ញុំក៏អាចផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូជំនួញផងដែរ ដូច្នេះហើយទិន្នន័យរបស់អ្នកអាចត្រូវផ្ទេរទៅប្រទេស ឬតំបន់ផ្សេងទៀត។ ដែនសមត្ថកិច្ចដែលក្នុងនោះទីកន្លែងជាសកលទាំងនេះ មានទីតាំងស្ថិតនៅដែលប្រហែលជាអាចឬមិនអាចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានតាមស្ដង់ដារដូចគ្នាទៅនឹងយុត្តាធិការរបស់អ្នក។ មានហានិភ័យផ្សេងៗគ្នាក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការណ៍នេះមិនផ្លាស់ប្ដូរការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការគោរពតាមគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ និងដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ។

ជាពិសេស

• ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងខ្ញុំប្រមូលនិងបង្កើតនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ចិនដីគោកនេះ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងមណ្ឌលទិន្នន័យដែលមានទីតាំងនៅចិនដីគោក លើកលែងតែមានការបញ្ជូនឆ្លងដែនដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។

• ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងខ្ញុំប្រមូលនិងបង្កើតនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ី ត្រូវបានដំណើរការនិងរក្សាទុកនៅក្នុងមណ្ឌលទិន្នន័យដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ី លើកលែងតែមានការបញ្ជូនឆ្លងដែនដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់រុស្ស៊ី។

• ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងខ្ញុំប្រមូលនិងបង្កើតនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសឥណ្ឌា ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងមណ្ឌលទិន្នន័យដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌា។

ប្រសិនបើយើងខ្ញុំត្រូវការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក មិនថាផ្ទេរទៅសាខារបស់យើង ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីរបស់យើងទេ យើងខ្ញុំនឹងគោរពតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវអនុវត្ត។ យើងខ្ញុំធានាថាការផ្ទេរព័ត៌មានបែបនេះបំពេញតាមតម្រូវការទាមទារនៃច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យមូលដ្ឋានដែលត្រូវអនុវត្តដោយការអនុវត្តការការពារសុវត្ថិភាពដែលមានដូចគ្នាទាំងអស់។ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់អំពីការការពារសុវត្ថិភាពដែលយើងខ្ញុំមានដំណើរការដោយទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល https://privacy.mi.com/support

ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ពួកយើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) នោះ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi Technology Netherlands B.V. នឹងធ្វើជាតំណាងឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនិងក្រុមហ៊ុន Xiaomi Singapore Pte. Ltd. នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការទិន្នន័យ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែក "ទាក់ទងយើងខ្ញុំ" ។

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Xiaomi ចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានប្រភេពដើមពីលោកអ្នកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប EEA ជូនទៅអង្គភាពក្រុមហ៊ុន Xiaomi Group ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប EEA នោះ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើដូច្នេះដោយផ្អែកមូលដ្ឋាននៃខចែងក្នុងកិច្ចសន្យាតាមស្តង់ដារសហគមអ៊ឺរ៉ុប EU ឬការការពារសុវត្ថិភាពណាមួយផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុង GDPR ។ អ្នកអាចស្វែងយល់អំពីការការពារសុវត្ថិភាពជាក់លាក់ដែលយើងមាន ឬស្នើសុំច្បាប់ចម្លងដោយទាក់ទងយើងតាមរយៈ https://privacy.mi.com/support

7 ការការពារអនីតិជន

យើងខ្ញុំគិតពិចារណាថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកឬម្តាយឬអាណាព្យាបាល ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រើផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់កុមារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏យើងខ្ញុំមិនផ្តល់សេវាកម្មដោយផ្ទាល់ដល់កុមារ ឬប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឡើយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាឪពុកឬម្តាយឬអាណាព្យាបាល ហើយលោកអ្នកជឿជាក់ថាកូនដែលជាអនីតិជនបានផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជូនក្រុមហ៊ុន Xiaomi នោះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល https://privacy.mi.com/support ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដកចេញភ្លាមៗ ហើយថាអនីតិជនត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន Xiaomi ណាមួយដែលត្រូវអនុវត្ត។

8 តើខ្ញុំត្រូវយល់ព្រមចំពោះការកំណត់ពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌរបស់ភាគីទីបីណាមួយឬទេ?

គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើង មិនអនុវត្តចំពោះផលិតផលឬសេវាកម្មនានាដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីឡើយ។ អាស្រ័យលើផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ វាអាចបញ្ចូលផលិតផលរបស់ភាគីទីបី សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រសម្លេង ដំណើរការកាមេរ៉ា ការចាក់វីដេអូលេងឡើងវិញ ការសម្អាតប្រព័ន្ធនិងសេវាកម្មទាក់ទងនឹងការការពារសុវត្ថិភាព ការលេងហ្គេម ស្ថិតិ ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានសង្គម ដំណើរការទូទាត់ប្រាក់ ការរុករកតាមផែនទី ការចែករំលែក សារខ្លីៗនៃកម្មវីធីប៉បអាប់លើឧបរកណ៍ចល័ត កម្មវិធីដកចេញព័ត៌មានមិនត្រូវការ វិធីសាស្ត្របញ្ចូលទិន្នន័យ ជាដើម។ សេវាកម្មមួយចំនួនទាំងនេះ នឹងត្រូវផ្តល់ជាទម្រង់តំណភ្ជាប់នឹងគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី ហើយសេវាកម្មមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវចូលជាទម្រង់ SDKs, APIs ជាដើម។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកក៏អាចប្រមូលផងដែរ នៅពេលលោកអ្នកប្រើផលិតផលឬសេវាកម្មទាំងនេះ។ ចំពោះហេតុផលនេះយើងខ្ញុំស្នើលោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងថា សូមចំណាយពេលអានគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបី ដូចជាលោកអ្នកអានគោលការណ៍របស់យើងផងដែរ។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនអាចគ្រប់គ្រងថាតើភាគីទីបីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកគេប្រមូលពីលោកអ្នកដោយរបៀបណាទេ។ គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើង មិនអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមានតំណភ្ជាប់ពីសេវាកម្មរបស់យើងឡើយ។

ចំណុចខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍អំពីករណីការកំណត់ពេលវេលារបស់ភាគីទីបី និងគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពអាចអនុវត្តនៅពេលលោកអ្នកប្រើផលិតផលជាក់លាក់ដែលបានមានរាយបញ្ជីខាងលើ៖

នៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មស៊ើបរកភាគីទីបី ដើម្បីបញ្ចប់ចុងក្រោយនិងបង់ប្រាក់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញទំនិញរបស់អ្នកនោះ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកអ្នកផ្តល់ជូននៅអំឡុងពេលស៊ើបរកនោះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្របតាមគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបី។

នៅពេលលោកអ្នកប្រើលក្ខណៈពិសេសស្កេនការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកម្មវិធីការពារសុវត្ថិភាព MIUI នេះ មួយចំណុចក្នុងចំណោមចំណុចខាងក្រោមនឹងត្រូវអនុវត្តដោយអាស្រ័យលើជម្រើសនៃសេវាកម្មរបស់អ្នក ៖

• គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព និងការការពារព័ត៌មានរបស់ Avast ៖ https://www.avast.com/privacy-policy

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Antiy Mobile Security AVL SDK ៖ https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់ Tencent ៖ https://privacy.qq.com/

នៅពេលដែលអ្នកប្រើមុខងារកម្មវិធីសម្អាតនៅក្នុង កម្មវិធីសន្តិសុខ MIUI នោះគោលការណ៍​​ឯកជនភាពរបស់ Tencent នឹងត្រូវបានអនុរត្តន៍៖ https://privacy.qq.com/

នៅពេលលោកអ្នកប្រើសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកម្មវិធីជាក់លាក់នៅក្នុងកម្មវិធី MIUI នេះ ចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចខាងក្រោមនឹងត្រូវអនុវត្តដោយអាស្រ័យលើជម្រើសនៃសេវាកម្មរបស់អ្នក៖

• គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់កម្មវិធី Google ៖ https://www.google.com/policies/privacy

• គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ហ្វេសប៊ូក Facebook ៖ https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

នៅពេលលោកអ្នកប្រើវិធីសាស្រ្តបញ្ចូលទិន្នន័យតាមកម្មវិធី Google នោះ គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនៃកម្មវិធី Google អនុវត្ត៖ https://policies.google.com/privacy

នៅពេលដែលយើងធ្វើស្ថិតិតាមដានអត្រាគាំងកម្មវិធីនិងផ្តល់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងពពកយើងប្រើកម្មវិធីវិភាគតាម Google សម្រាប់ Firebase ឬ Firebase Analytic ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google Inc ។ អ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Google Firebase: https://policies.google.com/privacy និង https://www.google.com/policies/privacy/partners/

ដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីប្រព័ន្ធ MIUI ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីអាចប្រមូលទិន្នន័យដែលបានមកពីសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ដូចជាការចុចការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការមើលមាតិកា ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រឬកម្មវិធី។

• គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់កម្មវិធី Google ៖ https://www.google.com/policies/privacy

• គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ហ្វេសប៊ូក Facebook ៖ https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Unity ៖ https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Vungle ៖ https://vungle.com/privacy/

• គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់កម្មវិធី IronSource ៖ https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Applovin ៖ https://www.applovin.com/privacy/

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Chartboost ៖ https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Mopub ៖ https://www.mopub.com/legal/privacy/

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Mytarget ៖ https://legal.my.com/us/mytarget/

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Yandex ៖ https://yandex.com/legal/privacy/

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Tapjoy ៖ https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• គោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់កម្មវិធី AdColony ៖ https://www.adcolony.com/privacy-policy

យើងអាចប្រមូលនិងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់គុណវុឌ្ឍិដល់ភាគីទីបីដោយយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង ដើម្បីបង្កើតរបាយការណ៍សម្រាប់ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង រួមទាំងម៉ែត្រនៃអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង (ប្រសិនបើមាន) ។ ដោយផ្អែកលើកម្មវិធីប្រព័ន្ធ MIUI ដែលអ្នកប្រើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សិទ្ធិដល់ភាគីទីបីអាចរួមមាន៖

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Adjust ៖ https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Appsflyer ៖ https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Affise​ ៖ https://affise.com/privacy-policy/

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Miaozhen ៖ https://www.miaozhen.com/en/privacy

• គោលការណ៍​​ឯកជនភាព Nielsen​ ៖ https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 របៀបដែលយើងខ្ញុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព

យើងខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងកិច្ចការជំនួញ និងបច្ចេកវិទ្យា ហើយយើងខ្ញុំអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ។ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឯកសារចំពោះគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកតាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នក ដូចជាតាមអ៊ីម៉ែល (ផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក) ឬផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Xiaomi ឬជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកតាមឧបករណ៍ចល័ត ដូច្នេះលោកអ្នកអាចដឹងអំពីព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំប្រមូល និងរបៀបដែលយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់វា។ ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះចំពោះគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព នឹងអនុវត្តចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹង ឬគេហទំព័រ។ យើងខ្ញុំជម្រុញលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឆែកមើលគេហទំព័រនេះជាប្រចាំ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើង។ ការប្រើប្រាស់លិតផលនិងសេវាកម្មជាបន្តរបស់អ្នកតាមគេហទំព័រ ឧបករណ៍ចល័ត និង/ឬ ឧបករណ៍ណាមួយផ្សេងទៀត នឹងត្រូវស្ថិតក្រោមគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ កន្លែងដែលត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់អនុវត្ត យើងខ្ញុំនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមច្បាស់លាស់របស់អ្នក នៅពេលយើងខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតពីលោកអ្នក ឬនៅពេលយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងថ្មី។

10 ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានយោបល់ឬសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬសំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់ ឬការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ https://privacy.mi.com/support ឬតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម។ នៅពេលដែលយើងទទួលបានការស្នើសុំព័ត៌មានឯកជនឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការចូលមើលឬទាញយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងមានក្រុមជំនាញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។ ប្រសិនបើសំណួររបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗនោះ យើងខ្ញុំអាចស្នើសុំលោកអ្នកនូវព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។

ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការឆ្លើយតបដែលអ្នកបានទទួលពីយើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចប្រគល់ពាក្យបណ្តឹងទៅអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យការការពារទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយយើង យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបណ្តាញបណ្តឹងតវ៉ាដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលអាចត្រូវអនុវត្តដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់អ្នក។

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសឥណ្ឌា៖

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

ភាពមិនស្របគ្នានិងការតវ៉ានានាទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីតវ៉ាដែលបានកំណត់ដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

ឈ្មោះ ៖ Vishwanath C

ទូរស័ព្ទ ៖ 080 6885 6286, ច័ន្ទ-សៅរ៍ : 9 AM ដល់ 6 PM

អ៊ីមែល ៖ grievance.officer@xiaomi.com

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) ៖

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

សូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការចំណាយពេលវេលាអានគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើង!

អ្វីដែលថ្មីសម្រាប់អ្នក

យើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖

• យើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងមួយចំនួន។

• យើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រមូលដោយយើងនិងភាគីទីបី។

• យើងបានកំណត់ច្បាស់ជាងមុនអំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។

• យើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីរបៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករួមទាំងការបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅពេលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងនិងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មជំរុញរបស់អ្នក។

• យើងបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការរក្សាទុកទិន្នន័យ។

• យើងបានកំណត់កាន់តែច្បាស់នូវសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។