Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Xiaomi

Naše Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované dňa 4. septembra 2019.

Nájdite si chvíľu na oboznámenie sa s našimi postupmi na ochranu súkromia a v prípade akýchkoľvek otázok nás informujte.

O nás

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. a jej sesterským spoločnostiam v rámci skupiny Xiaomi Group (ďalej len „Xiaomi“, „my“, „naše“ alebo „nás“) záleží na vašom súkromí. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté s ohľadom na vás. Je dôležité, aby ste dôkladne chápali naše postupy týkajúce sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov a zároveň vás chceme uistiť, že v konečnom dôsledku máte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, ktoré spoločnosti Xiaomi poskytnete.

O týchto Zásadách ochrany osobných údajov

S výnimkou špecifických produktov alebo služieb spoločnosti Xiaomi, ktoré poskytujú nezávislé Zásady ochrany osobných údajov, sa tieto Zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky zariadenia, webové stránky alebo aplikácie spoločnosti Xiaomi, ktoré odkazujú alebo sa odvolávajú na tieto Zásady ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Xiaomi zhromažďuje, používa, zverejňuje, spracúva a chráni akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, ktoré sú umiestnené na webstránkach (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) a naše aplikácie ponúkané na našich mobilných zariadeniach. Ak produkt Xiaomi poskytuje osobitné Zásady ochrany osobných údajov, tieto osobitné Zásady ochrany osobných údajov budú mať prioritné aplikovanie, zatiaľ čo nimi nepokrytá časť bude podliehať podmienkam týchto Zásad ochrany osobných údajov. Okrem toho, spôsob, akým špecifické produkty a služby zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu, verzie služby alebo oblasti. Odporúčame vám, aby ste si ohľadom viac informácií pozreli osobitné zásady ochrany osobných údajov.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov znamenajú „osobné informácie“ informácie, ktoré možno použiť na priame alebo nepriame identifikovanie jednotlivca, a to buď z týchto informácií samotných alebo z týchto informácií v kombinácii s inými informáciami o danej osobe, ku ktorým má spoločnosť Xiaomi prístup, s výnimkou prípadov, keď to inak výslovne nestanovujú platné zákony vo vašej krajine. Vaše osobné údaje budeme používať a spracúvať výlučne v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Ako vám môžeme pomôcť

V konečnom dôsledku chceme pre všetkých našich používateľov len to najlepšie. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa našich postupov spracovania osobných údajov, ktoré sú zahrnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, kontaktujte prosím privacy@xiaomi.com s vašimi konkrétnymi výhradami. Radi vám pomôžeme. Ak máte nevyriešenú obavu týkajúcu sa ochrany vášho súkromia alebo osobných údajov, ktorú sme nezodpovedali uspokojivo, obráťte sa prosím na nášho poskytovateľa riešenia sporov tretích strán v USA (bezplatne) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 Aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame?

1.1 Aké informácie zhromažďujeme

Aby sme vám naše služby mohli poskytovať, požiadame vás o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné na poskytovanie týchto služieb. Zhromažďujeme iba informácie, ktoré sú nevyhnutné pre ich určené, výslovné a legitímne účely, a nebudú ďalej spracovávané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi. Máte právo rozhodnúť sa, či nám poskytnete alebo neposkytnete informácie, o ktoré sme vás požiadali, ale vo väčšine prípadov, ak nám svoje osobné údaje neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť naše produkty alebo služby alebo odpovedať na vaše otázky.

V závislosti od služby, ktorú si vyberiete, môžeme zhromažďovať nasledujúce typy údajov:

1.1.1 Údaje, ktoré nám poskytujete:

Môžeme zhromažďovať akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré sú potrebné na poskytnutie služby, ktorú si vyberiete. Môžete nám napríklad poskytovať údaje ako sú vaše meno, číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu, adresu doručenia, objednávku, fakturačné údaje, číslo bankového účtu, meno majiteľa účtu, číslo kreditnej karty a ďalšie informácie, ak využívate maloobchodné služby mi.com; ak využívate služby Xiaomi Cloudu, môžete synchronizovať materiály alebo dáta; ak si vytvoríte konto, môžete nám poskytovať údaje ako pohlavie, informácie týkajúce sa bezpečnosti a iné; ak sa zapájate do fóra MIUI Forum alebo do inej platformy Xiaomi, môžete dobrovoľne poskytovať údaje ako aktuálna pracovná pozícia, vzdelanie a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa vašich sociálnych aktivít.

1.1.2 Údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich služieb

• Údaje týkajúce sa zariadenia alebo SIM karty. Napríklad číslo IMEI, číslo GAID, číslo IMSI, adresa MAC, sériové číslo, verzia a typ MIUI, verzia ROM, verzia systému Android, ID systému Android, ID miesta, operátor SIM karty a oblasť jeho umiestnenia, údaje o obrazovke, údaje o klávesnici zariadenia, údaje o výrobcovi zariadenia a názov modelu, čas aktivácie zariadenia, operátor siete, typ pripojenia, základné údaje o hardvéri a údaje o používaní (ako napríklad CPU, úložisko, používanie batérie, rozlíšenie obrazovky a teplota zariadenia, model objektívu fotoaparátu).

• Údaje špecifické pre vás, ktoré môžu byť pridelené tretími poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi: Môžeme zhromažďovať a používať údaje ako sú vaše identifikačné číslo inzercie pridelené poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi tretích strán.

• Údaje týkajúce sa použitia vašej aplikácie, vrátane základných údajov o aplikácii, ako sú zoznam aplikácií, údaje týkajúce sa ID aplikácie, verzia SDK, nastavenia aktualizácie systému, nastavenia aplikácií (krajina, jazyk, časové pásmo, štýl písma) a záznam o stave aplikácie (napr. sťahovanie, inštalácie, aktualizácie, vymazávanie).

• Údaje vygenerované pri používaní danej služby, ako sú napríklad odznaky, hodnotenia, prihlasovacie údaje a záznamy o prehliadaní v službe MIUI Forum; vaše správy na fóre MIUI Forum (viditeľné len pre posielajúcu aj prijímajúcu stranu); obsah push vytvorený pri používaní služieb Mi Push; vaše správanie (napríklad klikanie, prehliadanie atď.) týkajúce sa reklamných služieb.

• Údaje o polohe (iba pre špecifické služby/funkcie): rôzne typy údajov o vašej presnej alebo približnej polohe, ak používate služby súvisiace s polohou (navigačný softvér, softvér počasia a softvér s funkciou lokalizácie polohy zariadenia). Napríklad región, kód krajiny, kód mesta, kód mobilnej siete, mobilný kód krajiny, identita bunky, informácie o zemepisnej dĺžke a šírke, nastavenia časového pásma a nastavenia jazyka. Údaje o vašej polohe každej aplikácie môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach telefónu (Nastavenia - Povolenia).

• Údaje denníka: údaje súvisiace s používaním určitých funkcií, aplikácií a webových stránok. Napríklad súbory cookie a iné technológie anonymných identifikátorov, adresy IP, údaje o požiadavkách na sieť, história dočasných správ, štandardné systémové protokoly, údaje o zlyhaní, údaje o protokoloch generované pri využívaní daných služieb (napríklad čas registrácie, čas prístupu, čas aktivity atď.).

• Iné údaje: Hodnota charakteristiky životného prostredia (ECV) (t.j. hodnota vygenerovaná z identifikátora ID Mi konta, identifikátora telefónneho zariadenia, identifikátora pripojenej siete Wi-Fi a údaje o polohe).

1.1.3 Údaje zo zdrojov tretích strán

Ak to povoľuje zákon, zhromažďujeme údaje o vás zo zdrojov tretích strán. Napríklad,

• pre určité služby, ktoré môžu zahŕňať vaše účtovné a finančné transakcie si môžeme s vaším povolením prostredníctvom legitímnych zdrojov tretích strán na účely bezpečnosti a predchádzania podvodom overiť informácie, ktoré ste nám poskytli (ako napríklad telefónne číslo);

• môžeme prijímať určené identifikátory (napríklad IMEI od inzerenta), aby sme vám mohli poskytnúť reklamné služby;

• môžeme tiež získavať určité údaje ako sú ID účtov a prezývky zo služieb sociálnych sietí tretích strán (napr. keď používate svoj účet na sociálnej sieti na prihlásenie do služby Xiaomi);

• informácie o vás, ktoré nám poskytli iní používatelia (napr. vaša doručovacia adresa, ktorú nám iní používatelia môžu poskytnúť pri nákupe produktov pre vás prostredníctvom použitia služieb mi.com).

1.1.4 Neidentifikovateľné údaje

Môžeme tiež zhromažďovať iné druhy údajov, ktoré nie sú priamo alebo nepriamo spojené s daným jednotlivcom a ktoré nemôžu byť definované ako osobné údaje v súlade s platnými miestnymi zákonmi. Takéto údaje môžu zahŕňať štatistické údaje generované pri používaní konkrétnej služby (napr. neidentifikovateľné údaje súvisiace so zariadením, udalosťami denného používania, udalosťami prístupu na stránku, udalosťami času prístupu na stránku, udalosťami údržby); údaje monitorovania siete (napr. čas vyžiadania, počet požiadaviek alebo nesprávnych požiadaviek atď.); udalosti nefunkčnosti aplikácie. Cieľom takéhoto zhromažďovania údajov je zlepšiť služby, ktoré vám poskytujeme. Typ a množstvo zhromaždených informácií závisí od spôsobu akým používate naše produkty a/alebo služby.

Zhromažďujeme údaje ako sú jedinečné identifikátory zariadení, modely zariadení, čísla verzií systémov a údaje o vašej aktivite na našich webstránkach alebo mobilných aplikáciách. Tieto údaje zhromažďujeme, aby sme vám poskytli viac užitočných informácií a zistili, ktoré časti našich webových stránok, produkty a služby vás najviac zaujímajú. Takto zhromažďované údaje nie sú osobnými údajmi, pretože ich nemožno použiť na vašu identifikáciu. Ak však dôjde k spojeniu neosobných údajov s osobnými údajmi, s týmito údajmi budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

1.2 Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Účelom zhromažďovania osobných údajov je poskytnúť vám produkty a/alebo služby a zároveň zabezpečiť, aby sme dodržiavali platné zákony, nariadenia a iné regulačné požiadavky. To zahŕňa:

• Poskytovanie, spracovanie, udržiavanie, zlepšovanie a vývoj našich produktov a/alebo služieb pre vás, ako je dodanie, aktivácia, overovanie, popredajný servis, služby zákazníkom a reklama.

• Implementácia a udržiavanie bezpečnostných záruk na účely predchádzania stratám a podvodom, ako je napríklad pomoc pri identifikácii používateľov, overovanie identity používateľa. Vaše údaje používane na účely boja proti podvodom, len ak sú splnené tieto dve podmienky: je to nevyhnutné; a údaje použité na hodnotenie sú v súlade s legitímnymi záujmami spoločnosti Xiaomi na ochranu jej používateľov a služieb.

• Zaobchádzanie s vaším zariadením, službami, riešenie vašich otázok alebo požiadaviek, ako je napríklad odpovedanie na otázky zákazníkov, zasielanie systémových a aplikačných oznámení, správa vašich aktivít ako sú stávky.

• Vykonávanie relevantných propagačných aktivít ako je poskytovanie marketingových a propagačných materiálov a aktualizácií. Ak si viac neželáte dostávať určité druhy propagačných materiálov, môžete sa rozhodnúť pre ich deaktiváciu metódou uvedenou v správe (napríklad odkaz na zrušenie odberu uvedený v spodnej časti správy), pokiaľ nie je v príslušných zákonoch uvedené inak. Pozrite si prosím aj časť “Vaše práva” ktorú nájdete nižšie.

• Poskytovanie personalizovaných služieb a obsahu. Na základe informácií ako napríklad história nákupu, história prehliadania webových stránok a geografická poloha, ktoré vygenerujete pri používaní našich produktov a služieb vám môžeme odporučiť personalizované produkty, služby a aktivity, vrátane reklamy. Máte právo kedykoľvek zrušiť prijímanie personalizovaných reklám a namietať proti profilovaniu, vrátane toho, ktoré sa vykonáva na účely priameho marketingu. Ak tak chcete urobiť, stačí ho kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach telefónu (Nastavenia - Ďalšie nastavenia – Nastavenia súkromia – Reklamné služby) alebo nás kontaktovať na privacy@xiaomi.com. Pozrite si prosím aj časť “Vaše práva” ktorú nájdete nižšie.

• Umožňuje vám uverejňovať komentáre na verejných fórach.

• Interné účely ako sú napríklad analýza údajov, výskum a vývoj štatistických údajov súvisiacich s používaním našich produktov alebo služieb s cieľom zlepšiť naše produkty alebo služby. Po de-identifikačnom spracovaní sa napríklad vykonáva strojové učenie alebo tréning modelového algoritmu.

• Optimalizácia výkonu vášho zariadenia, ako je analýza využitia pamäte alebo využitia procesora vašej aplikácie.

• Ukladanie a uchovávanie údajov, ktoré sa vás týkajú pre naše obchodné operácie (ako sú podnikové štatistiky) alebo pre plnenie našich právnych záväzkov.

• Poskytovanie lokálnych služieb, ktoré si nevyžadujú komunikáciu s našimi servermi, ako napríklad používanie služby Poznámky na vašom zariadení.

• Iné účely s vašim súhlasom.

Nižšie uvádzame ďalšie príklady toho, ako používame vaše údaje (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje):

• Aktivovanie a registrovanie zakúpeného výrobku alebo služby spoločnosti Xiaomi.

• Vytvorenie a údržba vášho Mi konta. Osobné údaje získané pri vytváraní Mi konta na našich webových stránkach alebo prostredníctvom našich mobilných zariadení sa používajú na vytvorenie osobného Mi konta a profilovej stránky pre vás.

• Spracovanie objednávky. Údaje súvisiace s objednávkami elektronického obchodu sa používajú na spracovanie objednávky a súvisiacich popredajných služieb zákazníkom vrátane zákazníckej podpory a opätovného doručenia. Okrem toho bude číslo objednávky použité na krížovú kontrolu objednávky s dodávateľom ako aj na evidenciu doručenia zásielky. Údaje o adresátovi, vrátane mena, adresy, telefónneho čísla, poštového smerovacieho čísla budú použité na účely doručenia. Vaša e-mailová adresa sa používa na to, aby sme vám mohli odosielať informácie o sledovaní zásielky. Zoznam nakúpených položiek slúži na vytlačenie faktúry a umožňuje zákazníkovi skontrolovať obsah zásielky.

• Účasť vo Fóre MIUI. Osobné údaje vzťahujúce sa na MIUI Fórum alebo iné internetové platformy Xiaomi môžu byť použité na zobrazenie profilovej stránky, interakciu s inými používateľmi a účasť vo fóre.

• Poskytovanie služieb Xiaomi Cloudu a iných služieb MIUI. Nasledujúce údaje: (údaje vzťahujúce sa na zariadenie alebo SIM kartu vrátane čísla GAID, čísla IMEI, čísla IMSI, telefónneho čísla, ID zariadenia, operačného systému zariadenia, adresy MAC, typu zariadenia, systému a údaje o výkonnosti a údaje o polohe vrátane kódu krajiny, kódu mobilnej siete, kódu lokálnej oblasti a identity bunky) sa používajú na aktiváciu služieb MIUI, napr. Xiaomi Cloudu, synchronizáciu histórie hovorov, synchronizáciu SMS, služby Vyhľadania zariadenia, za účelom overenia užívateľa a aktivácie služby.

• Diagnostikovanie zlyhaní aktivácie. Údaje týkajúce sa polohy sa používajú na prístup k zlyhaniu aktivácie SIM karty SIM (napr. brána služby krátkych správ (SMS) a zlyhania siete), aby sme identifikovali prevádzkovateľa siete a aby sme ho informovali o tejto poruche.

• Poskytovanie iných služieb MIUI. Údaje zhromaždené službami MIUI sa používajú na vykonávanie funkcií príslušnej služby, pričom poskytujú optimalizáciu služieb, napr. sťahovanie, aktualizovanie, registrácia, vykonávanie alebo optimalizácia aktivít, ktoré súvisia so službami MIUI. Napríklad osobné údaje zhromaždené prostredníctvom Obchodu s témami môžu byť napríklad použité na poskytnutie služieb prispôsobených odporúčaní tém na základe vašej histórie sťahovania a prehliadania.

• Vyhľadanie zariadenia. Ak dôjde k strate alebo krádeži vášho telefónu, funkcia Xiaomi Vyhľadať zariadenie vám môže pomôcť nájsť a zabezpečiť váš telefón. Svoj telefón môžete nájsť na mape pomocou informácií o polohe, ktoré poskytne váš telefón, prípadne môžete vymazať celé jeho úložisko alebo ho uzamknúť. Keď váš telefón aktívne hľadáte, vaše mobilné zariadenie zachytí údaje o polohe; v niektorých situáciách sa tieto údaje získavajú z bunkových veží alebo prístupových bodov Wi-Fi. Túto funkciu môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach telefónu (Nastavenia - Mi Konto - Xiaomi Cloud - Vyhľadať zariadenie).

• Zaznamenávanie informácií o polohe a fotkách. Počas fotografovania môžete zaznamenávať informácie o polohe. Tieto informácie sa zobrazia vo vašich priečinkoch s fotografiami a umiestnenie sa uloží do časti vlastnosti fotografie. Ak si neprajete počas fotenia zaznamenávať polohu, môžete túto funkciu kedykoľvek vypnúť v nastaveniach fotoaparátu zariadenia.

• Poskytovanie funkcií posielania správ (e.g. Mi Talk, Mi Správy). Ak si stiahnete a použijete funkciu Mi Talk, údaje zozbierané funkciou Mi Talk sa môžu použiť na aktiváciu tejto služby a identifikáciu užívateľa a príjemcu správy. Naviac história konverzácií sa ukladá, aby bolo možné pohodlne znovu načítať minulé konverzácie potom, čo si používateľ opätovne nainštaloval aplikácie, prípadne na účely synchronizácie medzi zariadeniami. Informácie (telefónne čísla odosielateľa a príjemcu a identifikátory Mi Správy) môžu byť použité aplikáciou Mi Správy na aktiváciu služieb a povolenie fungovania služby vrátane smerovania správ.

• Poskytovanie služieb založených na polohe. Počas používania služieb MIUI môžeme údaje o polohe používať aj my alebo poskytovatelia služieb tretích strán a obchodní partneri (ďalšie informácie nájdete v časti “Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje” nižšie) na zobrazenie správnej verzie služby a poskytnutie presných informácií o tomto umiestnení s cieľom dosiahnuť čo možno najlepšiu užívateľskú skúsenosť, napr. informácie o počasí, prístup k lokalite (ako súčasť platformy Android). Služby určovania polohy môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach alebo vypnúť používanie služieb určovania polohy danej aplikácie.

• Zlepšenie užívateľských skúsenosti. Niektoré funkcie, ktoré je možné deaktivovať, ako napríklad Program užívateľských skúseností, umožňujú spoločnosti Xiaomi analyzovať údaje o tom, ako používatelia používajú mobilný telefón a služby MIUI s cieľom zlepšiť skúsenosti užívateľa, napríklad formou správ o zlyhaniach.

• Umožnenie používania Centra zabezpečenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité na funkcie zabezpečenia a údržby systému v Aplikácii zabezpečenia, ako sú Bezpečnostná kontrola, Šetrenie batérie, Zoznam blokovaných, Čistenie atď. Niektoré z týchto funkcií sú prevádzkované poskytovateľmi služieb a/alebo obchodnými partnermi tretích strán (viac informácií nájdete v časti “Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje” nižšie). Údaje (ktoré nie sú osobnými údajmi, ako napríklad zoznamy definícií vírusov) sa používajú pre funkcie Bezpečnostnej kontroly.

• Poskytovanie služby push. ID Mi konta a IMEI budú tiež používané aj na poskytovanie služby push spoločnosti Xiaomi na vyhodnotenie výkonnosti propagácii a odosielanie upozornení z MIUI týkajúcich sa aktualizácií softvéru alebo oznámení o nových produktoch vrátane informácií o predajoch a propagáciách. Okrem toho, môže služba Xiaomi push pod poverením vybraných tretích strán (ktoré budú tiež prevádzkovateľmi vašich osobných údajov – viac informácii nájdete v časti “Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje” nižšie), hodnotiť výkonnosť reklamy alebo posielať upozornenia pomocou identifikačného čísla vášho Mi Konta a čísla IMEI z MIUI. Vaše osobné údaje môžeme použiť na posielanie push hlásení (či už zasielaním správ v rámci našich služieb, e-mailom alebo inými prostriedkami), ktoré ponúkajú alebo propagujú naše produkty a služby a/alebo produkty a služby vybraných tretích strán. Prijímanie marketingových správ od nás a tretích strán môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zmeny nastavení v časti Nastavenia zariadenia alebo spravovaním svojich preferencií prostredníctvom aplikácie/webovej stránky tretej strany pomocou služby Xiaomi push. Pozrite si prosím aj časť “Vaše práva” nižšie.

• Overovanie identity užívateľa. Xiaomi používa hodnotu ECV aby si overila identitu užívateľa a zabránila prihláseniu neoprávnených osôb.

• Zhromažďovanie spätnej väzby používateľov. Spätná väzba, ktorú sa nám rozhodnete poskytnúť, predstavuje hodnotnú pomoc pre spoločnosť Xiaomi pri zlepšovaní našich služieb. V snahe reagovať na spätnú väzbu, ktorú ste sa nám rozhodli poskytnúť, môže spoločnosť Xiaomi s vami komunikovať s použitím osobných údajov, ktoré ste poskytli a viesť záznamy o tejto komunikácii s cieľom riešenia problémov a zlepšovania svojich služieb.

• Odosielanie oznámení. Príležitostne môžeme použiť vaše osobné údaje na odosielanie dôležitých oznámení, ako sú oznámenia týkajúce sa nákupov alebo zmien našich zmluvných podmienok, termínov a pravidiel. Keďže sú tieto informácie dôležité pre vašu interakciu so spoločnosťou Xiaomi, neodporúča sa, aby ste prijímanie týchto informácií odmietli.

• Vykonávanie propagačných činností. Ak sa zapojíte do žrebovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie prostredníctvom sociálnych platform spoločnosti Xiaomi, môžeme použiť poskytnuté osobné údaje na zasielanie pozvánok na tieto udalosti.

• Vykonávanie analýzy vášho zariadenia s cieľom poskytnúť lepšiu užívateľskú skúsenosť. Spoločnosť Xiaomi bude vykonávať analýzu hardvéru alebo softvéru, aby sa tak ďalej zlepšila vaša skúsenosť s používaním vášho zariadenia.

Tieto údaje môžeme kombinovať s inými údajmi (vrátane údajov o rôznych službách alebo zariadeniach, ako sú počítače, mobilné telefóny, inteligentné televízory a ďalšie pripojené zariadenia), aby sme vám mohli lepšie poskytovať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu. Môžeme napríklad použiť údaje vášho Mi konta vo všetkých službách, ktoré používate a ktoré Mi konto vyžadujú. Okrem toho, aby sme vám poskytli lepšie uživatelské skúsenosti a zlepšili naše služby a zároveň dodržiavali príslušné zákony a predpisy alebo s vaším súhlasom, môžeme od vás získavať údaje z rôznych produktov, služieb alebo zariadení, ktoré s vami súvisia, aby sme zlepšovali našu značku, poskytovali vám odporúčania, prispôsobený obsah a prispôsobené funkcie. A to napríklad prostredníctvom histórie vyhľadávania v prehliadači, aby sme vám mohli odporučiť produkty alebo služby Mi.com., ktoré by vás mohli zaujímať. A podľa vyššie uvedených dôvodov týkajúcich sa kombinácie a požiadaviek platných zákonov vám pre takúto kombináciu poskytneme špecifické kontrolné mechanizmy. Máte právo na zrušenie prijímania priameho marketingu a automatizovaného rozhodovania atď., ktoré od nás prijímate. Ak si želáte uplatniť tieto práva, stačí poslať email na privacy@xiaomi.com alebo sa odvolať na kontrolné mechanizmy opísané v samostatných Zásadách ochrany osobných údajov pre daný produkt. Pozrite si prosím aj časť “Vaše práva” nižšie.

2 Súbory cookie a iné technológie

Technológie ako súbory cookie, tagy a skripty používa spoločnosť Xiaomi a naši poskytovatelia služieb a obchodní partneri tretích strán (viac informácií nájdete v časti “Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje” nižšie). Tieto technológie sa používajú pri analyzovaní trendov, správe webových stránok, sledovaní pohybu používateľov po webových stránkach a získavanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku. Môžeme dostávať prehľady založené na používaní týchto technológií od týchto spoločnosti na individuálnej a tiež agregovanej báze. Tieto technológie nám pomáhajú lepšie porozumieť správaniu užívateľov, informujú nás o tom, ktoré časti našich webových stránok ľudia navštívili a tiež uľahčujú a merajú efektívnosť reklám a webových vyhľadávaní. S údajmi zozbieranými súbormi cookie a inými technológiami zaobchádzame ako s neosobnými údajmi, okrem prípadov, keď sa adresy IP (Internetový protokol) alebo podobné identifikátory podľa miestnych zákonov považujú za osobné údaje.

• Súbory denníkov: Rovnako ako väčšina webových stránok zhromažďujeme určité údaje a ukladáme ich do súborov denníkov. Tieto informácie môžu zahŕňať adresu internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odporúčacie stránky a stránky, na ktoré používateľ odchádza, operačný systém, čas a dátum a/alebo údaje o klikaniach. Tieto automaticky zhromaždené údaje neprepájame s ostatnými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme.

• Reklama: S našimi tretími poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi (viac informácií nájdete v časti “Ako zdieľame, prenášame a verejne zverejňujeme vaše osobné údaje” nižšie) spolupracujeme buď na zobrazenie reklamy na našej webovej stránke alebo na správu našej reklamy na iných stránkach. Naši poskytovatelia služieb a obchodní partneri tretích strán môžu používať technológie ako sú súbory cookie na zhromažďovanie informácií o vašich aktivitách na tejto webovej stránke a ostatných webových stránkach so zámerom poskytnúť vám inzerciu založenú na vašich aktivitách prehliadania a záujmoch. Pred spustením tejto reklamnej služby od vás dostaneme váš predchádzajúci výslovný súhlas, ktorý bude zahŕňať jasné schválenie akcie. Ak si neprajete, aby sa tieto údaje používali na účely zobrazovania reklám založených na vašich záujmoch, môžete túto funkciu deaktivovať kliknutím sem http://preferences-mgr.truste.com.

• Analýza mobilných údajov: V rámci niektorých našich mobilných aplikácií používame mobilný analytický softvér, ktorý nám umožňuje lepšie porozumieť funkčnosti nášho mobilného softvéru vo vašom telefóne. Tento softvér môže zaznamenávať rôzne informácie, ako napríklad, ako často používate aplikáciu, udalosti, ku ktorým dochádza v aplikáciách, agregované používanie, údaje o výkonnosti a v ktorých častiach aplikácie dochádza k zlyhaniam. Informácie, ktoré ukladáme v rámci analytického softvéru, neprepájame so žiadnymi osobnými informáciami, ktoré odošlete v rámci mobilnej aplikácie.

• Miestne úložisko – HTML5/Flash: Používame objekty miestneho úložiska (LSO), ako sú napríklad HTML5 alebo Flash, na ukladanie obsahu a predvolieb. Tretie strany, s ktorými spolupracujeme na poskytovaní určitých funkcií na našich stránkach alebo na zobrazovaní inzercie založenej na vašej aktivite pri prehliadaní webu, tiež používajú súbory cookie HTML5 alebo Flash na zhromažďovanie a ukladanie informácií. Rôzne prehliadače môžu poskytovať svoje vlastné nástroje na správu a odstránenie objektov HTML5 LSO. Ak chcete spravovať súbory cookie vo formáte Flash, kliknite prosím sem: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje

3.1 Zdieľanie

Tretím stranám nepredávame žiadne osobné údaje. Vaše osobné údaje môžeme niekedy zdieľať s tretími stranami (ako je opísané nižšie) v snahe poskytovať alebo vylepšovať naše produkty alebo služby vrátane ponúkania produktov alebo služieb na základe vašich požiadaviek. Ak si už viac neželáte zdieľať s nami tieto údaje, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Zdieľanie, ktoré si aktívne vyberáte alebo požadujete

S vašim výslovným súhlasom alebo na základe vašej žiadosti budeme vaše osobné údaje zdieľať s konkrétnymi vami určenými tretími stranami v rozsahu vášho súhlasu/žiadosti. Napríklad keď používate Mi konto na prihlásenie na webovú stránku tretej strany alebo aplikáciu.

3.1.2 Zdieľanie informácií s našou skupinou

V snahe úspešne vykonávať obchodné operácie a poskytovať vám všetky funkcie našich produktov alebo služieb, môžeme z času na čas zdieľať vaše osobné údaje s inými sesterskými spoločnosťami spoločnosti Xiaomi.

3.1.3 Zdieľanie so spoločnosťami ekosystému našej skupiny

Spoločnosť Xiaomi spolupracuje so skupinou spoločností, ktoré spoluvytvárajú Mi Ekosystém. Spoločnosti ekosystému Mi Ekosystém sú nezávislé entity, financované a rozvíjané spoločnosťou Xiaomi. Tieto spoločnosti pritom pozostávajú z odborníkov vo svojich odvetviach. Spoločnosť Xiaomi môže zverejniť vaše osobné údaje spoločnostiam v Mi Ekosystéme so zámerom poskytnúť vám vzrušujúce produkty a služby (hardvér aj softvér) od spoločností z Mi Ekosystému. Niektoré z týchto produktov alebo služieb budú naďalej pod značkou Xiaomi, zatiaľ čo ostatné môžu používať vlastnú značku. Spoločnosti Mi Ekosystému môžu príležitostne tiež zdieľať údaje so spoločnosťou Xiaomi v súvislosti s produktami a službami v rámci značky Xiaomi a iných značiek vo vlastníctve Xiaomi na poskytovanie hardvérových a softvérových služieb a na vytváranie lepších funkcií a zlepšovanie užívateľských skúseností. Spoločnosť Xiaomi prijme vhodné organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov vrátane, ale nie výlučne, šifrovania vašich osobných údajov.

3.1.4 Zdieľanie s poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi tretích strán

Aby sme vám mohli poskytnúť produkty a služby opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môžeme v prípade potreby zdieľať vaše osobné údaje s našimi poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi tretích strán.

Patria sem naši poskytovatelia doručovacích služieb, dátové centrá, zariadenia na ukladanie údajov, poskytovatelia služieb zákazníkom, poskytovatelia reklamných a marketingových služieb a iní obchodní partneri. Tieto tretie strany môžu spracúvať vaše osobné údaje v mene spoločnosti Xiaomi alebo na jeden alebo viacero účelov týchto Zásad ochrany osobných údajov. Garantujeme, že zdieľanie osobných údajov, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb sa realizuje výlučne na legitímne, právne, nevyhnutné, špecifické a explicitné účely. Spoločnosť Xiaomi bude venovať náležitú starostlivosť a uzavrie zmluvy tak, aby zabezpečila, že poskytovatelia služieb tretích strán dodržiavajú platné zákony o ochrane osobných údajov vašej jurisdikcie. Môžu existovať prípady, kedy majú poskytovatelia tretích strán svojich subdodávateľov.

Na poskytovanie merania výkonnosti, analýzy a ďalších obchodných služieb môžeme tiež zdieľať údaje (neosobné údaje) s tretími stranami (napríklad inzerentmi na našich webových stránkach) v súhrnnej forme. Informácie, ktoré máme, používame na pomoc inzerentom a iným obchodným partnerom pri hodnotení efektívnosti a pokrytia ich reklamy a služieb a pochopenie typov ľudí, ktorí využívajú ich služby a spôsob akým ľudia zaobchádzajú so ich webovými stránkami, aplikáciami a službami. Môžeme s nimi taktiež zdieľať všeobecné trendy používania našich služieb ako je napríklad počet zákazníkov v určitej skupine ľudí, ktorí nakupujú určité produkty alebo realizujú určité transakcie.

3.1.5 Ostatné

V súlade s právnymi požiadavkami, právnymi postupmi, súdnymi spormi a/alebo požiadavkami verejných orgánov a vládnych agentúr, môže spoločnosť Xiaomi zverejniť vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje môžeme tiež zverejniť vtedy ak je ich zverejnenie potrebné alebo vhodné pre národnú bezpečnosť, presadzovanie práva alebo iné záležitosti verejného významu.

V snahe presadzovať naše podmienky alebo chrániť naše podnikanie, práva, aktíva alebo produkty alebo chrániť užívateľov alebo ak je zverejnenie odôvodnene potrebné na nasledujúce účely (odhalenie, zabránenie a riešenie podvodu, neoprávnené používanie produktu, porušenie našich podmienok alebo zásad alebo iné škodlivé alebo nezákonné činnosti), môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje. (Môžu existovať prípady kedy môže spoločnosť Xiaomi zhromažďovať, používať alebo zverejňovať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, ak je to jednoznačne povolené v rámci miestnych zákonov o ochrane osobných údajov, a to iba do príslušného rozsahu). Toto môže zahŕňať poskytovanie vašich osobných údajov verejným alebo vládnym agentúram; komunikáciu s partnermi tretích strán o spoľahlivosti vášho konta s cieľom zabrániť podvodom, porušovaniu pravidiel a inému škodlivému správaniu.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje zdieľať s:

• našimi účtovníkmi, audítormi, právnikmi alebo podobnými poradcami a to vtedy keď ich požiadame o odborné poradenstvo; a

• investormi a inými relevantnými tretími stranami a to v prípade skutočného alebo potenciálneho predaja alebo inej podnikovej transakcie, ktorá súvisí so subjektom v skupine Xiaomi Group; a

• akýmikoľvek inými tretími stranami, ak ste ich na to splnomocnili v súvislosti s konkrétnym zverejnením vašich osobných údajov.

3.2 Prenos

Spoločnosť Xiaomi neprenesie vaše osobné údaje žiadnemu subjektu okrem nasledujúcich prípadov:

• Ak sme na to nezískali váš výslovný súhlas;

• Ak bude spoločnosť Xiaomi zapojená do zlúčenia, akvizície alebo predaja celého svojho majetku alebo jeho časti, budeme vás informovať o všetkých zmenách vo vlastníctve, používaní a výbere vašich osobných údajov, ktoré vám patria prostredníctvom e-mailu a/alebo uverejnením výrazného oznámenia na našich webových stránkach.

3.3 Zverejnenie

Okrem zverejnenia čísla mobilného telefónu víťaza alebo identifikátora Mi konta alebo užívateľského mena pri zverejnení zoznamu víťazov v neidentifikovateľnej forme, zverejní spoločnosť Xiaomi vaše osobné údaje iba za nasledujúcich okolností:

• Ak sme na to získali váš výslovný súhlas;

• Zverejnenie na základe zákona alebo odôvodnených dôvodov: vrátane zákonov a nariadení, právnych postupov, súdnych sporov alebo na žiadosť príslušných vládnych oddelení.

4 Ako ukladáme a chránime vaše osobné údaje

4.1 Bezpečnostné záruky spoločnosti Xiaomi

Našim záväzkom je udržiavať vaše osobné údaje v bezpečí. V snahe zabrániť neoprávnenému prístupu, zverejneniu alebo iným rizikám sme stanovili všetky právne potrebné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme vo vašom mobilnom zariadení a na webových stránkach Xiaomi. Zabezpečíme, aby sme vaše osobné údaje chránili v súlade s platnými právnymi predpismi. Keď napríklad pristupujete do svojho Mi konta, môžete sa rozhodnúť použiť náš dvojstupňový overovací program pre zaistenie vyššej miery zabezpečenia. Keď odosielate alebo prijímate údaje zo zariadenia Xiaomi na naše servery, ubezpečíme sa, že sú šifrované pomocou protokolu Secure Sockets Layer (SSL) a ostatných algoritmov.

Všetky vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch a sú chránené v kontrolovaných zariadeniach. Vaše údaje klasifikujeme na základe dôležitosti a citlivosti a zabezpečujeme, aby mali vaše osobné informácie požadovanú úroveň zabezpečenia. Disponujeme špeciálnymi kontrolami prístupu pre ukladanie údajov na báze cloudu a pravidelne kontrolujeme postupy zhromažďovania, ukladania a spracovania osobných údajov, vrátane fyzických bezpečnostných opatrení, aby sme ich chránili pred neoprávneným prístupom a používaním.

U obchodných partnerov a poskytovateľov služieb tretích strán vykonávame náležitú starostlivosť, aby sme sa uistili, že sú schopní ochrániť vaše osobné údaje. Taktiež kontrolujeme, či tieto tretie strany dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy zavedením vhodných zmluvných obmedzení a či v prípade potreby vykonávajú audity a hodnotenia. Okrem toho naši zamestnanci a naši obchodní partneri a poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom podliehajú vynútiteľným zmluvným záväzkom mlčanlivosti.

Realizujeme školenia a testy na ochranu bezpečnosti a súkromia, aby sme zvýšili povedomie našich zamestnancov o dôležitosti ochrany osobných údajov. Na ochranu vašich osobných údajov podnikáme všetky uskutočniteľné a právne požadované kroky. Mali by ste však brať na vedomie, že používanie internetu nie je celkom bezpečné a že z tohto dôvodu nedokážeme garantovať bezpečnosť ani integritu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú prenesené od vás alebo k vám cez internet.

Porušovanie ochrany osobných údajov riešime v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a v prípade potreby oznamujeme porušenia príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov a dotknutým osobám.

4.2 Čo môžete robiť

Pre Xiaomi môžete nastaviť jedinečné heslo bez potreby zverejňovania prihlasovacieho hesla alebo údaju konta akejkoľvek osobe (pokiaľ na to nie je táto osoba oprávnená) v prípade úniku hesla z iných webových stránok, ktoré môžu poškodiť bezpečnosť vášho konta v službe Xiaomi. Vždy, keď je to možné, nezverejňujte prosím nikomu váš verifikačný kód, ktorý ste dostali (vrátane tých osôb, ktoré tvrdia, že sú z oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Xiaomi). Vždy, keď sa prihlásite ako používateľ Mi konta na webových stránkach Xiaomi, a to obzvlášť na inom než svojom vlastnom počítači či na verejných internetových termináloch, mali by ste sa na konci používania vždy odhlásiť.

Spoločnosť Xiaomi neponesie zodpovednosť za zlyhania zabezpečenia spôsobené prístupom tretej strany k vašim osobným údajom v dôsledku vášho nezachovania osobných informácií v súkromí. Bez ohľadu na vyššie uvedené nás musíte okamžite upozorniť v prípade, že dochádza k akémukoľvek neoprávnenému používaniu vášho konta iným používateľom internetu alebo k inému narušeniu zabezpečenia. Vaša pomoc nám pomôže chrániť vaše súkromie a vaše osobné informácie.

4.3 Pristupovanie k ostatným funkciám vo vašom zariadení

Naše aplikácie môžu pristupovať k určitým funkciám vo vašom zariadení, ako je napríklad povolenie odosielať e-maily kontaktom, používať úložisko SMS alebo zisťovať stav siete Wi-Fi, atď. Tieto informácie sa používajú na to, aby umožňovali aplikáciám fungovať vo vašom zariadení a umožňujú vám s aplikáciami vykonávať interakcie. Svoje povolenia môžete kedykoľvek zrušiť tak, že ich vypnete vo vašom zariadení alebo nás môžete kontaktovať na emailovej adrese privacy@xiaomi.com.

4.4 Pravidlá uchovania

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú na účely zhromažďovania údajov popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo v akýchkoľvek osobitných Zásadách ochrany osobných údajov pre konkrétny produkt alebo službu alebo podľa požiadaviek platných zákonov. Podrobné lehoty uchovávania sú špecifikované na stránke konkrétnej služby alebo produktu. Po splnení účelu zhromažďovania alebo po potvrdení vašej žiadosti o vymazanie alebo po ukončení prevádzky príslušného produktu alebo služby prestaneme uchovávať a vymazávať alebo anonymizovať vaše osobné údaje. Výnimkou sú osobné údaje, ktoré spracovávame na účely verejného záujmu, vedeckého, historického výskumu alebo na štatistické účely. Spoločnosť Xiaomi bude naďalej uchovávať tento druh údajov dlhšie ako je štandardné obdobie uchovávania údajov, ak je to povolené na základe platných zákonov alebo vašej žiadosti, a to aj keď ďalšie spracovanie údajov nesúvisí s pôvodným účelom zhromažďovania daných údajov.

5 Vaše práva

Kontrola nad vašimi osobnými údajmi

5.1 Nastavenia kontroly

Spoločnosť Xiaomi rozumie, že obavy o súkromie sú u rôznych ľudí odlišné. Preto poskytujeme príklady spôsobov, akými spoločnosť Xiaomi sprístupňuje možnosti obmedzenia zhromažďovania, používania, zverejňovania alebo spracovania vašich osobných údajov a ovládania vašich nastavení súkromia:

• Zapnutie/vypnutie funkcie Programu užívateľských skúseností a funkcie Prístupu k polohe;

• Prihlásiť alebo odhlásiť sa do/z Mi konta;

• Prepínač zapnúť/vypnúť pre synchr. so službou Xiaomi Cloud; a

• Vymažte akékoľvek údaje uložené v službe Xiaomi Cloud cez i.mi.com;

• Zapnutie/vypnutie ďalších služieb a funkcií, ktoré sa zaoberajú citlivými alebo osobnými údajmi. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa stavu zabezpečenia vášho zariadenia získate tiež v Aplikácii zabezpečenia MIUI.

Ak ste v minulosti súhlasili s tým, že budeme používať vaše osobné údaje na účely uvedené vyššie, môžete si to kedykoľvek rozmyslieť. V takom prípade nám napíšte alebo odošlite e-mail na emailovú adresu privacy@xiaomi.com.

5.2 Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

V závislosti od platných zákonov a predpisov máte právo na prístup, opravu a vymazanie akýchkoľvek iných osobných údajov, ktoré o vás máme (ďalej len žiadosť).

K vašim údajom týkajúcich sa osobných údajov môžete pristupovať a aktualizovať ich vo vašom Mi konte na adrese http://account.mi.com alebo prihlásením do svojho konta v zariadení. Ohľadom ďalších informácií nám môžete napísať alebo nás kontaktovať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Email: privacy@xiaomi.com.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vyžadujú, aby vaša žiadosť spĺňala platné zákony a predpisy a nasledujúce podmienky:

(1) Prostredníctvom výhradného prístupu spoločnosti Xiaomi k žiadosti a ochrany vašej bezpečnosti informácií by mala byť vaša žiadosť v písomnej forme (pokiaľ miestny zákon výslovne neuznáva žiadosť podanú ústne);

(2) Vo vašej žiadosti uveďte požadované údaje, ktoré umožnia spoločnosti Xiaomi overiť vašu totožnosť a uistiť sa, že žiadateľ je subjektom alebo osobou oprávnenou na vyžiadanie daných informácií.

Keď získame dostatok informácií na potvrdenie spracovania vašej žiadosti o prístup k osobným údajom, pristúpime k odpovedi na vašu žiadosť v časovom rámci stanovenom v príslušných zákonoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Podrobne:

• Máte právo na poskytnutie jasných, transparentných a ľahko pochopiteľných informácií o tom, ako využívame vaše osobné údaje a poznať vaše práva. Preto vám poskytujeme informácie uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

• Na základe požiadaviek platných právnych predpisov vám bude na základe vašej žiadosti bezplatne poskytnutá kópia vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame. V prípade ďalších žiadostí o príslušné informácie môžeme účtovať primeraný poplatok založený na skutočných administratívnych nákladoch podľa platných zákonov.

• Ak sú akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie na základe účelu použitia.

• Na základe požiadaviek platných zákonov máte právo požadovať vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov tam, kde neexistuje žiadny presvedčivý dôvod, aby sme ich naďalej používali. Budeme brať do úvahy dôvody týkajúce sa vašej žiadosti o vymazanie a prijmeme primerané kroky, vrátane technických opatrení. Ak je toto vaše právo potvrdené, vaše osobné údaje nebudeme môcť okamžite odstrániť zo záložného systému z dôvodu platných právnych a bezpečnostných technológií. V takomto prípade vaše osobné údaje bezpečne uložíme a vylúčime ich z akéhokoľvek ďalšieho spracovania, až kým nebude možné ich zálohovanie vymazať alebo anonymizovať.

• Máte právo vzniesť námietky proti určitým typom spracovania vašich osobných údajov vrátane ich spracovania na priamy marketing (vrátane použitia profilovania) a za určitých okolností, pri ktorých je právny základ na ich spracovanie (vrátane profilovania) naším legitímnym záujmom.

Najmä podľa zákonov niektorých jurisdikcií:

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Zvážime dôvody týkajúce sa vašej žiadosti o obmedzenie. Ak sa dôvody vzťahujú na GDPR, spracujeme vaše osobné údaje len za príslušných okolností v GDPR a informujeme vás pred zrušením obmedzenia spracovania.

• Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré vytvára právne účinky vo vzťahu k vám alebo sa vás podobne významne dotýka.

Máte právo požiadať o svoje osobné údaje v štruktúrovanom bežne používanom formáte a prenášať údaje inému správcovi dát.

Máme právo odmietnuť spracovať žiadosti, ktoré nie sú zmysluplné/zrozumiteľné, žiadosti, ktoré porušujú právo ostatných na súkromie, mimoriadne nereálne požiadavky, požiadavky, ktoré si vyžadujú neprimeranú technickú prácu a požiadavky, ktoré sa nevyžadujú podľa miestnych právnych predpisov, informácie, ktoré boli zverejnené, informácie poskytované len za podmienok mlčanlivosti. Žiadosť môže byť zamietnutá aj vtedy ak sa domnievame, že niektoré aspekty žiadosti o vymazanie alebo prístup k informáciám môžu mať za následok našu neschopnosť legálne využívať osobné údaje na vyššie uvedené účely boja proti podvodom a bezpečnosti.

5.3 Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli na konkrétny účel vrátane zhromažďovania, používania a/alebo zverejňovania vašich osobných údajov, ktoré máme v držbe alebo pod kontrolou môžete odvolať podaním žiadosti. Na základe konkrétnej služby, ktorú používate, môžete navštíviť centrum pre správu Mi konta na adrese https://account.xiaomi.com/pass/del alebo poslať email na privacy@xiaomi.com. Vašu žiadosť spracujeme v opodstatnenom čase, odkedy bola vykonaná, a následne nebudeme zhromažďovať, používať a/ani zverejňovať vaše osobné údaje v súlade s vašou žiadosťou.

V závislosti od rozsahu odvolania vášho súhlasu vás upozorňujeme, že už viac nebudete môcť využívať výhody produktov a služieb spoločnosti Xiaomi. Odvolanie vášho súhlasu alebo autorizácie neovplyvní platnosť nášho spracovávania údajov vykonávaného na základe súhlasu až do momentu odstúpenia od zmluvy.

5.4 Zrušenie služby alebo konta

Ak si želáte zrušiť konkrétny produkt alebo službu, môžete poslať email na privacy@xiaomi.com ohľadom služby zrušenia.

Ak si želáte zrušiť Mi konto, upozorňujeme vás, že zrušenie tohto konta bude mať za následok nemožnosť používania celého radu produktov a služieb spoločnosti Xiaomi. Zrušeniu sa dá za určitých okolností zabrániť alebo ho oneskoriť. Napríklad, ak na vašom konte stále existuje dlh, ako napríklad nezaplatená členská služba Mi Hudba, zakúpená téma v obchode tém, alebo nezaplatený úver v Mi Financie atď., s vašou žiadosťou vám nemôžeme okamžite pomôcť.

Ak sa prihlasujete do Xiaomi prostredníctvom konta tretej strany musíte požiadať o zrušenie konta od tretej strany.

6 Ako sa vaše osobné údaje prenášajú globálne

Spoločnosť Xiaomi spracúva a zálohuje osobné údaje prostredníctvom globálnej operačnej a kontrolnej infraštruktúry. V súčasnosti má spoločnosť Xiaomi dátové centrá v Pekingu, Spojených štátoch, Nemecku, Rusku a Singapure. Na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžu byť vaše osobné údaje prenášané do dátových centier v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdávať poskytovateľom služieb a obchodným partnerom tretích strán a preto môžu byť vaše osobné údaje zasielané aj do iných krajín a regiónov. Jurisdikcia, v ktorej sa tieto zariadenia vo svete nachádzajú, môže alebo nemusí chrániť osobné údaje podľa rovnakých noriem ako je tomu vo vašej jurisdikcii. Keďže existujú rôzne zákony o ochrane osobných údajov existujú aj rôzne riziká a preto môžeme vaše osobné údaje prenášať a ukladať do zariadení v zámorí. To však nemení náš záväzok dodržiavať tieto Zásady ochrany osobných údajov a chrániť vaše osobné údaje.

Konkrétne,

• Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a generujeme pri operáciách v rámci územia pevninskej Číny uchovávame v dátových centrách nachádzajúcich sa v pevninskej Číne s výnimkou cezhraničných prenosov, ktoré povoľujú platné právne predpisy.

• Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a generujeme v našich prevádzkach v Rusku, spracúvame a uchovávame v dátových centrách nachádzajúcich sa v Rusku s výnimkou cezhraničných prenosov povolených ruskými právnymi predpismi.

• Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a generujeme v našich prevádzkach v Indii uchovávame v dátových centrách nachádzajúcich sa v Indii.

Ak potrebujeme preniesť vaše osobné údaje mimo územia platnosti vašej miestnej jurisdikcie, či už sesterským spoločnostiam alebo tretím stranám, budeme dodržiavať príslušné platné zákony. Implementáciou jednotných záruk zabezpečujeme, aby všetky takéto prenosy spĺňali požiadavky platných miestnych zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Viac informácií o zárukách, ktoré poskytujeme môžete získať na emailovej adrese privacy@xiaomi.com.

Ak používate naše produkty a služby v oblasti Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. bude pôsobiť ako kontrolór osobných údajov a spoločnosť Xiaomi Singapore Pte Ltd bude zodpovedná za spracovanie osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete v sekcii "Kontaktujte nás".

Ak spoločnosť Xiaomi zdieľa vaše osobné údaje, ktoré získala v oblasti EHP subjektu skupiny Xiaomi Group alebo tretiemu poskytovateľovi služieb mimo EHP, urobíme tak na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ alebo akýchkoľvek iných záruk stanovených v GDPR.

7 Ochrana maloletých osôb

Zodpovednosť dohliadať na používanie našich produktov alebo služieb dieťaťom považujeme za zodpovednosť jeho rodiča alebo opatrovníka. Dieťaťu na účely marketingu neponúkame služby a ani nepoužívame osobné údaje detí.

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca neplnoletej osoby a domnievate sa, že poskytla spoločnosti Xiaomi svoje osobné údaje, kontaktujte nás na emailovej adrese privacy@xiaomi.com aby ste sa uistili, že osobné údaje neplnoletej osoby sú okamžite odstránené a že neplnoletá osoba je odhlásená z ktorejkoľvek príslušnej Xiaomi služby.

8 Musím poskytnúť súhlas akýmkoľvek zmluvným podmienkam tretej strany?

Naše Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na produkty ani na služby, ktoré poskytuje tretia strana. V závislosti od produktu alebo služby Xiaomi, ktorú používate, môže daná služba či produkt obsahovať produkty tretích strán, služby zahŕňajúce hlasovú podporu, natáčanie videa, prehrávanie videa, služby týkajúce sa údržby systému a zabezpečenia, hry, štatistiky, interakcie so sociálnymi médiami, spracovanie platieb, navigáciu na mape, zdieľanie, push hlásenie, filtrovanie informácií, vstupné metódy, atď.. Niektoré z týchto údajov budú poskytnuté webovým stránkam tretích strán vo forme odkazov a niektoré z nich budú sprístupnené vo forme SDK, API, atď. Vaše údaje môžeme zhromažďovať aj pri používaní týchto produktov alebo služieb. Z tohto dôvodu vám dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov tretej strany rovnako ako ste si prečítali tie naše. Nenesieme zodpovednosť za to, ako tretie strany používajú vaše osobné údaje, ktoré od vás zhromaždia, a nedokážeme to kontrolovať. Naše Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na ostatné stránky prepojené z našich služieb.

Nižšie uvádzame príklady, kedy môžu byť pri používaní konkrétnych produktov uvedených vyššie použité podmienky a zásady ochrany osobných údajov tretích strán:

Ak na dokončenie a zaplatenie vašej objednávky použijete poskytovateľa služby odhlásenia tretej strany, osobné údaje, ktoré poskytnete pri odhlásení, sa spracúvajú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov tretej strany.

• Ak v aplikácii Zabezpečenia MIUI použijete funkciu Bezpečnostnej kontroly, bude uplatnená jedna z nasledujúcich možností v závislosti od vášho výberu služby:

• Zásady ochrany súkromia a osobných údajov spoločnosti Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Licenčná zmluva pre AVL SDK pre mobilné zariadenia: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Tencent: https://privacy.qq.com

• Ak v aplikácii Zabezpečenia MIUI použijete funkciu Čistenie, bude uplatnená jedna z nasledujúcich možností v závislosti od vášho výberu služby:

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Cheetah Mobile: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Tencent: https://privacy.qq.com

• Pri používaní reklamných služieb v niekoľkých konkrétnych aplikáciách v MIUI, bude v závislosti od vášho výberu služby uplatnená jedna z nasledujúcich možností:

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Keď používate Metódu vstupu od Google, uplatnia sa Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

9 Ako aktualizujeme tieto Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na základe zmien v podnikaní a technológiách pravidelne kontrolujeme a môžeme ich aktualizovať. Ak v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vykonáme podstatnú zmenu, budeme vás o nej informovať prostredníctvom vašich registračných kontaktných údajov ako je e-mail (odošleme vám informácie na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte) alebo ju zverejníme na webových stránkach spoločnosti Xiaomi alebo vás na ňu upozorníme prostredníctvom mobilných zariadení, aby ste sa mohli oboznámiť s informáciami ohľadom osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a o tom ako ich používame. Takéto zmeny Zásad ochrany osobných údajov sa uplatnia od dátumu účinnosti uvedeného v oznámení alebo na webovej stránke. Odporúčame vám túto webstránku pravidelne kontrolovať, aby ste mali najnovšie informácie o našich Zásadách ochrany osobných údajov. Ak budete pokračovať v používaní produktov a služieb na webových stránkach, v mobilných telefónoch a/alebo inom zariadení, budeme to považovať za prijatie aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov. Než od vás zhromaždíme ďalšie osobné údaje, prípadne keď budeme chcieť použiť alebo zverejniť vaše osobné údaje na nové účely, požiadame vás o váš opätovný súhlas.

10 Iné

10.1 Jednotné prihlásenie

V závislosti od vašej miestnej platnej jurisdikcie sa budete môcť prihlásiť na naše webové stránky pomocou rôznych prihlásení poskytnutých službami OAuth. Tieto služby overia vašu identitu a poskytnú vám možnosť zdieľať určité osobné údaje (napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu) a vopred vyplniť náš registračný formulár. Služby OAuth vám umožňujú vybrať si, či chcete na tejto webstránke na svojom profile uverejňovať osobné aktivity a zdieľať ich s inými užívateľmi vašej siete.

11 Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek komentáre alebo otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, používania alebo zverejnenia osobných údajov spoločnosťou Xiaomi, kontaktujte nás na emailovej adrese uvedenej nižšie a odvolajte sa pritom na „Zásady ochrany osobných údajov“. Na prijímanie a zodpovedanie otázok týkajúcich sa prístupu/sťahovania osobných údajov máme profesionálny tím, ktorý vyrieši všetky vaše problémy. Ak sa vaša otázka týka závažného problému, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie. Ak nie ste spokojný s odpoveďou, ktorú ste od nás dostali, môžete sťažnosť postúpiť príslušnému regulačnému orgánu vo vašej právnej jurisdikcii. Ak sa na nás obrátite, poskytneme vám informácie o príslušných spôsoboch riešenia vašej sťažnosti, ktoré sa môžu uplatniť s ohľadom na vašu aktuálnu situáciu.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

Pre užívateľov v Európskom hospodárskom priestore (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie našich Zásad ochrany osobných údajov!