Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chính sách Riêng tư của chúng tôi đã được cập nhật vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi đã sửa lại mặt trước và mặt sau của Chính sách về quyền riêng tư để từ ngày này trở đi, Chính sách về quyền riêng tư này có thể cho biết các chi tiết riêng tư về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của quý vị đối với tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ của Xiaomi, trừ khi có một chính sách riêng biệt về quyền riêng tư cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của Xiaomi.

Xin dành ra một chút thời gian để tự làm quen với các thực thi về quyền riêng tư của chúng tôi và cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào.

Sự cam kết của chúng tôi đối với quý vị

Chính Sách về quyền riêng tư này trình bày cách mà Xiaomi Inc. và các công ty liên đới của họ trong Nhóm Xiaomi (“Xiaomi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng ta”) thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ bất cứ thông tin nào mà quý vị đã đưa cho chúng tôi khi sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi tọa lạc tại www.mi.com, en.miui.com, account.xiaomi.com, MIUI và một tập hợp các ứng dụng mà chúng tôi cung cấp trên các dụng cụ di động của mình, để xem danh sách các ứng dụng này, xin bấm vào đây. Nếu chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp một số thông tin mà quý vị có thể được nhận dạng khi dùng các sản phẩm hoặc dịch vụ Xiaomi, thông tin này sẽ chỉ được dùng cho phù hợp với Chính Sách về quyền riêng tư này và/hoặc các điều khoản và điều kiện của chúng tôi dành cho những người sử dụng.

Chính Sách về quyền riêng tư được thiết kế cho quý vị, và điều quan trọng là quý vị hiểu toàn bộ về sự thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi và các thực thi trong việc sử dụng, cũng như tin tưởng tuyệt đối là sau cùng, quý vị nắm quyền kiểm soát bất cứ thông tin cá nhân nào đã được cung cấp cho Xiaomi.

Trong Chính Sách về quyền riêng tư này, “thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin có thể được sử dụng để trực tiếp hoặc gián tiếp nhận biết một cá nhân, hoặc là chỉ từ thông tin đó hoặc từ thông tin kết hợp với thông tin khác mà Xiaomi đã tiếp cận về cá nhân đó. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc tải lên, thông tin cụ thể đối với quý vị có thể được chúng tôi phân bổ, thông tin tài chính của quý vị, thông tin xã hội, thông tin liên quan tới thiết bị hoặc thẻ Sim, thông tin địa điểm, thông tin nhật ký.

Qua việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Xiaomi hoặc thông qua hành động khác được pháp luật hiện hành cho phép, quý vị được cho là đã đọc, xác nhận và chấp nhận tất cả các điều khoản nêu ở đây trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư, bao gồm bất cứ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện trong từng thời kỳ. Để tuân thủ theo pháp luật hiện hành, bao gồm luật bảo vệ dữ liệu trong nước quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu Âu), chúng tôi sẽ xin phép quý vị trước khi xử lý cụ thể (ví dụ, tự động ra quyết định) đối với các nhóm dữ liệu cá nhân đặc biệt. Ngoài ra, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư, tính bảo mật và an ninh cho thông tin cá nhân của quý vị bằng cách tuân thủ pháp luật hiện hành, và chúng tôi cũng đồng thời cam kết sẽ đảm bảo rằng tất cả nhân viên và đại lý của chúng tôi sẽ luôn tuân thủ những nghĩa vụ này.

Nếu quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Xiaomi Singapore Pte. Ltd. sẽ hoạt động điều khiển dữ liệu và chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu. Chi tiết liên hệ Xiaomi Singapore Pte. Ltd. có thể được tìm thấy ở "Liên hệ với Chúng tôi".

Sau hết, điều mà chúng tôi muốn là mọi sự đều tốt đẹp cho tất cả những người sử dụng của chúng tôi. Nếu quý vị có bất cứ lo ngại nào về thực thi xử lý dữ liệu của chúng tôi như đã được tóm lược trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, xin liên lạc tại địa chỉ privacy@xiaomi.com để trình bày các quan tâm cụ thể của quý vị. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được giải quyết cho các quan tâm này trực tiếp.

TRUSTe

Nếu quý vị có các câu hỏi hoặc quan tâm nào về Chính Sách hoặc các thực thi về quyền riêng tư của chúng tôi, xin liên lạc với chúng tôi tại privacy@xiaomi.com. Nếu quý vị có quan tâm nào về sự riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu còn vướng mắc mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết cho sự tranh tụng thuộc nhóm thứ ba ở Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Thông tin nào sẽ được thu thập và chúng tôi sử dụng nó như thế nào?

Các loại thông tin được thu thập

Để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp các dịch vụ đó cho quý vị. Nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân của mình, chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho mục đích được quy định, rõ ràng và hợp pháp, và thông tin này sẽ không được xử lý theo cách thức không phù hợp với những mục đích như vậy. Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây (có thể là hoặc không phải là thông tin cá nhân):

Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin khác không trực tiếp hoặc gián tiếp nối kết với một cá nhân và được tổng hợp, ẩn danh hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng. Thí dụ, kiểu mẫu dụng cụ và số phiên bản hệ thống của dụng cụ điện thoại di động Xiaomi của người sử dụng có thể được thu thập khi dùng một dịch vụ nhất định. Thông tin đó được thu thập để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị.

Cách thông tin cá nhân được sử dụng

Thông tin cá nhân được thu thập cho việc cung cấp các dịch vụ và/hoặc sản phẩm cho quý vị, và sự tuân thủ theo pháp lý về phần chúng tôi theo luật hiện hành. Quý vị chấp thuận là chúng tôi có thể xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân cho các công ty liên đới của chúng tôi (có trong các liên lạc, thông tấn xã hội, công nghệ và các giao dịch kinh doanh đám mây), Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thuộc Nhóm Thứ Ba (được xác định dưới đây) nhằm các mục đích nêu trong Chính Sách về quyền riêng tư này.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích sau đây:

Sau đây là các chi tiết khác về cách chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị (trong đó có thể bao gồm thông tin cá nhân):

Tiếp thị trực tiếp

Cookie và các công nghệ khác

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị cho những ai

Chúng tôi không bán bất cứ thông tin cá nhân nào cho các nhóm thứ ba.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị nếu có dịp cho các nhóm thứ ba (như được nêu dưới đây) để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu.

Sự tiết lộ có thể được thực hiện cho các nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thuộc Nhóm Thứ Ba và các công ty liên đới được nêu trong phần này dưới đây. Theo mỗi trường hợp được nêu trong phần này, quý vị có thể an tâm rằng Xiaomi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị chiếu theo sự chấp thuận của quý vị. Quý vị đồng ý cho phép Xiaomi mời các bên xử lý phụ để xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị nên biết rằng khi Xiaomi chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thuộc Nhóm Thứ Ba theo bất cứ cảnh ngộ nào được mô tả trong phần này, Xiaomi sẽ nêu rõ trong hợp đồng rằng nhóm thứ ba phải chiếu theo các thực thi và nghĩa vụ tuân thủ theo luật bảo vệ các dữ liệu địa phương hiện hành. Xiaomi sẽ đảm bảo tuân thủ theo hợp đồng là các nhà Cung Cấp Dịch Vụ thuộc Nhóm Thứ Ba phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn về quyền riêng tư áp dụng cho họ trong phạm vi quản hạt tại nơi ở của quý vị.

Chia sẻ với nhóm của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhóm thứ ba

Đôi khi, để tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách êm thắm nhằm cung cấp cho quý vị các khả năng trọn vẹn của những sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, thỉnh thoảng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho các công ty liên đới khác của Xiaomi (trong các truyền đạt, thông tấn xã hội, công nghệ hoặc các doanh nghiệp đám mây), hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhóm thứ ba của chúng tôi là các ngôi nhà gửi thư cho chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ chuyển giao, các công ty viễn liên, các trung tâm dữ liệu, các cơ sở lưu trữ dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ khách hàng, các nhà cung cấp các dịch vụ quảng cáo và tiếp thị, các bên đại lý đại diện cho Xiaomi, [công ty có liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác] (gọi chung là “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thuộc Nhóm Thứ Ba”). Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thuộc Nhóm Thứ Ba này sẽ thay mặt cho Xiaomi xử lý thông tin cá nhân của quý vị hoặc cho một hoặc nhiều mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ IP của quý vị với các nhóm thứ ba khi sử dụng một số ứng dụng di động trên dụng cụ của chúng tôi để cung cấp cho quý vị một số dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu. Nếu quý vị không còn muốn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin này, xin liên lạc với chúng tôi tại privacy@xiaomi.com.

Chia sẻ với các công ty thuộc hệ sinh thái của nhóm chúng tôi

Xiaomi cùng hợp tác với một nhóm các công ty rất hay, cùng làm thành Mi Ecosystem. Các công ty thuộc Mi Ecosystem là các thực thể độc lập, đã được đầu tư và ấp ủ bởi Xiaomi, và là các chuyên gia trong các lãnh vực của họ. Xiaomi có thể tiết lộ các dữ liệu cá nhân của quý vị cho các công ty thuộc Mi Ecosystem để cung cấp cho quý vị và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời (cả phần cứng và phần mềm) từ các công ty thuộc Mi Ecosystem. Một số trong các sản phẩm và dịch vụ này sẽ vẫn mang nhãn hiệu Xiaomi, trong khi các số khác có thể dùng nhãn hiệu riêng của chúng. Thỉnh thoảng các công ty thuộc Mi Ecosystem cũng có thể chia sẻ các dữ liệu với Xiaomi trong mối quan hệ với các sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu Xiaomi hoặc các nhãn hiệu khác do Xiaomi sở hữu để cung cấp các dịch vụ về phần cứng và phần mềm, và để tạo ra các chức năng tốt hơn và trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng. Xiaomi sẽ thực hiện các biện pháp về tổ chức và kỹ thuật để đảm bảo an ninh dữ liệu cá nhân trong quá trình chia sẻ thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn việc mã hóa dữ liệu cá nhân của quý vị. Nếu Xiaomi có tham gia trong việc sáp nhập, thu mua, hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của mình, quý vị sẽ được thông báo qua email và/hoặc một thông báo rõ rệt sẽ được hiển thị trên trang mạng của chúng tôi về bất cứ thay đổi nào trong việc sử dụng các dữ liệu cá nhân của quý vị, và các lựa chọn nào mà quý vị có thể có về thông tin cá nhân của mình.

Chia sẻ với những người khác

Xiaomi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị mà không cần xin chấp thuận khi pháp luật hiện hành yêu cầu.

Thông tin không cần có sự chấp thuận

Bảo vệ an ninh

Các biện pháp an ninh của Xiaomi

Chúng tôi cam kết việc đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị được an ninh. Để ngăn ngừa sự tiếp cận trái phép, tiết lộ hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đặt ra các thủ tục về vật chất, điện tử và quản lý trong vòng hợp lý để bảo vệ và giữ an ninh cho thông tin mà chúng tôi thu thập trên dụng cụ di động của quý vị và trên các trang mạng của Xiaomi. Chúng tôi sẽ dùng mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ cho thông tin cá nhân của quý vị.

Thí dụ, khi quý vị tiếp cận với Mi Account, quý vị có thể chọn dùng tiến trình xác nhận hai bước để được an ninh tốt hơn. Khi quý vị gửi hoặc nhận các dữ liệu từ dụng cụ Xiaomi của mình đến các máy chủ của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng chúng sẽ được mã hóa qua việc dùng Secure Sockets Layer (“SSL”) và các thuật toán khác.

Mọi thông tin cá nhân của quý vị được lưu trữ trên các máy chủ an ninh được bảo vệ tại các cơ sở có kiểm soát. Chúng tôi phân loại dữ liệu của quý vị dựa trên sự quan trọng và nhạy cảm, và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý vị có được mức độ an ninh cao nhất. Chúng tôi đoan chắc rằng các nhân viên của mình và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thuộc Nhóm Thứ Ba là người được tiếp cận với thông tin để giúp cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi đều phải theo các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng nghiêm ngặt và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ đó. Chúng tôi có sự kiểm soát về tiếp cận đặc biệt đối với việc lưu trữ dữ liệu trên mây. Nói chung, chúng tôi thường xuyên duyệt xét việc thu thập thông tin của mình, các thực thi về lưu trữ và xử lý, bao gồm các biện pháp an ninh vật chất, để bảo vệ cho khỏi bị bất cứ sự tiếp cận và sự sử dụng trái phép nào.

Chúng tôi sẽ đảm nhận tất cả các bước thực tiễn để bảo vệ cho thông tin cá nhân. Tuy nhiên, quý vị nên biết rằng việc sử dụng Internet không hoàn toàn an ninh, và vì lý do này chúng tôi không thể đảm bảo cho an ninh hoặc tính trung thực của bất cứ thông tin cá nhân nào được chuyển đi từ quý vị hoặc tới quý vị qua Internet.

Chúng tôi sẽ có biện pháp đối với việc xâm phạm dữ liệu cá nhân, thông báo việc xâm phạm với cơ quan giám sát có liên quan hoặc, trong một số trường hợp, thông báo việc xâm phạm dữ liệu cá nhân cho các đối tượng dữ liệu bằng việc tuân thủ pháp luật hiện hành, bao gồm luật bảo vệ dữ liệu trong nước của quý vị.

Những điều quý vị có thể làm được

Chính sách về lưu giữ

Thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ chừng nào nó còn cần để hoàn thành mục đích mà nó đã được thu thập, hoặc theo sự đòi hỏi hoặc cho phép của luật hiện hành. Chúng tôi sẽ ngưng việc lưu giữ thông tin cá nhân, hoặc loại bỏ phương tiện mà thông tin cá nhân này có thể có liên quan tới những cá nhân nào đó, ngay sau khi có giả định hợp lý rằng mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân đó không còn dùng tới nữa qua việc lưu giữ thông tin cá nhân. Nếu việc xử lý tiếp để sao lưu vì lợi ích chung, nhằm mục đích nghiên cứu khoa hoặc lịch sử hay mục đích thống kê theo pháp luật hiện hành, khi đó Xiaomi có thể lưu giữ dữ liệu này ngay cả khi việc xử lý tiếp như vậy sẽ không phù hợp với mục đích ban đầu.

Tiếp cận các tính năng khác trên dụng cụ của quý vị

Các ứng dụng của chúng tôi có thể cần tiếp cận với một số tính năng trên dụng cụ của quý vị như cho những người liên lạc được gửi email, lưu trữ SMS và tình trạng mạng lưới Wi-Fi, cũng như các tính năng khác. Thông tin này được dùng để giúp cho các ứng dụng hoạt động trên dụng cụ của quý vị và giúp quý vị tương tác với các ứng dụng này. Bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể rút lại sự cho phép của mình bằng cách tắt các tính năng này đi ở mức độ của dụng cụ hoặc liên lạc với chúng tôi tại privacy@xiaomi.com.

Quý vị có sự kiểm soát đối với thông tin của mình

Các thiết đặt kiểm soát

Xiaomi công nhận rằng mỗi người đều có các quan tâm về sự kín đáo khác nhau. Do đó, chúng tôi đưa ra thí dụ về những phương cách mà Xiaomi để sẵn cho quý vị chọn trong việc giới hạn sự thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân của mình và kiểm soát các thiết đặt về sự kín đáo của mình:

Quý vị có thể biết thêm các chi tiết có liên quan tới tình trạng an ninh của dụng cụ quý vị tại Trung Tâm An Ninh MIUI.

Nếu quý vị trước đây đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình nhằm các mục đích nêu trên, quý vị có thể đổi ý vào bất cứ lúc nào bằng cách viết hoặc gửi email cho chúng tôi tại privacy@xiaomi.com.

Truy cập, cập nhật, sửa, xóa hoặc hạn chế xử lý thông tin cá nhân của quý vị

Rút lại sự chấp thuận

Chuyển thông tin cá nhân ra bên ngoài phạm vi quản hạt của quý vị

Trong phạm vi mà chúng tôi có thể cần chuyển thông tin cá nhân ra bên ngoài phạm vi quản hạt của quý vị, hoặc là cho các công ty liên đới của chúng tôi (có trong các liên lạc, thông tấn xã hội, công nghệ thông tin và các doanh nghiệp đám mây) hoặc các nhà Cung Cấp Dịch Vụ thuộc Nhóm Thứ Ba, chúng tôi sẽ làm điều này cho phù hợp với luật hiện hành. Nói riêng, chúng tôi sẽ đảm bảo là mọi chuyển nhượng sẽ phải chiếu theo các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương hiện hành của quý vị bằng cách đặt ra các biện pháp bảo vệ thích hợp. Quý vị sẽ có quyền được thông báo về các biện pháp an toàn thích hợp mà Xiaomi đã thực hiện đối với việc chuyển thông tin cá nhân của quý vị.

Xiaomi là một công ty có trụ sở chính ở Trung Quốc và hoạt động trên toàn cầu. Như vậy, theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho bất cứ đơn vị thành viên nào của tập đoàn Xiaomi trên khắp thế giới khi xử lý thông tin đó cho các mục đích đã nêu trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhóm thứ ba của chúng tôi, họ có thể có trụ sở ở một quốc gia hoặc khu vực ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA).

Bất cứ khi nào Xiaomi chia sẻ dữ liệu cá nhân có nguồn gốc từ EEA với một bên thứ ba, có thể là hoặc không phải là đơn vị thành viên ngoài EEA của Xiaomi, chúng tôi sẽ căn cứ vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU hoặc bất cứ biện pháp an toàn nào khác được quy định trong GDPR.

Xiaomi có thể dùng các cơ sở ở ngoại quốc được điều hành và kiểm soát bởi Xiaomi để xử lý hoặc dự phòng cho thông tin cá nhân của quý vị. Hiện nay, Xiaomi có các trung tâm dữ liệu ở Bắc Kinh, Hoa Kỳ, Đức, Nga và Singapore. Các phạm vi quản hạt ở ngoại quốc này có thể có hoặc không có luật bảo vệ dữ liệu gần giống với luật ở phạm vi quản hạt tại quê nhà của quý vị. Bạn đã hiểu các rủi ro theo luật bảo vệ dữ liệu áp dụng là khác nhau và chúng tôi có thể chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn tại các cơ sở ở nước ngoài của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không thay đổi sự cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ cho thông tin cá nhân của quý vị chiếu theo Chính Sách về quyền riêng tư này.

Quy định khác

Trẻ chưa thành niên

Thứ tự ưu tiên

Nếu quý vị đã đồng ý với những Thỏa Thuận hiện hành cho người sử dụng, trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các Thoả Thuận của người sử dụng này và Chính Sách về quyền riêng tư này, các Thỏa Thuận này của người sử dụng sẽ chiếm ưu tiên.

Cập nhật cho chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi giữ cho Chính sách về quyền riêng tư của mình ở dưới sự duyệt xét thường xuyên và có thể cập nhật chính sách về quyền riêng tư này để phản ảnh các thay đổi đối với các thực thi về thông tin của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đáng kể đối với Chính Sách về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết qua email (gửi đến địa chỉ email đã được nêu trong tài khoản của quý vị) hoặc đăng tải các thay đổi trên tất cả các trang mạng của Xiaomi hoặc qua các dụng cụ di động của chúng tôi, để quý vị có thể biết được thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó. Các thay đổi đó đối với Chính Sách về Quyền Riêng Tư sẽ áp dụng kể từ ngày có hiệu lực như đã được nêu ra trong thông báo hoặc trên trang mạng. Chúng tôi khuyến khích quý vị thỉnh thoảng nên xem lại trang này để biết được tin tức mới nhất về các thực thi về quyền riêng tư của chúng tôi. Việc quý vị tiếp tục sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trên các trang mạng, điện thoại di động và/ hoặc bất cứ dụng cụ nào khác sẽ được coi là chấp nhận Chính Sách về quyền riêng tư đã được cập nhật. Chúng tôi sẽ hỏi xin sự chấp thuận mới nhất của quý vị trước khi thu thập thêm thông tin cá nhân từ quý vị hoặc khi nào chúng tôi muốn sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích mới.

Tôi có phải đồng ý với bất cứ các điều khoản và điều kiện nào của nhóm thứ ba hay không?

Chính Sách về quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ mà một nhóm thứ ba cung cấp. Các sản phẩm và dịch vụ của Xiaomi có thể bao gồm các sản phẩm, dịch vụ của nhóm thứ ba và nối kết tới các trang mạng của nhóm thứ ba. Khi quý vị dùng các sản phẩm hoặc dịch vụ này, họ cũng có thể thu thập thông tin của quý vị. Vì lý do này, chúng tôi đề nghị là quý vị đọc về chính sách về quyền riêng tư của nhóm thứ ba cũng như quý vị đã dành thì giờ để đọc chính sách này của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không thể kiểm soát được việc các nhóm thứ ba dùng thông tin cá nhân mà họ thu thập được từ quý vị như thế nào. Chính Sách về quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang mạng khác được nối kết từ các dịch vụ của chúng tôi.

Sau đây là các điều khoản và chính sách về quyền riêng tư của nhóm thứ ba có áp dụng khi quý vị dùng các sản phẩm cụ thể này:

Thông tấn xã hội (các tính năng) và các widget

Trang mạng của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng về thông tấn xã hội, như nút bấm và các Widget giống như của Facebook, như nút "Share This" hoặc các chương trình tương tác cỡ nhỏ chạy trên trang mạng của chúng tôi. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của quý vị, trang mà quý vị hiện đang đến thăm trên trang mạng của chúng tôi, và có thể đặt ra một cookie để kích hoạt Tính năng hoạt động cho thích hợp. Các tính năng thông tấn xã hội và Widgets được chủ trì bởi một nhóm thứ ba hoặc được chủ trì trực tiếp trên trang mạng của chúng tôi. Tương tác của quý vị với các tính năng này chịu sự chi phối bởi chính sách về quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng đó.

Truy nhập đơn độc

Tùy theo phạm vi quản hạt của quý vị, quý vị có thể đăng nhập vào trang mạng của chúng tôi qua việc dùng các dịch vụ truy nhập như Facebook Connect hoặc một nhà cung cấp Open ID. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của quý vị, cung cấp cho quý vị sự lựa chọn để chia sẻ một số thông tin cá nhân (như tên và địa chỉ email) với chúng tôi, và để phân phối trước các mẫu ghi danh của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cho quý vị lựa chọn đăng tải thông tin về các hoạt động của mình trên trang mạng này tới trang tiểu sử của quý vị để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của quý vị.

Giới thiệu cách tiếp cận hệ thống của chúng tôi trong việc quản lý thông tin cá nhân của quý vị

Nếu quý vị là người dùng ở Liên Minh Châu Âu tuân theo GDPR, Xiaomi sẽ cung cấp cách tiếp cận hệ thống để quản lý dữ liệu cá nhân thông qua con người, các quy trình quản lý và hệ thống thông tin của chúng tôi bằng cách áp dụng một phương pháp quản lý rủi ro. Ví dụ, theo GDPR, (1) Xiaomi bố trí một Viên Chức Bảo Vệ Dữ Liệu (DPO) phụ trách việc bảo vệ dữ liệu, và địa chỉ liên hệ của DPO là dpo@xiaomi.com; (2) quy trình như đánh giá tác động tới việc bảo vệ dữ liệu (DPIA).

Liên lạc với chúng tôi

Nếu quý vị có bất cứ phê bình hoặc câu hỏi nào về Chính Sách về quyền riêng tư này hoặc bất cứ câu hỏi nào có liên quan tới việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông cá nhân của Xiaomi, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ dưới đây có ghi là “Privacy Policy”:

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
20 Cross Street, China Court #02-12
Singapore 048422
Email: privacy@xiaomi.com

Đối với người dùng trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA):
Xiaomi Technology Tây Ban Nha,S.L.
C/. Orense N.º 70-Ofic. 8º Dcha, 28020 Madrid

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hiểu Chính sách Riêng tư của chúng tôi!

Có gì mới

Chúng tôi đã chỉnh sửa một vài nội dung quan trọng trong “Chính Sách Về Quyền Riêng Tư” như sau: