Xiaomi ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ Xiaomi ਸਮੂਹ (ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ “Xiaomi”, “ਅਸੀਂ”, “ਸਾਡਾ” ਜਾਂ “ਸਾਡੇ” ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ, Xiaomi ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ

ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ Xiaomi ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ Xiaomi ਡੀਵਾਈਸਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Xiaomi ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ Xiaomi ਉਤਪਾਦ ਵੱਖਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾਡਲ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ Xiaomi ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਆਖਿਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਲਝੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਆਧਾਰਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ) ਨੂੰ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

TRUSTe

1 ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

1.1 ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਠੋਸ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

1.1.1 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ mi.com ਰਿਟੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਤਾ, ਆਰਡਰ, ਚਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ MIUI ਫ਼ੋਰਮ ਜਾਂ Xiaomi ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1.1.2 ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

• ਡੀਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਿਮ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, IMEI ਨੰਬਰ, GAID ਨੰਬਰ, IMSI ਨੰਬਰ, MAC ਦਾ ਪਤਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, MIUI ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸਮ, ROM ਵਰਜਨ, Android ਵਰਜਨ, Android ਆਈ.ਡੀ., ਸਪੇਸ ਆਈ.ਡੀ., ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਖੇਤਰ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੀਵਾਈਸ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੀਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੀਵਾਈਸ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਰ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ CPU, ਸਟੋਰੇਜ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ)।

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ID ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, SDK ਵਰਜਨ, ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਡੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਨ, ਫ਼ੋਂਟ) ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)।

• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਜ਼, ਰੇਟਿੰਗ, ਸਾਈਨ-ਇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ MIUI ਫ਼ੋਰਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ; MIUI ਫ਼ੋਰਮ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ (ਸਿਰਫ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ); ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ Mi ਪੁਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ; ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ, ਆਦਿ)।

• ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਕ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਖੇਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਕੋਡ, ਸੈੱਲ ਪਛਾਣ, ਰੇਖਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸੈਟਿੰਗਾਂ - ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ)।

• ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਾਂ, ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਿਆਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਤਕਨੀਕਾਂ, IP ਪਤੇ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲੌਗ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਦਿ)।

• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨ (ECV) (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mi ਖਾਤਾ ਆਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨ, ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ)।

1.1.3 ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,

• ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਧੜੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ;

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਿਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਤੋਂ IMEI) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;

• ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਆਈ.ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਨਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ);

• ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ mi.com ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਤਾ)।

1.1.4 ਨਾ-ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ-ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਡੀਵਾਈਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟਸ, ਪੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਇਵੈਂਟਸ, ਪੰਨਾ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟਸ); ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਰੁੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ); ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਡੀਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਡੀਵਾਈਸ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਸਿਸਟਮ ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

1.2 ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ-ਤੋਂ-ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ।

• ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ Xiaomi ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੈਧ ਹਿੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।

• ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ (ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ ਲਿੰਕ) ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ “ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਵੀ ਦੇਖੋ।

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (ਸੈਟਿੰਗਾਂ - ਵਾਧੂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ - ਪਰਦੇਦਾਰੀ - ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ “ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਵੀ ਦੇਖੋ।

• ਜਨਕਤ ਫ਼ੋਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।

• ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਛਾਣ-ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ CPU ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ)।

• ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼।

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ):

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ Xiaomi ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ।

• ਤੁਹਾਡਾ Mi ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ Mi ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ Mi ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਰੀ-ਦੇ-ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰੌਸ-ਚੌੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਪਾਰਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

• MIUI ਫ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ MIUI ਫ਼ੋਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ Xiaomi ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• Xiaomi ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਹੋਰ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Xiaomi ਕਲਾਉਡ, ਕਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ, ਐਸਐਮਐਸ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ, ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ( ਡੀਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ-ਨਾਲ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ GAID ਨੰਬਰ, IMEI ਨੰਬਰ, IMSI ਨੰਬਰ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਡੀਵਾਈਸ ਆਈ.ਡੀ., ਡੀਵਾਈਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, MAC ਪਤਾ, ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਡ ਦੇਸ਼ ਕੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਡ, ਟਿਕਾਣਾ ਖੇਤਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ: ਟਿਕਾਣੇ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਸਫਲਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੌਰਟ ਮੈਸੇਜ ਸਰਵਿਸ (ਐਸਐਮਐਸ) ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਫਲਤਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਹੋਰ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਥੀਮ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਥੀਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Xiaomi ਦੀ ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ, ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਲਾਕ ਕਰੋ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਹੌਟਸਪੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸੈਟਿੰਗਾਂ - Mi ਖਾਤਾ - Xiaomi ਕਲਾਉਡ - ਡੀਵਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ)।

• ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mi ਟਾਕ, Mi ਸੁਨੇਹਾ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Mi ਟਾਕ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Mi ਟਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਲੋੜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੈਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਊਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Mi ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ Mi ਸੁਨੇਹੇ ਆਈ.ਡੀ.) ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਟਿਕਾਣਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਦੇਖੋ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਜਨ ਦੇਣ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Android ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਦੇਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਪ ਦੀਆਂ ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, Xiaomi ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ MIUI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣਾ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੈਨ, ਬੈਟਰੀ ਸੇਵਰ, ਬਲਾਕਸੂਚੀ, ਕਲੀਨਰ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੀਜੀ ਧੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਦੇਖੋ)। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੈਨ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਪੁਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। Mi ਖਾਤਾ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ GAID/IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ MIUI ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ Xiaomi ਪੁਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਦੇਖੋ) ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਤਹਿਤ, Xiaomi ਪੁਸ਼ ਸੇਵਾ MIUI ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ Mi ਖਾਤਾ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ (ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਕੇ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ) ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਪੁਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਕੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਪ/ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਵੀ ਦੇਖੋ।

• ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ. Xiaomi ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ECV ਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ Xiaomi ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ, Xiaomi ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ Xiaomi ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ।

• ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਪਸਟੈਕ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

• ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਡੀਵਾਈਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Xiaomi ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡੀਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ Mi ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ Mi ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਲੇਬਲ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਝਾਅ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਹਾਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ Mi.com ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਮੇਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਵੀ ਦੇਖੋ।

2 ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਕੁਕੀਜ਼, ਟੈਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Xiaomi ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਦੇਖੋ)। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧੀਕਰਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਧਾਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਲੌਗ ਫ਼ਾਈਲਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੌਗ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ (IP) ਪਤੇ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਿਸਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISP), ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਵਾਲਾ ਦੇਣਾ/ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਲਿੱਕਸਕ੍ਰੀਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ: ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਦੇਖੋ) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਊਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ http://preferences-mgr.truste.com 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਤੋਂ , ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

• ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ – HTML5/Flash: ਅਸੀਂ HTML5 ਜਾਂ Flash ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਚੀਜ਼ਾਂ (LSOs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ HTML5 ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਸ਼ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ HTML5 LSOs ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। Flash ਕੁਕੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

3 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

3.1 ਸਾਂਝਾਕਰਨ

ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

3.1.1 ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Mi ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

3.1.2 ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਰ Xiaomi ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

3.1.3 ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਕਰਨ

Xiaomi ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠਿਆਂ Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ Xiaomi ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Xiaomi ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੋਵੇਂ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ Xiaomi ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Mi ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ Xiaomi ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ Xiaomi ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Xiaomi ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3.1.4 ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਕਰਨ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ, ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ Xiaomi ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ, ਕਨੂੰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। Xiaomi ਉੱਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਪ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3.1.5 ਹੋਰ

ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Xiaomi ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨ ਜਦੋਂ Xiaomi ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਧੋਖਾਧੜੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

• ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਲੇਖਾ ਪਰਿਖਿਅਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ

• Xiaomi ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਸੰਭਿਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ; ਅਤੇ

• ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

3.2 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ

Xiaomi ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ:

• ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ;

• ਜੇ Xiaomi ਅਭੇਦ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ/ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

3.3 ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ

ਜੇਤੂ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਪਛਾਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ Mi ਖਾਤਾ ID ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, Xiaomi ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ:

• ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ;

• ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ਬ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ: ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ।

4 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

4.1 Xiaomi ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਪਾਅ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਅਤੇ Xiaomi ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੌਤਿਕੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Mi ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ 2 ਪੜਾਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Xiaomi ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੋਕੇਟ ਲੇਅਰ (“SSL”) ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਲਗੋਰੀਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਉਡ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਖਾਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਹਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸਕ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

4.2 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ Xiaomi ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਦੇ Xiaomi ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ Mi ਖਾਤਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟਰਮਿਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ Xiaomi ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਿਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

4.3 ਸਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ, ਐਸਐਮਐਸ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਦਿ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਵਾਈਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4.4 ਧਾਰਨ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਆਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਪਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਪਵਾਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ Xiaomi ਆਪਣੀ ਮਿਆਰੀ ਧਾਰਨਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

5 ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ

5.1 ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ

Xiaomi ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ, ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Xiaomi ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

• ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੌਗਲ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰੋੋ;

• Mi ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗਇਨ ਜਾਂ ਆਉਟ ਕਰੋ;

• Xiaomi ਕਲਾਉਡ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੌਗਲ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰੋ; ਅਤੇ

• Xiaomi ਕਲਾਉਡ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ i.mi.com ਰਾਹੀਂ ਮਿਟਾਓ;

• ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੌਗਲ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ MIUI ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਜਾਂ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5.2 ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਤੁਸੀਂ http://account.mi.com 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ Mi ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਈਮੇਲ: privacy@xiaomi.com

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ:

(1) Xiaomi's ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ);

(2) ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ Xiaomi ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

• ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਨਾਸਬ ਫ਼ੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

• ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

• ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ (ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ GDPR 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ GDPR ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧੀਗਤ, ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਪੂਰਨ/ਨਾ-ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਹੱਦ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਜਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.3 ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ https://account.xiaomi.com/pass/del 'ਤੇ Mi ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

5.4 ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਆਉਟ ਸੇਵਾ ਲਈ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Mi ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ Xiaomi ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mi ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ, ਥੀਮਾਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਥੀਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ Mi ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਲੋਨ, ਆਦਿ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ Xiaomi ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

6 ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Xiaomi ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੀਜਿੰਗ, ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦੇ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਡਾਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤਾ ਵੱਖਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ,

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰ ਅਨੁਮਤੀ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEA), ਦੇ ਖਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Xiaomi Technology Netherlands B.V. ਡਾਟਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਅਤੇ Xiaomi Singapore Pte Ltd ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ" ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ Xiaomi, EEA ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ Xiaomi ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ EEA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮਿਆਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖੰਡਾਂ ਜਾਂ GDPR ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।

7 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ Xiaomi ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ privacy@xiaomi.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ Xiaomi ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

8 ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Xiaomi ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਸਪੋਟ, ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ, ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਮ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੈਪ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਂਝਾਕਰਨ, ਪੁਸ਼, ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਪੁਟ ਵਿਧੀਆਂ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਕ SDKs, APIs, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ:

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੈਕਆਉਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MIUI ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ:

• Avast ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: https://www.avast.com/privacy-policy

• ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ AVL SDK ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Tencent ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://privacy.qq.com

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MIUI ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ:

• Cheetah ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Tencent ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://privacy.qq.com

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MIUI ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ:

• Google ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: https://policies.google.com/privacy

• Facebook ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਨੀਤੀ: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Google ਇਨਪੁਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Google ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: https://policies.google.com/privacy

9 ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ (ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ Xiaomi ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੁੱਛਾਂਗੇ।

10 ਹੋਰ

10.1 ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਨ-ਆਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ OAuth ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪਾਪੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। OAuth ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

11 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ Xiaomi ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਪਰਦਦਾਰੀ ਨੀਤੀ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ/ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEA) ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾ ਲਈ: Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!