ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Xiaomi

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ອັບເດດໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2021.

ກະລຸນາໃຊ້ເວລາເພື່ອໃຫ້ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບຽບປະຕິບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາແລະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ.

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., ແລະບໍລິສັດໃນເຄືອ (ເຊິ່ງໝາຍເຖິງໜ່ວຍງານ Xiaomi ທີ່ເປີດເຜີຍໃນລາຍງານປະຈຳປີຫຼ້າສຸດຂອງ Xiaomi Corporation; ກະລຸນາ ຄລິກທີ່ນີ້ ແລະຄົ້ນຫາ "ລາຍງານຜົນດຳເນີນງານຫຼ້າສຸດ" ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ) ພາຍໃຕ້ Xiaomi Group (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "Xiaomi", "ພວກເຮົາ", "ຂອງພວກເຮົາ" ຫຼື "ເຮົາ") ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແລະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນແລະລະບຽບປະຕິບັດການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຮົາ, ຈົນເຖິງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າໃນທີ່ສຸດ, ທ່ານຈະສາມາດຄວບຄຸມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ໃຫ້ Xiaomi.

ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້

ຍົກເວັ້ນຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການຂອງ Xiaomi ທີ່ລະບຸນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ນຳໃຊ້ກັບອຸປະກອນ Xiaomi, ເວັບໄຊທ໌ຫຼືແອັບຕ່າງໆທີ່ອ້າງອີງຫຼືເຊື່ອມໂຍງກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ອະທິບາຍເຖິງວິທີການທີ່ Xiaomi ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້, ເປີດເຜີຍ, ປະມວນຜົນແລະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຫຼືພວກເຮົາເກັບກຳຈາກທ່ານ, ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງເຮົາໃນເວັບໄຊທ໌ (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) ແລະແອັບທີ່ພວກເຮົາມີໃຫ້ໃນອຸປະກອນມືຖື. ຖ້າຜະລິດຕະພັນ Xiaomi ມີນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຍກຕ່າງຫາກ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຍກຕ່າງຫາກຈະໄດ້ບູລິມະສິດເໜືອກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ນອກຈາກນີ້, ວິທີການທີ່ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການສະເພາະໃດໜຶ່ງເກັບກຳແລະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຮູບແບບ, ເວີຊັ່ນບໍລິການຫຼືພາກພື້ນ. ທ່ານຄວນເບິ່ງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ "ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ" ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອລະບຸຕົວຕົນບຸກຄົນໂດຍກົງຫຼືໂດຍທາງອ້ອມ, ບໍ່ວ່າຈະຈາກຂໍ້ມູນນັ້ນພຽງຢ່າງດຽວຫຼືຈາກຂໍ້ມູນນັ້ນລວມກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ Xiaomi ສາມາດເຂົ້າເຖິງກ່ຽວກັບບຸກຄົນນັ້ນໄດ້, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະລະບຸໄວ້ໂດຍກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໃນພາກພື້ນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ໃນກໍລະນີທີ່ສະພາບການກຳນົດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈະລວມເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເຊິ່ງອາດຈະຖືກຈັດປະເພດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ແນວໃດ

ໃນທີ່ສຸດ, ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບລະບຽບປະຕິບັດໃນການຈັດການຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາດັ່ງທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາຜ່ານທາງ https://privacy.mi.com/support ເພື່ອແຈ້ງຄວາມກັງວົນສະເພາະຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຮັບຟັງຄວາມເຫັນຈາກທ່ານ. ຖ້າທ່ານມີບັນຫາດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຫຼືຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງໜ້າພໍໃຈ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ (ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ) ໄດ້ທີ່ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. ກະລຸນາເບິ່ງ "ຕິດຕໍ່ເຮົາ" ທີ່ດ້ານລຸ່ມ.

alt

1 ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຍັງແລະພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນແນວໃດ?

1.1 ຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳ

ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແກ່ທ່ານ, ພວກເຮົາຈະຂໍໃຫ້ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນແກ່ທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເກັບກຳສະເພາະຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ລະບຸ, ໜັກແໜ້ນ, ຊັດແຈ້ງແລະຖືກຕ້ອງແລະຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຈະບໍ່ດຳເນີນການປະມວນຜົນເພີ່ມເຕີມໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານັ້ນ. ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເລືອກວ່າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາຮ້ອງຂໍຫຼືບໍ່, ແຕ່ໃນກໍລະນີສ່ວນຫຼາຍ, ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາອາດບໍ່ສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານຫຼືຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ໂດຍອີງຕາມການບໍລິການທີ່ທ່ານເລືອກ, ພວກເຮົາອາດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນປະເພດຕໍ່ໄປນີ້:

1.1.1 ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາອາດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາ, ເຊິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການບໍລິການທີ່ທ່ານເລືອກ. ຕົວຢ່າງ: ທ່ານອາດຈະລະບຸຊື່, ໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖື, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງ, ໃບສັ່ງຊື້, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໃບເກັບເງິນ, ເລກບັນຊີທະນາຄານ, ຊື່ຜູ້ຖືບັນຊີ, ເລກບັດເຄຣດິດແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆຖ້າທ່ານໃຊ້ບໍລິການຂາຍຍ່ອຍ mi.com; ທ່ານອາດຈະຊິ້ງຂໍ້ມູນວັດສະດຸຫຼືຂໍ້ມູນຖ້າທ່ານໃຊ້ບໍລິການຂອງ Xiaomi Cloud; ທ່ານອາດຈະລະບຸເພດ, ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆຖ້າທ່ານສ້າງບັນຊີ; ທ່ານອາດຈະຕັ້ງຊື່ຫຼິ້ນຂອງທ່ານ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆຖ້າທ່ານເຂົ້າໄປໃນກິດຈະກຳໂຄສະນາ; ທ່ານອາດຈະບອກຊື່, ໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖືແລະທີ່ຢູ່ຖ້າທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮົາ, ເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາຫຼືການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາຫຼືໄດ້ຮັບລາງວັນ.

1.1.2 ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳໃນການໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານ

• ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນຫຼື SIM. ຕົວຢ່າງ: ໝາຍເລກ IMEI/ໝາຍເລກ OAID, ໝາຍເລກ GAID, ໝາຍເລກ IMSI, ທີ່ຢູ່ MAC, ໝາຍເລກ serial, ເວີຊັ່ນແລະປະເພດ MIUI, ເວີຊັ່ນ ROM, ເວີຊັ່ນ Android, Android ID, Space ID, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແຜ່ນ SIM ແລະພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ, ຂໍ້ມູນສະແດງຜົນໜ້າຈໍ, ຂໍ້ມູນແປ້ນກົດອຸປະກອນ, ລາຍລະອຽດຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນແລະຊື່ຮູບແບບ, ເວລາເປີດໃຊ້ອຸປະກອນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ, ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່, ຂໍ້ມູນຮາດແວພື້ນຖານ, ຊ່ອງທາງການຂາຍແລະຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ (ເຊັ່ນ: CPU , ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ, ການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍແລະອຸນຫະພູມອຸປະກອນ, ຮູບແບບເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໜ້າຈໍຖືກປຸກແລະຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໜ້າຈໍຖືກປົດລັອກ).

• ຂໍ້ມູນສະເພາະສຳລັບທ່ານທີ່ອາດຈະຖືກມອບໝາຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ: ພວກເຮົາອາດຈະເກັບກຳແລະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ID ໂຄສະນາຂອງທ່ານທີ່ຖືກມອບໝາຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ.

• ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ແອັບຂອງທ່ານ, ລວມທັງຕົວລະບຸສະເພາະແອັບ (ເຊັ່ນ: ໝາຍເລກ VAID, ໝາຍເລກ OAID, ໝາຍເລກ AAID, ID ຕົວຢ່າງ) ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແອັບເຊັ່ນ: ລາຍຊື່ແອັບ, ຂໍ້ມູນ ID ແອັບ, ເວີຊັ່ນ SDK, ການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດລະບົບ, ການຕັ້ງຄ່າແອັບ (ພາກພື້ນ, ພາສາ, ເຂດເວລາ, ຮູບແບບຕົວອັກສອນ), ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເຂົ້າ/ອອກແອັບໃນພື້ນໜ້າແລະບັນທຶກສະຖານະຂອງແອັບ (ເຊັ່ນ: ການດາວໂຫຼດ, ການຕິດຕັ້ງ, ການອັບເດດ, ການລົບ).

• ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສ້າງເມື່ອໃຊ້ງານບໍລິການ MIUI, ເຊັ່ນ: ສັນຍາລັກຂອງທ່ານ, ການໃຫ້ຄະແນນ, ຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບແລະບັນທຶກການທ່ອງເວັບໃນ Mi Community; ຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃນ Mi Community (ເບິ່ງເຫັນໄດ້ສະເພາະພາກສ່ວນທີ່ສົ່ງແລະຮັບເທົ່ານັ້ນ); ປະຫວັດການຫຼິ້ນສຽງຂອງທ່ານແລະຄຳຖາມຄົ້ນຫາໃນບໍລິການດົນຕີ; ການກົດຖືກໃຈ, ຄຳຄິດເຫັນ, ລາຍການທີ່ມັກ, ແຊຣ໌, ຄຳຖາມຄົ້ນຫາໃນບໍລິການຊຸດຮູບແບບ; ພາສາລະບົບ, ປະເທດແລະພາກພື້ນ, ສະຖານະເຄືອຂ່າຍ, ລາຍຊື່ແອັບໃນ App Vault; ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ລວມທັງພາກພື້ນ, IP, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງພາບພື້ນຫຼັງ, ການເບິ່ງຮູບພາບ, ຮູບແບບການຄົ້ນຫາຮູບພາບ, ໄລຍະເວລາການຄົ້ນຫາຮູບພາບ, ການກົດແລະການສະແດງບົດຄວາມ, ການສະໝັກສະມາຊິກໃນພາບພື້ນຫຼັງລາຍວັນ.

• ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ (ສຳລັບສຳລັບການບໍລິການ/ຟັງຊັ່ນສະເພາະເທົ່ານັ້ນ): ປະເພດຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼືໃກ້ຄຽງຂອງທ່ານຖ້າທ່ານໃຊ້ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ (ຊອບແວການນຳທາງ, ຊອບແວສະພາບອາກາດແລະຊອບແວທີ່ມີຟັງຊັ່ນການຄົ້ນຫາອຸປະກອນ). ຕົວຢ່າງ: ພາກພື້ນ, ລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດເມືອງ, ລະຫັດເຄືອຂ່າຍມືຖື, ລະຫັດປະເທດມືຖື, ຂໍ້ມູນປະຈຳໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່, ຂໍ້ມູນເສັ້ນແວງແລະເສັ້ນຂະໜານ, ການຕັ້ງຄ່າເຂດເວລາ, ການຕັ້ງຄ່າພາສາ. ທ່ານສາມາດຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງແຕ່ລະແອັບໄດ້ທຸກເວລາພາຍໃນການຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບ (ການຕັ້ງຄ່າ - ການອະນຸຍາດ).

• ຂໍ້ມູນບັນທຶກການໃຊ້ງານ: ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດ, ແອັບແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ: ​ຄຸກ​ກີ້ແລະເຕັກໂນໂລຢີລະບຸຕົວຕົນອື່ນໆ, ທີ່ຢູ່ IP, ຂໍ້ມູນການຮ້ອງຂໍເຄືອຂ່າຍ, ປະຫວັດຂໍ້ຄວາມຊົ່ວຄາວ, ບັນທຶກການໃຊ້ງານລະບົບມາດຕະຖານ, ຂໍ້ມູນການຂັດຂ້ອງ, ບັນທຶກການໃຊ້ງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການນຳໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ເວລາລົງທະບຽນ, ເວລາເຂົ້າເຖິງ, ເວລາກິດຈະກຳແລະອື່ນໆ).

• ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ: ຄ່າລັກສະນະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ECV) (ເຊັ່ນ: ຄ່າທີ່ສ້າງຈາກ ID ບັນຊີ Mi, ID ອຸປະກອນ, ID Wi-Fi ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລະຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ).

1.1.3 ຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ

ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທາງກົດໝາຍ, ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ຕົວຢ່າງ:

• ສຳລັບການບໍລິການທີ່ອາດປະກອບມີບັນຊີແລະທຸລະກຳທາງການເງິນ, ໂດຍການອະນຸຍາດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາອາດຈະກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ (ເຊັ່ນ: ໝາຍເລກໂທລະສັບ) ຜ່ານແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານຄວາມປອດໄພແລະປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ;

• ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບສັນຍາລັກປະຈຳຕົວທີ່ກຳນົດ (ເຊັ່ນ: IMEI/OAID/GAID ຈາກຜູ້ໂຄສະນາ) ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການໂຄສະນາແກ່ທ່ານ;

• ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ID ບັນຊີ, ຊື່ຫຼິ້ນ, Avatar ແລະທີ່ຢູ່ອີເມວຈາກການບໍລິການເຄືອຂ່າຍສັງຄົມຂອງພາກສ່ວນທີສາມ (ເຊັ່ນ: ເມື່ອທ່ານໃຊ້ບັນຊີເຄືອຂ່າຍສັງຄົມເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບບໍລິການ Xiaomi);

• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານທີ່ບຸກຄົນອື່ນໃຫ້ພວກເຮົາ (ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງຂອງທ່ານທີ່ຜູ້ໃຊ້ອື່ນອາດຈະໃຫ້ພວກເຮົາເມື່ອພວກເຂົາຊື້ຜະລິດຕະພັນສຳລັບທ່ານຜ່ານບໍລິການ mi.com).

1.1.4 ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ

ພວກເຮົາຍັງຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນປະເພດອື່ນທີ່ບໍ່ເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງຫຼືໂດຍທາງອ້ອມກັບບຸກຄົນແລະທີ່ອາດບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດວ່າເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕາມກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນທີ່ບັງຄັບໃຊ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້. ພວກເຮົາຈະເກັບກຳ, ນຳໃຊ້, ໂອນຍ້າຍແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນ. ນີ້ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ໃນຮູບແບບລວມທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້:

• ພວກເຮົາອາດຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້, ເຫດການການນຳໃຊ້ລາຍວັນ, ເຫດການເຂົ້າເຖິງໜ້າເວັບ, ເຫດການເວລາເຂົ້າເຖິງໜ້າເວັບແລະເຫດການເວລາຕ່າງໆ)

• ຂໍ້ມູນການກວດສອບເຄືອຂ່າຍ (ເຊັ່ນ: ເວລາການຮ້ອງຂໍ, ຈຳນວນການຮ້ອງຂໍຫຼືການຮ້ອງຂໍຂໍ້ຜິດພາດແລະອື່ນໆ);

• ເຫດການຂັດຂ້ອງຂອງແອັບ (ເຊັ່ນ: ການບັນທຶກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກທີ່ແອັບຂັດຂ້ອງເປັນຕົ້ນ).

ຈຸດປະສົງສຳລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ປະເພດແລະຈຳນວນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແລະ/ຫຼືການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາລວບລວມຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດແກ່ທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນແລະເຂົ້າໃຈວ່າພາກສ່ວນໃດຂອງເວັບໄຊທ໌, ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການທີ່ທ່ານສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາຕ້ອງການຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີການໃຊ້ງານພາຍໃນໜຶ່ງວັນເທົ່ານັ້ນ; ແລະພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ໃນມື້ນັ້ນວ່າແມ່ນໃຜທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ສະນັ້ນຂໍ້ມູນລວມແມ່ນພຽງພໍສຳລັບການວິເຄາະສະຖິຕິ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມແຍກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົນຕົວໄດ້ແລະຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທັງສອງຊະນິດຖືກນຳໃຊ້ແຍກຕ່າງຫາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າພວກເຮົາລວມຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນທີ່ລວມກັນດັ່ງກ່າວຈະຖືກຖືວ່າເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕະຫຼອດເວລາທີ່ຂໍ້ມູນລວມກັນຢູ່.

1.2 ວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳ

ຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນເພື່ອສະໜອງຜະລິດຕະພັນແລະ/ຫຼືການບໍລິການໃຫ້ທ່ານແລະເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບແລະຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

• ການໃຫ້ບໍລິການ, ການປະມວນຜົນ, ການຮັກສາ, ການປັບປຸງແລະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນແລະ/ຫຼືບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ເຊັ່ນ: ການຈັດສົ່ງ, ການເປີດໃຊ້ງານ, ການຢືນຢັນ, ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ການຮັບຮອງລູກຄ້າແລະການໂຄສະນາ.

• ການດຳເນີນການແລະຮັກສາລະບົບປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດໄພເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການປ້ອງກັນການສູນເສຍແລະການສໍ້ໂກງ, ເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການລະບຸຜູ້ໃຊ້, ການກວດສອບຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້. ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຕ້ານການສໍ້ໂກງສະເພາະເມື່ອກົງກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຈຳເປັນ; ແລະຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການປະເມີນຜົນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ Xiaomi ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ແລະບໍລິການ.

• ການຈັດການຄຳຖາມຫຼືຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບອຸປະກອນແລະບໍລິການ, ເຊັ່ນ: ການຕອບຄຳຖາມຂອງລູກຄ້າ, ລະບົບການສົ່ງແລະການແຈ້ງເຕືອນຂອງແອັບ, ການຈັດການກິດຈະກຳຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ: ການຊິງໂຊກ).

• ດຳເນີນກິດຈະກຳການໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ການສະໜອງຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດແລະໂປຣໂມຊັ່ນແລະການອັບເດດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຮັບສື່ສົ່ງເສີມການຂາຍບາງປະເພດອີກຕໍ່ໄປ, ທ່ານສາມາດຍົກເລີກໂດຍວິທີການທີ່ໃຫ້ໄວ້ໃນຂໍ້ຄວາມ (ເຊັ່ນ: ລິ້ງຍົກເລີກການສະໝັກທີ່ຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງຂໍ້ຄວາມ) ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້. ກະລຸນາເບິ່ງ "ສິດທິຂອງທ່ານ" ທີ່ດ້ານລຸ່ມດ້ວຍ.

• ຈຸດປະສົງພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການຂອງພວກເຮົາເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ຕົວຢ່າງ: ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກຫຼືການເຝິກຮູບແບບຂັ້ນຕອນວິທີຈະດຳເນີນການຫຼັງຈາກການດຳເນີນການຍົກເລີກການລະບຸຕົວຕົນ.

• ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ: ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼືການນຳໃຊ້ CPU ຂອງແອັບຂອງທ່ານ.

• ການຈັດເກັບແລະຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ (ເຊັ່ນ: ສະຖິຕິທຸລະກິດ) ຫຼື ເພື່ອປະຕິບັດພັນທະຕາມກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ.

• ການດຳເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Xiaomi (ໃນຂອບເຂດສິດອຳນາດ, ເຊັ່ນ: ພາຍໃຕ້ GDPR). ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍລວມທັງການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຄຸ້ມຄອງແລະດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະສະໜອງຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຂອງພວກເຮົາ; ປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງທຸລະກິດ, ລະບົບ, ຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ (ລວມທັງການປ້ອງກັນການສູນເສຍແລະຈຸດປະສົງໃນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ໂກງ); ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ; ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະຂະບວນການພາຍໃນແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ້. ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິການຂອງພວກເຮົາແລະເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈສະຖານະປະສິດທິພາບຂອງແອັບພລິເຄຊັນຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາອາດຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ຂອງການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນບັນທຶກການຂັດຂ້ອງ, ການນຳໃຊ້ໂດຍລວມ, ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບແລະແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງແອັບ; ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຂາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປົດລັອກອຸປະກອນ, ພວກເຮົາຈະເກັບກຳບັນຊີ Mi, ໝາຍເລກ serial ແລະທີ່ຢູ່ IP ຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ງານ, ໝາຍເລກ serial ແລະຂໍ້ມູນອຸປະກອນຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

• ໃຫ້ບໍລິການໃນອຸປະກອນປາຍທາງ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສື່ສານກັບເຊີບເວີຂອງພວກເຮົາ, ເຊັ່ນ: ໃຊ້ບັນທຶກຫຍໍ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

• ຈຸດປະສົງອື່ນໂດຍການຍິນຍອມຂອງທ່ານ.

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ (ເຊິ່ງອາດຈະລວມມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ):

• ການເປີດໃຊ້ງານແລະລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການຂອງ Xiaomi ທີ່ທ່ານຊື້ສຳລັບທ່ານ.

• ການສ້າງແລະຮັກສາບັນຊີ Mi ຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຖືກເກັບກຳເມື່ອທ່ານສ້າງບັນຊີ Mi ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຫຼືຜ່ານອຸປະກອນມືຖືຂອງພວກເຮົາ, ແມ່ນຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງບັນຊີ Mi ແລະໜ້າໂປຣໄຟລ໌ສ່ວນຕົວສຳລັບທ່ານ.

• ການປະມວນຜົນການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທາງ e-commerce ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການປະມວນຜົນການສັ່ງຊື້ແລະການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການຮັບຮອງລູກຄ້າແລະການຈັດສົ່ງຄືນ. ນອກຈາກນີ້, ໝາຍເລກການສັ່ງຊື້ຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອກວດສອບການສັ່ງຊື້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈັດສົ່ງພ້ອມທັງບັນທຶກການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ. ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຮັບ, ລວມທັງຊື່, ທີ່ຢູ່, ໝາຍເລກໂທລະສັບແລະລະຫັດໄປສະນີຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຈັດສົ່ງ. ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຖືກໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໝາຍເລກສະຖານະການຕິດຕາມພັດສະດຸໃຫ້ທ່ານ. ລາຍການຂອງສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ແມ່ນໃຊ້ໃນການພິມໃບເກັບເງິນແລະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເຫັນວ່າສິນຄ້າໃດຢູ່ໃນພັດສະດຸ.

• ເຂົ້າຮ່ວມໃນ Mi Community. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Mi Community ຫຼື Platform ອິນເຕີເນັດ Xiaomi ອື່ນໆອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການສະແດງໜ້າໂປຣໄຟລ໌, ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນ Mi Community.

• ການໃຫ້ບໍລິການ MIUI. ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້: (ອຸປະກອນຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບແຜ່ນ SIM ລວມທັງໝາຍເລກ GAID, ໝາຍເລກ IMEI, ໝາຍເລກ IMSI, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ID ອຸປະກອນ, ລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ, ທີ່ຢູ່ MAC, ປະເພດອຸປະກອນ, ລະບົບແລະຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກແລະຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງລວມທັງລະຫັດມືຖືປະເທດ, ລະຫັດເຄືອຂ່າຍມືຖື, ລະຫັດພື້ນທີ່ທີ່ຕັ້ງແລະ ID ມືຖື) ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບໍລິການ MIUI.

• ການວິນິດໄສຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເປີດໃຊ້ງານ. ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM (ເຊັ່ນ: ບໍລິການຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (SMS) ແລະເຄືອຂ່າຍລົ້ມເຫຼວ) ເພື່ອລະບຸຜູ້ປະຕິບັດການເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິການແລະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານເຄືອຂ່າຍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວນັ້ນ.

• ການໃຫ້ບໍລິການ MIUI ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການ MIUI ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອດຳເນີນງານຂອງການບໍລິການນັ້ນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິການເຊັ່ນ: ການດາວໂຫຼດ, ການອັບເດດ, ການລົງທະບຽນ, ດຳເນີນການຫຼືເພີ່ມປະສິດທິພາບກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການ MIUI. ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳໂດຍຊຸດຮູບແບບອາດຈະໃຫ້ບໍລິການແນະນຳກ່ຽວກັບຊຸດຮູບແບບສ່ວນບຸກຄົນໂດຍອີງຕາມປະຫວັດການດາວໂຫຼດແລະການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ.

• ການຄົ້ນຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຖ້າໂທລະສັບຂອງທ່ານສູນຫາຍຫຼືຖືກລັກ, ຄຸນສົມບັດຂອງຄົ້ນຫາອຸປະກອນຂອງ Xiaomi ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຄົ້ນຫາແລະເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານປອດໄພໄດ້. ທ່ານສາມາດລະບຸໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງທີ່ໃຫ້ໂດຍໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ລົບຂໍ້ມູນຈາກໄລຍະໄກຫຼືລັອກໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານຄົ້ນຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານຢ່າງຈິງຈັງ, ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງຈະຖືກບັນທຶກຈາກອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ; ໃນບາງສະຖານະການ, ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເສົາສັນຍານໂທລະສັບຫຼືຮັອດສະປອດ Wi-Fi. ທ່ານສາມາດເປີດຫຼືປິດຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້ທຸກເວລາໃນການຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບ (ຕັ້ງຄ່າ - ບັນຊີ Mi - Xiaomi Cloud - ຄົ້ນຫາອຸປະກອນ).

• ບັນທຶກຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງໃນຮູບຖ່າຍ. ທ່ານສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍຮູບ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເບິ່ງເຫັນໃນໂຟລເດີຮູບພາບຂອງທ່ານແລະຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນຂໍ້ມູນເມຕາຮູບພາບຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການບັນທຶກຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດປິດໄດ້ທຸກເວລາໃນການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງອຸປະກອນ.

• ການໃຫ້ບໍລິການຟັງຊັ່ນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ (ເຊັ່ນ: Mi Talk, ຂໍ້ຄວາມ Mi). ຖ້າທ່ານດາວໂຫຼດແລະນຳໃຊ້ Mi Talk, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍ Mi Talk ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບໍລິການນີ້ແລະລະບຸຜູ້ໃຊ້ແລະຜູ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ. ນອກຈາກນີ້, ປະຫວັດການສົນທະນາຖືກເກັບໄວ້ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການໂຫຼດປະຫວັດການສົນທະນາຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຕິດຕັ້ງແອັບຄືນໃໝ່ຫຼືເພື່ອການຊິ້ງຂໍ້ມູນຜ່ານອຸປະກອນຕ່າງໆ. ຂໍ້ມູນ (ໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບແລະ ID ຂໍ້ຄວາມ Mi) ອາດຈະຖືກໃຊ້ສຳລັບຂໍ້ຄວາມ Mi ສຳລັບການເປີດໃຊ້ງານບໍລິການແລະເປີດໃຊ້ບໍລິການສຳລັບຟັງຊັ່ນ, ລວມທັງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.

• ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ອີງຕາມຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ. ໃນໄລຍະການນຳໃຊ້ບໍລິການ MIUI, ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍພວກເຮົາຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງ "ວິທີທີ່ພວກເຮົາແຊຣ໌, ໂອນຍ້າຍແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ" ທາງດ້ານລຸ່ມ) ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ທ່ານແລະໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງນັ້ນສຳລັບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ລາຍລະອຽດຂອງສະພາບອາກາດ, ການເຂົ້າເຖິງຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ (ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Android Platform). ທ່ານສາມາດປິດບໍລິການຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງໃນການຕັ້ງຄ່າຫຼືປິດການນຳໃຊ້ບໍລິການຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງແອັບໄດ້ທຸກເວລາ.

• ການປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ຜ່ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຮາດແວແລະຊອບແວ. ບາງຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ໂປຣແກມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ Xiaomi ວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແລະບໍລິການ MIUI ແລະການບໍລິການອື່ນຂອງ Xiaomi ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ເຊັ່ນ: ການສົ່ງລາຍງານການຂັດຂ້ອງ. Xiaomi ຈະດຳເນີນການວິເຄາະຮາດແວແລະຊອບແວເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມເຕີມ.

• ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຄວາມປອດໄພ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະຟັງຊັ່ນທີ່ຊ່ວຍໃນການຮັກສາລະບົບໃນແອັບຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: ສະແກນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຕົວປະຢັດແບັດເຕີຣີ, ລາຍການບລັອກ, ຕົວອະນາໄມແລະອື່ນໆ. ບາງຟັງຊັ່ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະ/ຫຼືຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງ "ວິທີທີ່ພວກເຮົາແຊຣ໌, ໂອນຍ້າຍແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ" ທາງດ້ານລຸ່ມ). ຂໍ້ມູນ (ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ລາຍການຖານຂໍ້ມູນໄວຣັສ) ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບຟັງຊັ່ນສະແກນດ້ານຄວາມປອດໄພ.

• ການໃຫ້ບໍລິການ Push. ID ບັນຊີ Mi, GAID, ໂທເຄັນ FCM, Android ID ແລະ Space ID (ສະເພາະໃນອຸປະກອນ Xiaomi ທີ່ເກີດຄຸນສົມບັດພື້ນທີ່ທີສອງ) ຍັງຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ Push Xiaomi ແລະບໍລິການແຈ້ງເຕືອນ Mi ເພື່ອປະເມີນຜົນປະສິດທິພາບໂຄສະນາແລະສົ່ງແຈ້ງເຕືອນຈາກ MIUI ກ່ຽວກັບການອັບເດດຊອບແວຫຼືການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຂາຍແລະໂປຣໂມຊັ່ນ. ໃນການບໍລິການຂ້າງເທິງນີ້ແກ່ທ່ານ, ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບ (ID ເວີຊັ່ນແອັບ, ຊື່ແພັກເກັດແອັບ) ແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ (ຮູບແບບ, ຍີ່ຫໍ້) ກໍຈະຖືກເກັບກຳ. ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມແບບ Push ໃຫ້ທ່ານ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາຍໃນບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ທາງອີເມວຫຼືທາງອື່ນ) ທີ່ສະເໜີຫຼືໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຂອງພວກເຮົາແລະ/ຫຼືຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເລືອກ. ການດຳເນີນການນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ສະເພາະເມື່ອໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກທ່ານຕາມກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້. ທ່ານສາມາດເລືອກຍົກເລີກການຮັບຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດຈາກພວກເຮົາແລະພາກສ່ວນທີສາມໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການປ່ຽນຄວາມມັກຂອງທ່ານໃນການຕັ້ງຄ່າຫຼືການຈັດການຄວາມມັກຂອງທ່ານຜ່ານແອັບ/ເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມໂດຍໃຊ້ Xiaomi push. ກະລຸນາເບິ່ງ "ສິດທິຂອງທ່ານ" ທີ່ດ້ານລຸ່ມດ້ວຍ.

• ການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້. Xiaomi ໃຊ້ຄ່າ ECV ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

• ການເກັບກຳຄຳຕິຊົມຂອງຜູ້ໃຊ້. ຄຳຕິຊົມທີ່ທ່ານເລືອກມອບໃຫ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໃນການຊ່ວຍໃຫ້ Xiaomi ປັບປຸງບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອຕິດຕາມຄຳຕິຊົມທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກມອບໃຫ້, Xiaomi ອາດຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ແລະຈັດເກັບບັນທຶກການຕິດຕໍ່ນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແລະປັບປຸງບໍລິການ.

• ການສົ່ງແຈ້ງການ. ບາງຄັ້ງຄາວ, ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງແຈ້ງການທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການສັ່ງຊື້ແລະການປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດ, ເງື່ອນໄຂແລະນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ. ເນື່ອງຈາກວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພົວພັນຂອງທ່ານກັບ Xiaomi, ເຊິ່ງບໍ່ແນະນຳໃຫ້ທ່ານປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

• ດຳເນີນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍ. ຖ້າທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການຊິງໂຊກ, ການປະກວດຫຼືການສົ່ງເສີມການຂາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນຜ່ານ Platform ມີເດຍຂອງ Xiaomi, ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໃຫ້ເພື່ອສົ່ງລາງວັນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທ່ານ.

• ການໃຫ້ບໍລິການແລະເນື້ອຫາສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງໂຄສະນາ. ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາໃຊ້ຕົວລະບຸຕົວຕົນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນແທນຊື່, ອີເມວຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນໆຂອງທ່ານທີ່ຈະສາມາດລະບຸຕົວທ່ານໄດ້ໂດຍກົງເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າ, ບໍລິການແລະກິດຈະກຳທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວລວມທັງໂຄສະນາ.

ພວກເຮົາຈະລວມເອົາຂໍ້ມູນນີ້ກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆ (ລວມທັງຂໍ້ມູນຜ່ານບໍລິການຫຼືອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ໂທລະພາບອັດສະລິຍະແລະອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ) ເພື່ອສະໜອງແລະປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ເນື້ອຫາແລະການໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ.

ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຊີ Mi ຂອງທ່ານໃນທຸກບໍລິການທີ່ທ່ານໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງການບັນຊີ Mi. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະ(ເມື່ອຈຳເປັນ)ດ້ວຍການຍິນຍອມຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາອາດຈະຈັດຮຽງຂໍ້ມູນຈາກຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການຫຼືອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທ່ານຫຼືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານເພື່ອສ້າງປ້າຍກຳກັບ, ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ເນື້ອຫາທີ່ກຳນົດເອງແລະຄຸນສົມບັດສ່ວນຕົວ.

ສຳລັບການໂຄສະນາສ່ວນບຸກຄົນ, ຕົວຢ່າງ:​ ຈະຖືກສະໜອງໂດຍອີງຕາມກິດຈະກຳ, ການນຳໃຊ້ແລະຄວາມມັກຂອງທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບແລະບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສ້າງໂປຣໄຟລ໌ໂດຍ ການວິເຄາະ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລະການສ້າງກຸ່ມ (ສ້າງກຸ່ມທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ) ແລະໂດຍການໃສ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງກຸ່ມ. ເປົ້າໝາຍການໂຄສະນານີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ສະເພາະເມື່ອໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກທ່ານຕາມກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້. ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເລືອກບໍ່ຮັບໂຄສະນາສ່ວນບຸກຄົນແລະຄັດຄ້ານການດຳເນີນການເຮັດໂປຣໄຟລ໌, ລວມເຖິງການດຳເນີນການເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຕະຫຼາດໂດຍທາງກົງໄດ້ທຸກເວລາ.

ແລະອີງຕາມເຫດຜົນຂອງຊຸດການປະສົມທີ່ກ່າວມາກ່ອນໜ້າແລະຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້, ພວກເຮົາຈະສະໜອງກົນໄກການຄວບຄຸມສະເພາະສຳລັບຊຸດການປະສົມດັ່ງກ່າວ. ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເລືອກບໍ່ຮັບຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດໂດຍທາງກົງຈາກພວກເຮົາແລະລະບົບຊ່ວຍຕັດສິນໃຈອັດຕະໂນມັດແລະອື່ນໆ. ເພື່ອໃຊ້ສິດທິເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດເປີດຫຼືປິດໄດ້ທຸກເວລາໃນການຕັ້ງຄ່າ (ການຕັ້ງຄ່າ > ລະຫັດຜ່ານ & ຄວາມປອດໄພ > ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ > ບໍລິການໂຄສະນາຫຼືການຕັ້ງຄ່າ > ລະຫັດຜ່ານ & ຄວາມປອດໄພ > ຄວາມປອດໄພລະບົບ > ບໍລິການໂຄສະນາ) ຫຼືທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາຜ່ານ https://privacy.mi.com/support ຫຼືອ້າງອີງເຖິງກົນໄກການຄວບຄຸມທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ. ກະລຸນາເບິ່ງ "ສິດທິຂອງທ່ານ" ທີ່ດ້ານລຸ່ມດ້ວຍ.

2 ​ຄຸກ​ກີ້ແລະເຕັກໂນໂລຢີອື່ນ

ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ: ຄຸກກີ້, ເວັບບີຄອນແລະແທັກພິກເຊວແມ່ນໃຊ້ໂດຍ Xiaomi ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງ "ວິທີທີ່ພວກເຮົາແຊຣ໌, ໂອນຍ້າຍແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ" ທາງດ້ານລຸ່ມ). ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະແນວໂນ້ມ, ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌, ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ໃຊ້ທົ່ວເວັບໄຊທ໌ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນປະຊາກອນກ່ຽວກັບຖານຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ. ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບລາຍງານໂດຍອີງໃສ່ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໂດຍບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນບຸກຄົມພ້ອມທັງແບບສະຫຼຸບລວມ. ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ບອກພວກເຮົາວ່າພາກສ່ວນໃດຂອງເວັບໄຊທ໌ທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງ, ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກແລະວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງໂຄສະນາແລະການຄົ້ນຫາເວັບ.

• ໄຟລ໌ບັນທຶກ: ຄືກັນກັບເວັບໄຊທ໌ສ່ວນໃຫຍ່, ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນບາງຢ່າງແລະຈັດເກັບໄວ້ໃນໄຟລ໌ບັນທຶກ. ຂໍ້ມູນນີ້ອາດລວມເຖິງທີ່ຢູ່ອິນເຕີເນັດ Protocol (IP), ປະເພດຂອງບຣາວເຊີ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ (ISP), ໜ້າອ້າງອີງ/ອອກຈາກໜ້າເວັບ, ລະບົບປະຕິບັດການ, ວັນທີ/ເວລາປະທັບຕາແລະ/ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ຄລິກສະຕຣີມ. ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍອັດຕະໂນມັດນີ້ກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳກ່ຽວກັບທ່ານ.

• ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ – HTML5/Flash: ພວກເຮົາໃຊ້ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ (LSOs) ເຊັ່ນ: HTML5 ຫຼື Flash ເພື່ອຈັດເກັບເນື້ອຫາແລະການຕັ້ງຄ່າ. ພາກສ່ວນທີສາມທີ່ພວກເຮົາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອສະໜອງຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຫຼືເພື່ອສະແດງໂຄສະນາໂດຍອີງໃສ່ກິດຈະກຳການເຂົ້າເບິ່ງຂອງທ່ານຍັງໃຊ້ HTML5 ຫຼື Flash ຄຸກກີ້ເພື່ອເກັບກຳແລະຈັດເກັບຂໍ້ມູນ. ບຣາວເຊີຕ່າງໆອາດຈະສະເໜີເຄື່ອງມືການຈັດການຂອງພວກເຂົາເອງສຳລັບການລົບ HTML5 LSOs. ເພື່ອຈັດການ Flash ຄຸກກີ້, ກະລຸນາ ຄລິກທີ່ນີ້.

• ການໂຄສະນາ​ຄຸກ​ກີ້: ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງ "ວິທີທີ່ພວກເຮົາແຊຣ໌, ໂອນຍ້າຍແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ" ທາງດ້ານລຸ່ມ) ເພື່ອສະແດງໂຄສະນາໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຫຼືຈັດການໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາໃນເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້​ຄຸກ​ກີ້ໂຄສະນາເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານແລະຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານແລະຈັດຫາໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຣໄຟລ໌ແລະຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າງຊັດເຈນຈາກທ່ານລ່ວງໜ້າແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນການຢືນຢັນທີ່ຊັດເຈນກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໂຄສະນານີ້ແກ່ທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການໂຄສະນາທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສົນໃຈ, ທ່ານອາດຈະເລືອກເຂົ້າໂດຍການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີ້ຂອງທ່ານ. https://preferences-mgr.truste.com.

• ການວິເຄາະທາງມືຖື: ພາຍໃນບາງແອັບມືຖືພວກເຮົາໃຊ້​ຄຸກ​ກີ້ການວິເຄາະເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຜູ້ເຂົ້າຊົມໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ​ຄຸກ​ກີ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ທ່ານໃຊ້ແອັບເລື້ອຍໆປານໃດ, ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນແອັບ, ການໃຊ້ງານລວມ, ຂໍ້ມູນການປະສິດທິພາບແລະບ່ອນທີ່ເກີດຄວາມຂັດຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນແອັບ. ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາຈັດເກັບໄວ້ໃນຊອບແວການວິເຄາະກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານສົ່ງພາຍໃນແອັບມືຖື.

3 ວິທີທີ່ພວກເຮົາແຊຣ໌, ໂອນຍ້າຍແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

3.1 ການ​ແຊ​ຣ໌

ພວກເຮົາບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີສາມ.

ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບພາກສ່ວນທີສາມ (ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍທາງດ້ານລຸ່ມນີ້) ເພື່ອສະໜອງຫຼືປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງການສະເໜີຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

3.1.1 ການແຊຣ໌ທີ່ທ່ານເລືອກຫຼືຮ້ອງຂໍ

ດ້ວຍຄວາມຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຫຼືຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນຂອບເຂດຂອງການຍິນຍອມ/ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານກັບພາກສ່ວນທີສາມທີ່ທ່ານກຳນົດ. ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອທ່ານໃຊ້ບັນຊີ Mi ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຫຼືແອັບຂອງພາກສ່ວນທີສາມ.

3.1.2 ການແຊຣ໌ຂໍ້ມູນກັບກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ

ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດປະສົບຜົນສຳເລັດແລະໃຫ້ທ່ານມີຟັງຊັ່ນທັງໝົດຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເປັນບາງຄັ້ງຄາວກັບບໍລິສັດໃນເຄືອ Xiaomi ອື່ນໆ.

3.1.3 ການແຊຣ໌ກັບບໍລິສັດລະບົບນິເວດໃນກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ

Xiaomi ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ກໍ່ຕັ້ງ Mi Ecosystem. ບໍລິສັດ Mi Ecosystem ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ເປັນເອກະລາດ, ລົງທຶນແລະສ້າງໂດຍ Xiaomi ແລະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດຂອງພວກເຂົາ. Xiaomi ອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບບໍລິສັດ Mi Ecosystem ເພື່ອໃຫ້ທ່ານແລະປັບປຸງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ (ທັງຮາດແວແລະຊອບແວ) ຈາກບໍລິສັດ Mi Ecosystem. ບາງຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຈະຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Xiaomi, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນອາດຈະໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເອງ. ບໍລິສັດ Mi Ecosystem ອາດຈະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນກັບ Xiaomi ເປັນບາງຄັ້ງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Xiaomi ກັບ Xiaomi ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຮາດແວແລະຊອບແວ, ນຳເອົາຄຸນສົມບັດແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຂຶ້ນ. Xiaomi ຈະດຳເນີນການຈັດການແລະມາດຕະການທາງເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບຮອງຄວາມປອດໄພໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

3.1.4 ການແຊຣ໌ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສະໜອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້, ພວກເຮົາອາດຈະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ.

ເຊິ່ງລວມເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງ, ສູນຂໍ້ມູນ, ສະຖານທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການໂຄສະນາແລະການຕະຫຼາດແລະຄູ່ຄ້າທຸລະກິດອື່ນໆ. ພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນນາມຂອງ Xiaomi ຫຼືເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍນະໂຍບາຍ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນຢ່າງແນ່ນອນວ່າການແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ທ່ານແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຈຳເປັນ, ສະເພາະແລະຊັດເຈນ. Xiaomi ຈະດຳເນີນການກວດສອບແລະເຮັດສັນຍາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເຂດອຳນາດຂອງທ່ານ. ອາດຈະມີບາງໂອກາດທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພາກສ່ວນທີສາມມີຜູ້ປະມວນຜົນຍ່ອຍຂອງພວກເຂົາ.

ເພື່ອໃຫ້ການວັດແທກຜົນ, ການວິເຄາະແລະການບໍລິການທຸລະກິດອື່ນໆ, ພວກເຮົາອາດຈະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ (ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນສ່ວນບຸກຄົນ) ກັບພາກສ່ວນທີສາມ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ໂຄສະນາໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ) ໃນຮູບແບບລວມ. ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາມີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໂຄສະນາແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດອື່ນໆປະເມີນປະສິດທິພາບແລະການຄຸ້ມຄອງການໂຄສະນາແລະບໍລິການຂອງພວກເຂົາແລະເຂົ້າໃຈປະເພດຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາແລະວິທີທີ່ຜູ້ຄົນໂຕ້ຕອບກັບເວັບໄຊທ໌, ແອັບແລະການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຍັງອາດຈະແຊຣ໌ແນວໂນ້ມການນຳໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາໂດຍທົ່ວໄປກັບພວກເຂົາເຊັ່ນ: ຈຳນວນລູກຄ້າໃນກຸ່ມຄົນທີ່ຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຼືດຳເນີນທຸລະກຳບາງຢ່າງ.

3.1.5 ອື່ນໆ

ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍ, ຂັ້ນຕອນທາງກົດໝາຍ, ການດຳເນີນຄະດີແລະ/ຫຼືການຮ້ອງຂໍຈາກອົງການພາກລັດແລະອົງການລັດຖະບານ, Xiaomi ອາດຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ຖ້າການເປີດເຜີຍແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼືເໝາະສົມສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຫຼືເລື່ອງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ປະຊາຊົນ, ພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານເຊັ່ນກັນ.

ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງພວກເຮົາຫຼືປົກປ້ອງທຸລະກິດ, ສິດທິ, ຊັບສິນຫຼືຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຫຼືເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼືຖ້າການເປີດເຜີຍແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງຕໍ່ໄປນີ້ (ການກວດພົບ, ການປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂການສໍ້ໂກງ, ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດຫຼືນະໂຍບາຍຫຼືກິດຈະກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼືຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ), ພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານເຊັ່ນກັນ. (Xiaomi ອາດຈະເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ຫຼືເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຖ້າເປັນແລະຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ). ເຊິ່ງອາດລວມເຖິງການໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແກ່ອົງການພາກລັດຫຼືລັດຖະບານ; ການສື່ສານກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພາກສ່ວນທີສາມກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ, ການລະເມີດແລະພຶດຕິກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາອາດຈະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບ:

• ນັກບັນຊີ, ນັກກວດສອບ, ທະນາຍຄວາມຫຼືທີ່ປຶກສາເມື່ອພວກເຮົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາຊີບ; ແລະ

• ນັກລົງທຶນແລະພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີທີ່ມີການຂາຍຕົວຈິງຫຼືມີທ່າແຮງຫຼືການດຳເນີນທຸລະກິດອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວໜ່ວຍໃດໜຶ່ງໃນກຸ່ມບໍລິສັດ Xiaomi; ແລະ

• ພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆຕາມລາຍລະອຽດໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ຫຼືແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ, ລວມທັງຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ານໃຫ້ດຳເນີນການກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປີດເຜີຍສະເພາະ.

3.2 ການໂອນຍ້າຍ

Xiaomi ຈະບໍ່ໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄປຫາຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:

• ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າງຊັດເຈນຂອງທ່ານ;

• ຖ້າ Xiaomi ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລວມຕົວ, ການຊື້ກິດຈະການຫຼືການຂາຍຊັບສິນທັງໝົດຫຼືບາງສ່ວນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການເປັນເຈົ້າຂອງ, ການນຳໃຊ້ແລະທາງເລືອກທີ່ທ່ານອາດມີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍທາງອີເມລແລະ/ຫຼືໂດຍການໂພສປະກາດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຫຼືວິທີການອື່ນທີ່ເໝາະສົມ;

• ໃນສະຖານະການທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ຫຼືແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ.

3.3 ການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ

Xiaomi ອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຕໍ່ສາທາລະນະພາຍໃຕ້ສະຖານະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດຜູ້ຊະນະການໂຄສະນາ, ການແຂ່ງຂັນຫຼືການຊິງໂຊກ, ໃນກໍລະນີນີ້ພວກເຮົາຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳກັດເທົ່ານັ້ນ;

• ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າງຊັດເຈນຂອງທ່ານຫຼືທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານບໍລິການຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ໃນໜ້າສື່ສັງຄົມຫຼືເວທີສົນທະນາ; ແລະ

• ການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍຫຼືພື້ນຖານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ: ລວມທັງກົດໝາຍແລະລະບຽບການ, ຂັ້ນຕອນທາງກົດໝາຍ, ການດຳເນີນຄະດີຫຼືຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງອົງການລັດຖະບານທີ່ມີອຳນາດ.

4 ພວກເຮົາຈັດເກັບແລະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ

4.1 ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງ Xiaomi

ພວກເຮົາມຸ່ງມາດທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ. ເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການເປີດເຜີຍຫຼືຄວາມສ່ຽງອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດຂັ້ນຕອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ອີເລັກໂທຣນິກແລະການຈັດການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພື່ອປົກປ້ອງແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານແລະໃນເວັບໄຊທ໌ Xiaomi. ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າເຖິງບັນຊີ Mi ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ໂປຣແກມການຢືນຢັນສອງຂັ້ນຕອນຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄວາມປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນແລະພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານເຮັດແນວນັ້ນ. ເມື່ອຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກຳລັງສົ່ງຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນ Xiaomi ແລະເຊີບເວີຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນຖືກເຂົ້າລະຫັດໂດຍນຳໃຊ້ Transport Layer Security (TLS) ແລະລະບົບເຂົ້າລະຫັດທີ່ເໝາະສົມ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທັງໝົດຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີທີ່ປອດໄພແລະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຄວບຄຸມ. ພວກເຮົາຈັດແບ່ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສຳຄັນແລະລະອຽດອ່ອນພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມີລະດັບຄວາມປອດໄພທີ່ກຳນົດໄວ້. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນ Cloud ແລະພວກເຮົາກວດກາການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນແລະການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ, ລວມທັງມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຮ່າງກາຍເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງແລະການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ພວກເຮົາດຳເນີນການກວດສອບສະຖານະຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງກວດສອບວ່າມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມໄດ້ຮັບການດູແລໂດຍພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດຕາມສັນຍາທີ່ເໝາະສົມແລະດຳເນີນການກວດສອບແລະປະເມີນຜົນໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ.

ພວກເຮົາດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມແລະການທົດສອບດ້ານຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງໝົດເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຄວນຮັບຮູ້ວ່າການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດບໍ່ປອດໄພທັງໝົດແລະດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຫຼືຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆເມື່ອໂອນຍ້າຍຈາກທ່ານຫຼືເຖິງທ່ານຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ.

ພວກເຮົາຈັດການກັບການລະເມີດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຕາມທີ່ກຳນົດໂດຍກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ບັງຄັບໃຊ້ເຊິ່ງລວມເຖິງການແຈ້ງການລະເມີດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ.

ນະໂຍບາຍແລະຂັ້ນຕອນການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບໂດຍອ້າງອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນແລະຜ່ານການກວດສອບຈາກພາກສ່ວນທີສາມເປັນປະຈຳເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ລະບົບຂໍ້ມູນ Xiaomi ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ ISO/IEC 27001:2013 ສຳລັບລະບົບການຈັດການຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ (ISMS). Patform ການຄ້າ e-commerce ຂອງ Xiaomi ແລະ Mi Home IoT ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ ISO/IEC 27701:2019 ສຳລັບລະບົບການຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ (PIMS). MIUI ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ ISO/IEC 27018:2019 ສຳລັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນ Cloud ສາທາລະນະ.

4.2 ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້

ທ່ານສາມາດຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສະເພາະສຳລັບ Xiaomi ໄດ້ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍລະຫັດຜ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບຫຼືຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານກັບໃຜ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກທ່ານ) ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຮົ່ວໄຫຼຂອງລະຫັດຜ່ານໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ Xiaomi. ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້, ກະລຸນາຢ່າເປີດເຜີຍລະຫັດຢືນຢັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບກັບໃຜ (ລວມທັງຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າເປັນຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າຂອງ Xiaomi). ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນຜູ້ໃຊ້ບັນຊີ Mi ໃນເວັບໄຊທ໌ Xiaomi, ໂດຍສະເພາະໃນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ອື່ນຫຼືໃນອິນເຕີເນັດສາທາລະນະ, ທ່ານຄວນອອກຈາກລະບົບໃນຕອນທ້າຍຢູ່ສະເໝີ.

Xiaomi ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ເກີດຈາກພາກສ່ວນທີສາມເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄວ້ເປັນສ່ວນຕົວ. ເຖິງວ່າຈະກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ, ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ທັນທີຖ້າຫາກວ່າມີການນຳໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼືການລະເມີດຄວາມປອດໄພອື່ນໆ. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍພວກເຮົາປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

4.3 ການເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດອື່ນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ

ແອັບຂອງພວກເຮົາອາດຈະເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ການເປີດໃຊ້ອີເມວເພື່ອໃຊ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ SMS ແລະສະຖານະຂອງເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ແອັບເຮັດວຽກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໂຕ້ຕອບກັບແອັບໄດ້. ທ່ານສາມາດຖອນຄືນສິດຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການປິດທີ່ລະດັບອຸປະກອນຫຼືໂດຍການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ https://privacy.mi.com/support.

4.4 ນະໂຍບາຍການເກັບຮັກສາ

ພວກເຮົາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ຫຼືນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຍກຕ່າງຫາກທີ່ມີໃຫ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການສະເພາະຫຼືຕາມກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້. ໄລຍະເວລາການຮັກສາລາຍລະອຽດແມ່ນຖືກລະບຸໄວ້ໃນໜ້າບໍລິການສະເພາະຫຼືຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮົາຈະຢຸດການເກັບຮັກສາແລະລົບລ້າງຫຼືປິດບັງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເມື່ອຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳເລັດແລ້ວຫຼືຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາຢັ້ງຢືນຄຳຮ້ອງຂໍການລົບລ້າງຂອງທ່ານຫຼືຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາຢຸດການດຳເນີນການຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ພວກເຮົາໄດ້ລະບຸໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາເກັບໝວດໝູ່, ປະເພດຫຼືລາຍການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ເມື່ອຕັດສິນໃຈເລືອກໄລຍະເວລາຮັກສາເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຫຼັກເກນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ຈຳນວນ, ລັກສະນະແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

• ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກການນຳໃຊ້ຫຼືເປີດເຜີຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

• ຈຸດປະສົງໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແລະໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະເພາະເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້

• ໄລຍະເວລາທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈະຍັງຄົງຖືກຕ້ອງແລະທັນສະໄໝ

• ໄລຍະເວລາທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

• ບັນດາຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍ, ບັນຊີ, ການລາຍງານຫຼືກົດລະບຽບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຊຶ່ງກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງເກັບບັນທຶກ.

ອີງຕາມສິດອໍານາດຂອງທ່ານ, ອາດຈະມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສາທາລະນະ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ປະຫວັດສາດຫຼືຈຸດປະສົງທາງສະຖິຕິ. Xiaomi ຈະສືບຕໍ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນປະເພດນີ້ໄວ້ດົນກວ່າໄລຍະເວລາການຮັກສາມາດຕະຖານທີ່ຈຳເປັນແລະໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຫຼືຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ.

5 ສິດທິຂອງທ່ານ

ການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

5.1 ການຕັ້ງຄ່າຄວບຄຸມ

Xiaomi ຮັບຮູ້ວ່າຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາສະເໜີຕົວຢ່າງວິທີການທີ່ Xiaomi ມອບໃຫ້ທ່ານເພື່ອຈຳກັດການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້, ການເປີດເຜີຍຫຼືການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແລະຄວບຄຸບການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ:

• ເປີດ/ປິດສຳລັບໂປຣແກມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຟັງຊັ່ນການເຂົ້າເຖິງຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ;

• ເຂົ້າ​​ສູ່​ລະ​ບົບຫຼືອອກຈາກລະບົບ​ບັນ​ຊີ Mi;

• ເປີດ/ປິດສຳລັບຟັງຊັ່ນການຊິ້ງຂໍ້ມູນ Xiaomi Cloud; ແລະ

• ລົບຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນ Xiaomi Cloud ຜ່ານ https://i.mi.com;

• ເປີດ/ປິດສຳລັບບໍລິການແລະຟັງຊັ່ນອື່ນໆທີ່ຈັດການກັບຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼືຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນແອັບຄວາມປອດໄພ MIUI ເຊັ່ນກັນ.

ຖ້າທ່ານເຄີຍເຫັນດີໃຫ້ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ທ່ານອາດຈະປ່ຽນໃຈໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການຕິດຕໍ່ເຮົາຜ່ານ https://privacy.mi.com/support.

5.2 ສິດທິຂອງທ່ານຕໍ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ອີງຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານສາມາດມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ, ແກ້ໄຂ, ລົບລ້າງ (ແລະສິດອື່ນໆ) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບທ່ານ (ຕໍ່ໄປນີ້ຈະເອີ້ນວ່າຄຳຮ້ອງຂໍ). ສິດເຫຼົ່ານີ້ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍົກເວັ້ນແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນສະເພາະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະອັບເດດລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນບັນຊີ Mi ຂອງທ່ານໄດ້ທີ່ https://account.xiaomi.com ຫຼືໂດຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງ https://privacy.mi.com/support.

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາດຳເນີນການຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດຖ້າເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(1) ຄຳຮ້ອງຂໍທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານຊ່ອງທາງການຮ້ອງຂໍສະເພາະຂອງ Xiaomi ຕາມລາຍລະອຽດດ້ານເທິງແລະເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຄວນເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້ຄຳຮ້ອງຂໍທາງວາຈາຢ່າງຈະແຈ້ງ);

(2) ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ Xiaomi ສາມາດຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານແລະກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານແມ່ນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນຫຼືຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້ດຳເນີນການໃນນາມເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ.

ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍເພື່ອຢືນຢັນວ່າຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານສາມາດດຳເນີນການໄດ້, ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຕອບກັບຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານພາຍໃນຂອບເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.

ລາຍລະອຽດ:

• ທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ, ໂປ່ງໃສແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແລະສິດທິຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ທ່ານໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້.

• ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້, ສຳເນົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳແລະປະມວນຜົນໂດຍພວກເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານຕາມຄຳຮ້ອງຂໍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ສຳລັບຄຳຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຕີມສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພວກເຮົາອາດຄິດຄ່າທຳນຽມທີ່ເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ຕົ້ນທຶນໃນການບໍລິຫານຈັດການຕົວຈິງຕາມແລະຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້.

• ຖ້າຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ພວກເຮົາຖືໄວ້ກັບທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຫຼືຕື່ມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງການໃຊ້ງານ.

• ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້, ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຂໍໃຫ້ລົບຫຼືລົບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາສືບຕໍ່ນຳໃຊ້. ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄຳຂໍລົບລ້າງຂອງທ່ານແລະດຳເນີນການຕາມຂັ້ນທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງມາດຕະການທາງເຕັກນິກ. ໝາຍເຫດວ່າພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດລົບຂໍ້ມູນອອກຈາກລະບົບສຳຮອງໄດ້ທັນທີເນື່ອງຈາກກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ແລະ/ຫຼືຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ຖ້າເປັນແນວນີ້, ພວກເຮົາຈະຈັດເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພແລະແຍກອອກຈາກການປະມວນຜົນໃດໆຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະສາມາດລົບຂໍ້ມູນສຳຮອງຫຼືເຮັດໃຫ້ເປັນບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ.

• ທ່ານມີສິດຄັດຄ້ານການປະມວນຜົນບາງປະເພດ, ລວມທັງການປະມວນຜົນເພື່ອການຕະຫຼາດໂດຍກົງ (ລວມທັງບ່ອນທີ່ມີການໃຊ້ການສ້າງໂປຣໄຟລ໌) ແລະໃນບາງສະຖານະການທີ່ພື້ນຖານດ້ານກົດໝາຍສຳລັບການປະມວນຜົນ (ລວມທັງການສ້າງໂປຣໄຟລ໌) ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຮົາ.

ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງບາງເຂດອຳນາດສານ:

• ທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຈຳກັດໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈາກພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄຳຂໍການຈຳກັດຂອງທ່ານ. ຖ້າເຫດຜົນກ່ຽວກັບ GDPR, ພວກເຮົາຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ GDPR ແລະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ອນການຈຳກັດການປະມວນຜົນຈະຖືກຍົກເລີກ.

• ທ່ານມີສິດທີ່ຈະບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ການປະມວນຜົນແບບອັດຕະໂນມັດ, ລວມທັງການສ້າງໂປຣໄຟລ໌, ເຊິ່ງສ້າງຜົນກະທົບທາງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານຫຼືມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ທ່ານ.

• ທ່ານມີສິດທີ່ຈະສະໝັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນຮູບແບບທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ທົ່ວໄປແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຜູ້ອື່ນ (ການເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນ).

ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການດຳເນີນການຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຫຼືປະຕິບັດຕາມສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄຳຮ້ອງຂໍທີ່ມີການຍົກເວັ້ນຫຼືພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະດຳເນີນການດັ່ງກ່າວຖ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຖ້າຄຳຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງຫຼືຫຼາຍເກີນໄປຢ່າງຊັດເຈນຫຼືຈະຕ້ອງມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທີສາມ. ໃນບາງສະຖານະການ, ພວກເຮົາອາດຈະເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າບາງແງ່ມຸມຂອງຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ລົບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ຫຼືປ້ອງກັນການອ້າງສິດທາງກົດໝາຍຫຼືເຫັດຜົນທີ່ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອະນຸຍາດອາດຈະຖືກປະຕິເສດເຊັ່ນກັນ.

5.3 ການຖອນການຍິນຍອມ

ທ່ານອາດຈະຖອນການຍິນຍອມຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາກ່ອນໜ້ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະໂດຍການສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍ, ລວມທັງການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້ແລະ/ຫຼືການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນການຄອບຄອງຫຼືການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບບໍລິການສະເພາະທີ່ທ່ານໃຊ້ສາມາດຖອນການຍິນຍອມຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍຕິດຕໍ່ເຮົາຜ່ານ https://privacy.mi.com/support. ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານພາຍໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມຈາກເວລາທີ່ມີການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວແລະຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ໄດ້ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ແລະ/ຫຼືເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.

ອີງຕາມຂອບເຂດຂອງການຖອນການຍິນຍອມຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງ Xiaomi. ການຖອນການຍິນຍອມຫຼືການອະນຸຍາດຂອງທ່ານຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະມວນຜົນຂອງພວກເຮົາທີ່ດຳເນີນການບົນພື້ນຖານຂອງການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວຈົນເຖິງຈຸດທີ່ຖອນ.

5.4 ການຍົກເລີກການບໍລິການຫຼືບັນຊີ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍົກເລີກຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການສະເພາະ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາຜ່ານ https://privacy.mi.com/support.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍົກເລີກບັນຊີ Mi, ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການຍົກເລີກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຂອງ Xiaomi ຢ່າງເຕັມທີ່. ການຍົກເລີກອາດຖືກປ້ອງກັນຫຼືຊັກຊ້າໃນບາງສະຖານະການ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຍັງມີເງິນຄ້າງຢູ່ໃນບັນຊີຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ບໍລິການສະມາຊິກທີ່ຍັງບໍ່ຊຳລະເງິນຂອງ Mi Music, ຊຸດຮູບແບບແບບຊຳລະເງິນໃນຊຸດຮູບແບບຫຼືເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຊຳລະໃນ Mi Finance ຂອງທ່ານແລະອື່ນໆ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮອງຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໄດ້ໃນທັນທີ.

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Xiaomi ຜ່ານບັນຊີຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຂໍຍົກເລີກບັນຊີຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.

6 ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຖືກໂອນຍ້າຍໄປທົ່ວໂລກໄດ້ແນວໃດ

Xiaomi ປະມວນຜົນແລະສຳຮອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຜ່ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານການປະຕິບັດການແລະການຄວບຄຸມທົ່ວໂລກ. ປັດຈຸບັນ, Xiaomi ມີສູນຂໍ້ມູນຢູ່ຈີນ, ອິນເດຍ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເຢຍລະມັນ, ຣັດເຊຍແລະສິງກະໂປ. ສຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກໂອນຍ້າຍໄປທີ່ສູນຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຕາມກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້.

ພວກເຮົາອາດຈະໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄປທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະຄູ່ຄ້າທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນທີສາມແລະຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງປະເທດຫຼືພາກພື້ນອື່ນ. ສິດອໍານາດສານທີ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກລະດັບໂລກເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ຫຼືອາດຈະບໍ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕາມມາດຕະຖານດຽວກັນກັບໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດສານຂອງທ່ານ. ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ແລະເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ໂດຍ​ສະ​ເພາະ,

• ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳແລະສ້າງຂຶ້ນໃນການດຳເນີນງານພາຍໃນດິນແດນຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນສູນຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈີນ, ຍົກເວັ້ນການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ້າມແດນຕາມທີ່ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ອະນຸຍາດ.

• ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳແລະສ້າງຂຶ້ນໃນການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດຣັດເຊຍໄດ້ຮັບການປະມວນຜົນແລະຈັດເກັບໄວ້ໃນສູນຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຣັດເຊຍ, ຍົກເວັ້ນການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ້າມແດນທີ່ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຣັດເຊຍ.

• ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳແລະສ້າງຂຶ້ນໃນການດຳເນີນງານໃນປະເທດອິນເດຍໄດ້ຮັບການຈັດເກັບໄວ້ໃນສູນຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ.

ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຢູ່ນອກເຂດອຳນາດສານຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າຈະໄປທີ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າການໂອນຍ້າຍທັງໝົດເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໃຊ້ການປ້ອງກັນທີ່ຄືກັນ. ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນທີ່ພວກເຮົາມີໂດຍຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ https://privacy.mi.com/support.

ຖ້າທ່ານໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃນພື້ນທີ່ເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ (EEA), Xiaomi Technology Netherlands B.V. ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນແລະ Xiaomi Singapore Pte. Ltd. ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ. ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ໃນສ່ວນ "ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ".

ຖ້າ Xiaomi ແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ມາຈາກທ່ານໃນ EEA ກັບໜ່ວຍງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Xiaomi ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຢູ່ນອກ EEA, ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການດັ່ງກ່າວບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ຕົກລົງຕາມສັນຍາມາດຕະຖານຂອງ EU ຫຼືຂໍ້ປ້ອງກັນອື່ນໆທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ GDPR. ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນສະເພາະທີ່ພວກເຮົາມີຫຼືຂໍສຳເນົາໂດຍຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ https://privacy.mi.com/support.

7 ການຄຸ້ມຄອງເຍົາວະຊົນ

ພວກເຮົາຖືວ່າເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່ຫຼືຜູ້ປົກຄອງໃນການຊີ້ນຳການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍກົງກັບເຍົາວະຊົນຫຼືໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຍົາວະຊົນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຕະຫຼາດ.

ຖ້າທ່ານເປັນພໍ່ແມ່ຫຼືຜູ້ປົກຄອງແລະທ່ານເຊື່ອວ່າເຍົາວະຊົນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກັບ Xiaomi, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາຜ່ານ https://privacy.mi.com/support ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈະຖືກລົບອອກທັນທີແລະເຍົາວະຊົນບໍ່ໄດ້ສະໝັກຮັບບໍລິການໃດໆຂອງ Xiaomi.

8 ຂ້ອຍຕ້ອງເຫັນດີກັບຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງພາກສ່ວນທີສາມບໍ?

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຜົນກັບຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການທີ່ສະເໜີໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ. ອີງຕາມຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການຂອງ Xiaomi ທີ່ທ່ານໃຊ້, ອາດລວມເຖິງຜະລິດຕະພັນຂອງພາກສ່ວນທີສາມຫຼືການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮອງຮັບສຽງ, ການປະມວນຜົນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ການຫຼິ້ນວີດີໂອ, ການທຳຄວາມສະອາດລະບົບແລະບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ, ການຫຼິ້ນເກມ, ສະຖິຕິ, ການໂຕ້ຕອບກັບສື່ສັງຄົມ, ການປະມວນຜົນຊຳລະເງິນ, ການນຳທາງແຜນທີ່ , ການແຊຣ໌, ການຊຸກຍູ້, ການກອງຂໍ້ມູນ, ວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະອື່ນໆ. ບາງສ່ວນຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ໃນຮູບແບບຂອງລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມແລະບາງສ່ວນຈະຖືກເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນຮູບແບບຂອງ SDK, API ແລະອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກເກັບກຳເມື່ອທ່ານນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາເພື່ອອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພາກສ່ວນທີສາມຄືກັນກັບທີ່ທ່ານອ່ານພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ຮັບຜິດຊອບແລະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມວິທີທີ່ພາກສ່ວນທີສາມໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຂົາເກັບກຳຈາກທ່ານ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຜົນກັບໄຊທ໌ອື່ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງເມື່ອຂໍ້ກຳນົດຂອງພາກສ່ວນທີສາມແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອາດຈະມີຜົນເມື່ອທ່ານນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສະເພາະທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ:

ເມື່ອທ່ານນຳໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊັກເອົາພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອສະຫຼຸບແລະຊຳລະເງິນການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໃຫ້ໃນລະຫວ່າງການຊຳລະເງິນແມ່ນຖືກຈັດການຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພາກສ່ວນທີສາມ.

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງສະແກນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນແອັບຄວາມປອດໄພ MIUI, ຈະມີການນຳໃຊ້ໜຶ່ງໃນສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ອີງຕາມບໍລິການທີ່ທ່ານເລືອກ:

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງ Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Antiy Mobile Security AVL SDK: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Tencent: https://privacy.qq.com

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງຕົວອະນາໄມໃນແອັບຄວາມປອດໄພ MIUI, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Tencent ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້: https://privacy.qq.com

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການໂຄສະນາໃນແອັບສະເພາະຕ່າງໆໃນ MIUI, ຈະມີຜົນໜຶ່ງໃນສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ຂຶ້ນກັບບໍລິການທີ່ທ່ານເລືອກ:

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google: https://www.google.com/policies/privacy

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນ Google, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google ຈະຖືກນຳໃຊ້: https://policies.google.com/privacy

ເມື່ອເຮົາສະແດງສະຖິຕິ, ກວດສອບອັດຕາຂັດຂ້ອງຂອງແອັບແລະໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມລະບົບ Cloud, ພວກເຮົາໃຊ້ Google Analytics ສຳລັບ Firebase ຫຼື Firebase Analytic ທີ່ສະໜອງໂດຍ Google Inc. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google Firebase: https://policies.google.com/privacy ແລະ https://www.google.com/policies/privacy/partners/

ໃນການສະແດງໂຄສະນາໃນແອັບລະບົບ MIUI, ຄູ່ຮ່ວມໂຄສະນາພາກສ່ວນທີສາມອາດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກກິດຈະກຳອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ການຄລິກໂຄສະນາແລະການເບິ່ງເນື້ອຫາຫຼືກິດຈະກຳອື່ນໆໃນເວັບໄຊທ໌ຫຼືແອັບ.

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google: https://www.google.com/policies/privacy

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Vungle: https://vungle.com/privacy/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Applovin: https://www.applovin.com/privacy/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Mopub: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Mytarget: https://legal.my.com/us/mytarget/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

ພວກເຮົາອາດຈະເກັບກຳແລະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບບໍລິສັດພາກສ່ວນທີສາມທີ່ລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄູ່ຮ່ວມໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາເພື່ອສ້າງລາຍງານສຳລັບຄູ່ຮ່ວມໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງມາຕຣິດການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານຕໍ່ກັບໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ (ຖ້າມີ). ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບລະບົບ MIUI ທີ່ທ່ານໃຊ້, ບໍລິສັດພາກສ່ວນທີສາມທີ່ລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາອາດລວມເຖິງ:

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Affise: https://affise.com/privacy-policy/

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 ພວກເຮົາປັບປຸງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ແນວໃດ

ພວກເຮົາກວດສອບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງທາງທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີແລະກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີແລະພວກເຮົາອາດປັບປຸງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ຖ້າພວກເຮົາປ່ຽນແປງເອກະສານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງທ່ານຜ່ານຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ອີເມວ (ສົ່ງໄປທີ່ອີເມວທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ) ຫຼືເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Xiaomi ຫຼືແຈ້ງເຕືອນທ່ານຜ່ານອຸປະກອນມືຖືເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳແລະວິທີທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້. ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວດັ່ງກ່າວຈະນຳໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການຫຼືເວັບໄຊທ໌. ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານກວດສອບໜ້ານີ້ເປັນປະຈຳເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບຫຼັກການປະຕິບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ. ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌, ມືຖືແລະ/ຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບປັບປຸງ. ໃນກໍລະນີທີ່ກົດໝາຍບັງຄັບ, ພວກເຮົາຈະຂໍຄວາມເຫັນດີຈາກທ່ານເມື່ອພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມຈາກທ່ານຫຼືເມື່ອພວກເຮົານຳໃຊ້ຫຼືເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງໃໝ່.

10 ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານມີຄຳເຫັນຫຼືຄຳຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ຫຼືຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບກຳຂອງ Xiaomi, ການນຳໃຊ້ຫຼືການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາຜ່ານ

https://privacy.mi.com/support<0> ຫຼືຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼືຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ/ການດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ພວກເຮົາມີທີມງານມືອາຊີບທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານ. ຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາສຳຄັນ, ພວກເຮົາອາດຈະຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກທ່ານ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ພໍໃຈກັບຄຳຕອບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃນເຂດອຳນາດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປຶກສາພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງການຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງອາດອີງຕາມສະຖານະການຕົວຈິງຂອງທ່ານ.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໃນອິນເດຍ:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

ຄວາມຄາດເຄື່ອນແລະຂໍ້ຂ້ອງໃຈທີ່ກ່ຽວກັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼືຂໍ້ມູນຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຊື່: Vishwanath C

ໂທລະສັບ: 080 6885 6286, ຈັນ-ເສົາ : 9 AM ຫາ 6 PM

ອີເມວ: grievance.officer@xiaomi.com

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໃນເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ (EEA):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

ຂອບໃຈທີ່ສະຫຼະເວລາອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ!

ມີຫຍັງໃໝ່ສຳລັບທ່ານ

ພວກເຮົາໄດ້ມີການອັບເດດຫຼາຍຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ພວກເຮົາໄດ້ອັບເດດລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາ.

• ພວກເຮົາໄດ້ອັບເດດຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບກຳໂດຍພວກເຮົາແລະພາກສ່ວນທີສາມ.

• ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດວິທີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົນຕົວໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ.

• ພວກເຮົາໄດ້ອັບເດດວິທີການທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ລວມທັງການກຳນົດລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມເມື່ອພວກເຮົາປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕາມຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຮົາແລະກ່ຽວກັບການໃຊ້ບໍລິການສົ່ງເສີມຂອງທ່ານ.

• ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຮັກສາຂໍ້ມູນ.

• ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດສິດທິຕໍ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ.