Xiaomi ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., ਅਤੇ Xiaomi ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ (ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ “Xiaomi”, “ਅਸੀਂ”, “ਸਾਡਾ” ਜਾਂ “ਸਾਡੇ” ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੋ Xiaomi ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Xiaomi Corporation ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ "ਹਾਲੀਆ ਕਮਾਈ ਰਿਪੇਰਟ" ਲੱਭੋ) ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ, Xiaomi ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ

ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ Xiaomi ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ Xiaomi ਡੀਵਾਈਸਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Xiaomi ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ Xiaomi ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾਡਲ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ Xiaomi ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਆਖਿਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ)। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ" ਵੀ ਦੇਖੋ।

alt

1 ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

1.1 ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਠੋਸ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੈਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

1.1.1 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ mi.com ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਤਾ, ਆਰਡਰ, ਇਨਵੌਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਨਾਂ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1.1.2 ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

• ਡੀਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਿਮ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, IMEI ਨੰਬਕ/OAID ਨੰਬਰ, GAID ਨੰਬਰ, IMSI ਨੰਬਰ, MAC ਪਤਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, MIUI ਵਰਜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮ, ROM ਵਰਜਨ, Android ਵਰਜਨ, Android ਆਈਡੀ, ਸਪੇਸ ID, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਖੇਤਰ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੀਵਾਈਸ ਕੀਪੈਡ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੀਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੀਵਾਈਸ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਲਕ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਲਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ CPU, ਸਟੋਰੇਜ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਚਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਨਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ)।

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਈਡੀ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ VAID ਨੰਬਰ, OAID ਨੰਬਰ, AAID ਨੰਬਰ, ਮਿਸਾਲੀਆ ਆਈਡੀ), ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, SDK ਵਰਜਨ, ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਡੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਨ, ਫ਼ੋਂਟ), ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ/ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MIUI ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਜ, ਰੇਟਿੰਗਾਂ, ਸਾਈਨ-ਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ Mi ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ; Mi ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ (ਸਿਰਫ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ); ਸੰਗੀਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ; ਥੀਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ, ਸਾਂਝਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ; ਐਪ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਐਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ; ਵਾਲਪੇਪਰ ਕੈਰਾਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ, IP, ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਫ਼੍ਰੀਕਿਐਂਸੀ, ਚਿੱਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਚਿੱਤਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਮੋਡ, ਚਿੱਤਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ. ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਗਾਹਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਕ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਰ, ਦੇਸ਼ ਕੋਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਕੋਡ, ਸੈੱਲ ਪਛਾਣ, ਰੇਖਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸੈਟਿੰਗਾਂ - ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ)।

• ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਾਂ, ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਤਕਨੀਕਾਂ, IP ਪਤਿਆਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲੌਗ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਦਿ)।

• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨ (ECV) (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mi ਖਾਤਾ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨ, ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ)।

1.1.3 ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,

• ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰਕਤਾ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ;

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਿਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਤੋਂ IMEI/OAID/GAID) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;

• ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਆਈਡੀਆਂ, ਉਪਨਾਮਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਰਗੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ);

• ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ mi.com ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਤਾ)।

1.1.4 ਗ਼ੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ, ਵਰਤੋਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

• ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ-ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਡੀਵਾਈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟਸ, ਪੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਇਵੈਂਟਸ, ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟਸ);

• ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਾਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਆਦਿ);

• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਇਵੈਂਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜਿਆ ਸਵੈਚਲਿਤ ਲਾਗਇਨ ਆਦਿ)।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਣ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ।

1.2 ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ-ਤੋਂ-ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ।

• ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ Xiaomi ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੈਧ ਹਿੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

• ਡੀਵਾਈਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੌੜਦੌੜ ਦੇ ਜੂਏ ਵਾਂਗ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।

• ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ (ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ) ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਵੀ ਦੇਖੋ।

• ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਛਾਣ-ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ CPU ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ) ਸਾਡੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

• Xiaomi ਦੇ ਵੈਧ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ (ਲਾਗੂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ GDPR ਹੇਠ)। ਵੈਧ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਾਂ, ਸਿਸਟਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ (ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ); ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੇ ਹੋਰ ਵੈਧ ਰੁਝਾਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਪੀਲਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਫ਼੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੌਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੋਤ; ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅਣਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ Mi ਖਾਤਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ IP ਪਤਾ, ਸੀਰੀਅਲ਼ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਡੀਵਾਈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼।

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ):

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ Xiaomi ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ।

• ਤੁਹਾਡਾ Mi ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ Mi ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ Mi ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਰੀ-ਦੇ-ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰੌਸ-ਚੌੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਪਾਰਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

• Mi ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ Mi ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ Xiaomi ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ Mi ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ (ਡੀਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ-ਨਾਲ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ GAID ਨੰਬਰ, IMEI ਨੰਬਰ, IMSI ਨੰਬਰ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਡੀਵਾਈਸ ਆਈਡੀ, ਡੀਵਾਈਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, MAC ਪਤਾ, ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਡ ਦੇਸ਼ ਕੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਡ, ਟਿਕਾਣਾ ਖੇਤਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ: ਟਿਕਾਣੇ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਸਫ਼ਲਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੌਰਟ ਮੈਸੇਜ ਸਰਵਿਸ (ਐਸਐਮਐਸ) ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਹੋਰ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਥੀਮ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਥੀਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਲੱਭਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Xiaomi ਦੀ ਡੀਵਾਈਸ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਹੌਟਸਪੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸੈਟਿੰਗਾਂ - Mi ਖਾਤਾ - Xiaomi ਕਲਾਉਡ - ਡੀਵਾਈਸ ਲੱਭੋ)।

• ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mi Talk, Mi ਸੁਨੇਹਾ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Mi Talk ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Mi Talk ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੈਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਊਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Mi ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ Mi ਸੁਨੇਹਾ ਆਈਡੀਆਂ) ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਟਿਕਾਣਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਸਮੇਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।</0>" ਦੇਖੋ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਜਨ ਦੇਣ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Android ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਦੇਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਪ ਦੀਆਂ ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਡਾਟਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, Xiaomi ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣਾ। Xiaomi ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੈਨ, ਬੈਟਰੀ ਸੇਵਰ, ਬਲਾਕ-ਸੂਚੀ, ਕਲੀਨਰ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੀਜੀ ਧੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਦੇਖੋ)। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੈਨ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਪੁਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। Mi ਖਾਤਾ ਆਈਡੀ, GAID, FCM ਟੋਕਨ, Android ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਆਈਡੀ (ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ Xiaomi ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਉੱਤੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ MIUI ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ Xiaomi ਪੁਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਐਪ ਵਰਜਨ, ਆਈਡੀ, ਐਪ ਪੈਕੇਜ ਨਾਂ) ਅਤੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮਾਡਲ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਸ਼ ਸੁਨੇਹੇ (ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਕੇ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ) ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋੋੜ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਪੁਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਕੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਪ/ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਵੀ ਦੇਖੋ।

• ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ. Xiaomi ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ECV ਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ Xiaomi ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ, Xiaomi ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ Xiaomi ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ।

• ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਪਸਟੈਕ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

• ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਡੀਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ Mi ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ Mi ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ (ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਲੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਝਾਅ, ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਰਗੀਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖੰਡਾਂ (ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਕੇ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਾਬੱਧ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ > ਪਰਦੇਦਾਰੀ > ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ > ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ > ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਵੀ ਦੇਖੋ।

2 ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਕੁਕੀਜ਼, ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Xiaomi ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਦੇਖੋ)। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧੀਕਰਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਧਾਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਲੌਗ ਫ਼ਾਈਲਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੌਗ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ (IP) ਪਤੇ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਿਸਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISP), ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਵਾਲਾ ਦੇਣਾ/ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਲਿੱਕਸਕ੍ਰੀਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ – HTML5/Flash: ਅਸੀਂ HTML5 ਜਾਂ Flash ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਚੀਜ਼ਾਂ (LSOs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ HTML5 ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਸ਼ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ HTML5 LSOs ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। Flash ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

• ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੁਕੀਜ਼: ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਦੇਖੋ) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਊਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। https://preferences-mgr.truste.com.

• ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਤੋਂ , ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

3 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

3.1 ਸਾਂਝਾਕਰਨ

ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਉਤਪਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3.1.1 ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Mi ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

3.1.2 ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਰ Xiaomi ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

3.1.3 ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਕਰਨ

Xiaomi ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠਿਆਂ Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ Xiaomi ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Xiaomi ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੋਵੇਂ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ Xiaomi ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ Xiaomi ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ Xiaomi ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Xiaomi ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3.1.4 ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਕਰਨ

ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ Xiaomi ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ, ਕਨੂੰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। Xiaomi ਯੋਗ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਪ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਿਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3.1.5 ਹੋਰ

ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Xiaomi ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (Xiaomi ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਧੋਖਾਧੜੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

• ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਲੇਖਾ ਪਰਿਖਿਅਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ

• Xiaomi ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ; ਅਤੇ

• ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3.2 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

Xiaomi ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ:

• ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ;

• ਜੇ Xiaomi ਅਭੇਦ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ/ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ;

• ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ।

3.3 ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ

Xiaomi ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਘੌੜਦੌੜ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;

• ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ; ਅਤੇ

• ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ਬ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ: ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

4 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

4.1 Xiaomi ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਪਾਅ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਅਤੇ Xiaomi ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੌਤਿਕੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Mi ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੋ-ਪੜਾਵੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ Xiaomi ਡੀਵਾਈਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (TLS) ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰੀਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਉਡ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹਨ ਅਤੇਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਹਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸਕ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਓਡਿਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। Xiaomi ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ISMS) ਲਈ ISO/IEC 27001:2013 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। Xiaomi ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ Mi ਹੋਮ IoT ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (PIMS) ਲਈ ISO/IEC 27701:2019 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। MIUI ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਲਾਉਡ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ISO/IEC 27018:2019 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

4.2 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ Xiaomi ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਦੇ Xiaomi ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ Mi ਖਾਤਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟਰਮਿਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਗ ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ Xiaomi ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਿਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

4.3 ਆਪਣੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ, ਐਸਐਮਐਸ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਦਿ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਵਾਈਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4.4 ਧਾਰਨ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਆਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਪਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛਆਣੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਮਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ:

• ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

• ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

• ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਵਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ

• ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨੀ, ਲੇਖੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ Xiaomi ਆਪਣੀ ਮਿਆਰੀ ਧਾਰਨ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

5 ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ

5.1 ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ

Xiaomi ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ, ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Xiaomi ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

• ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੌਗਲ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨਾ;

• Mi ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨ-ਇਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨ-ਆਉਟ ਕਰਨਾ;

• Xiaomi ਕਲਾਉਡ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੌਗਲ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

• Xiaomi ਕਲਾਉਡ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ https://i.mi.com ਰਾਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ;

• ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੌਗਲ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ MIUI ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5.2 ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ (ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਾਸ ਬਾਈਕਾਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ https://account.xiaomi.com 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ Mi ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲਿਅਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ:

(1) ਬੇਨਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ Xiaomi ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਮੌਖਿਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ);

(2) ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ Xiaomi ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

• ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਢੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬੇਨਤੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

• ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਝੱਟ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੈਧ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ GDPR 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ GDPR ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈਚਲਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਰਚਿਤ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ)।

ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਹੇਠ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਤ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.3 ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

5.4 ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Mi ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ Xiaomi ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mi ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ, ਥੀਮਾਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਥੀਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ Mi ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਲੋਨ, ਆਦਿ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ Xiaomi ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

6 ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Xiaomi ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੀਜਿੰਗ, ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦੇ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖ਼ਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ,

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰ ਮਨਜ਼ੂਦਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEA), ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Xiaomi Technology Netherlands B.V. ਡਾਟਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ Xiaomi Singapore Pte Ltd. ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ" ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ Xiaomi, EEA ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ Xiaomi ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ EEA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮਿਆਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖੰਡਾਂ ਜਾਂ GDPR ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ Xiaomi ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੱਟ ਹੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ Xiaomi ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

8 ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Xiaomi ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਸਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ, ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੇਮਿੰਗ, ਅੰਕੜੇ, ਸੋਸ਼ਮ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੈਪ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਂਝਾਕਰਨ, ਪੁਸ਼, ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਕ SDKs, APIs, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ:

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੈਕਆਉਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MIUI ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ:

• Avast ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: https://www.avast.com/privacy-policy

• Antiy Mobile Security AVL SDK ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Tencent ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://privacy.qq.com

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MIUI ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, Tencent ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: https://privacy.qq.com

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MIUI ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ:

• Google ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.google.com/policies/privacy

• Facebook ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Google ਇਨਪੁਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Google ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: https://policies.google.com/privacy

ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਐਪ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, Google Inc. ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ Firebase ਲਈ Google Analytics ਜਾਂ Firebase Analytic ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ Google Firebase ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://policies.google.com/privacy ਅਤੇ https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

ਕਿਸੇ ਵੀ MIUI ਸਿਸਟਮ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• Google ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.google.com/policies/privacy

• Facebook ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Unity ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Vungle ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://vungle.com/privacy/

• IronSource ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Applovin ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.applovin.com/privacy/

• Chartboost ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Mopub ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Mytarget ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Yandex ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://yandex.com/legal/privacy/

• Tapjoy ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• AdColony ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਜੇਕਰ ਹਨ)। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ MIUI ਸਿਸਟਮ ਐਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਐਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• Adjust ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Appsflyer ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Affise ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://affise.com/privacy-policy/

• Miaozhen ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Nielsen ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ (ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ Xiaomi ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋੋਰ ਡੀਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ।

10 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ Xiaomi ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://privacy.mi.com/support ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਕਾਈ ਅਤੇ ਉਲਾਂਭਾ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਨਾਮ: ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸੀ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 080 6885 6286, ਸੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ : 9 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 6 ਸ਼ਾਮ

ਈਮੇਲ: grievance.officer@xiaomi.com

ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEA) ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ:

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

• ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

• ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਧ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

• ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

• ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।